Електронен каталог

доц. д-р Галина Куртева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
02-8110
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 9:30-13:00 115 I Корпус

Професионална автобиография:


ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА КУРТЕВА

Научно звание: доцент

Научна степен: доктор на филологическите науки

Образование (къде е получено):

- българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”,

- английска филология - СУ “Св. Климент Охридски”,

- докторат в Руската академия на науките - Москва,

- специализация в Пекин,

Основни изследователски интереси в областта на: лингвистика на текста, лингвокултурология, стилистика, социолингвистика,

Допълнителни изследователски интереси в областта на: културология, интеркултурна комуникация

Национални и международни проекти:

Изпълнител:

• Китай- 2001-2007 г

• Участие в съвместни проекти и семинари - Торино, Виена, Залцбург, Москва,

• Участие в Проект на ЦО при НБУ за пълноправно членство в ALTE

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и други):

• Съюз на учените в България

• Дружество за приятелство с Китай

Директор на Лятното училище по български език и култура към НБУ

Ръководител на проект Еразъм+ "Български език за Еразъм студенти"


Публикации:


Публикации на гл.ас. д-р Галина Куртева

Учебни издания

1.„Здравейте “- учебник по български език за чужденци, (в съавт с Кр. Бумбарова и Ст. Бъчварова). ниво А1-А2, 2013 г. изд. НБУ, 226 с.+ диск.

2.“Здравейте”-учебник по български език за чужденци, (в съавт с Кр. Бумбарова и Ст. Бъчварова), ниво В1-В2, 2017г., изд.НБУ, 340 стр. + диск, (под печат)

Избрани статии

1. Монография- "Реализация на категориите род, число и определеност в номиналната система на българския език като чужд (през призмата на отклоненията от нормативната граматика)” -2016 г., 188 стр., ISBN: 9789545359187

2. “Категория числа в болгарском языке и особенности ее усвоения русскоязычными студенами език като чужд " – в съавт. С Г . Курбангалеева, БГПУ Проблемы лингвистики, методики иностранным языкам и литературоведения в свете межкультурной коммуникации "- Уфа, 2015 г., стр.114- 118

3. „Усвояване на категорията определеност в български език от рускоезични студенти „ в сб. «Scientia est potentia”, Юбилеен сборник по случай 65-та годишнина на доц. д-р Нели Раданова, изд. на Департамент “Романистика и германистика”-2015 г.,стр. 78-87

4. "Категорията род на съществителните имена в българския език като чужд”, в сб „В началото бе словото”, сборник в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н., НБУ, 2015 г.,165-179

5. "Категорията род на прилагателните имена в българския език като чужд –характеристика и анализ на грешки " - статия в Годишник на Департамент "Романистика и германистика", Юбилейно издание в чест на седемдесетата годишнина на доц. д-р Ани Леви, 2015 г., 19-31

6. “Университетска политика за обучение и оценяване по чужд език в европейски и български контекст” , в съавт. с Д. Димитрова, сп. Езиков свят, 2012 г., кн.1, стр. 66-76, http://ezikovsvyat.com/bg/component/content/article/35-arhiv/77-sadarzhanie-br-10-kn-1-

7.Резюме «The Category of Definiteness in Bulgarian Language and Its Aacquisition by Russian-Speaking Students»

7. «The Category of Definiteness in Bulgarian Language and Its Aacquisition by Russian-Speaking Students» -в сб. 49th Linguistics Colloquium “Present-day Problems and Achievements in Linguistics and Related Subjects” , 2014 г.с.97-103

8. „Некоторые трудности при изучение фонетики и графики болгарского языка как иностранного в рускоязычной аудитории”, в съавт., в сб. „Актуальные проблемы общего и регионального языкознания, Уфа, 2013, с.137-142

9. „Категорията определеност в българския език като чужд"; в сб. „Времената отлитат, написаното остава”, изследвания в чест на доц. Ани Леви, НБУ, 2013, с.173-191

10. „CERF and Bulgarian as foreign language: some methodological questions about teaching and assessment“, в съавт. с Д.Димитрова, 4-ти Международен конгрес ALTE, Краков 2011, http://www.alte.org/2011/documents/alte-krakow-2011-programme.pdf

11. „Дизайн и разработване на нов тест (български език като чужд-ниво А1)-в съавт. с Д. Димитрова, в сп. „Чуждоезиково обучение, 2011 г., кн. 2, с.26-41

12. “Практическа фаза от разработването на нов тест (анализ на резултатите и редакция на “Тест по български като чужд, ниво А1”)”, в съавт. с Д. Димитрова, сп „Чуждоезиково обучение, 2011 г., кн.4, стр. 51-67

13. “За класификацията на някои фактори в лингвокултурологията (из “китайския опит” в междукултурната комуникация)„, Годишник на Департамент “Чужди езици и литератури”, 2009 г. ”http://ebox.nbu.bg/cel/cult06.html

14. „Граматичият минимум в обучението по български език като чужд –ниво А1 ( в контекста на Общата европейска езикова рамка)”, в Сб. „Национална междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”, 2009 г. ,с.65-75

15. “Регионоведческие и лингвокультурологические аспекты преподавания болгарского языка (из опыта сорудничества МГЛУ и НБУ)”, Годишник на Московския Държавен Лингвистичен Университет, Москва-2009 г. с.192 - 200

16. „Някои изводи при преподаването на български език на руски студенти” , сп. „Чуждоезиково обучение, 2008 г., кн. 4, с.77-87

17. „Илокуция и перформативност в диалога“. – В: сб. на конференция „Foreign Languages for Specific Purposes“, Варна, 1998, том 2, стр.75-78

18. „За илокутивната сила на диалога (по материали от българската разговорна реч)“. – В: Rozprawy Komisji Jezykuwej, LTN, t.XLIV, 1999, стр. 57-62

19. „Още веднъж за илокутивната сила на диалога” , сб. „Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, НБУ, Изд. Летера, 1999, с.62-66

20. “Характеристика на диалогичните единства”, в сб. “Лингвистични и методически аспекти на обучението по български език като чужд”, У-тет „” Проф.д-р Асен Златаров”,Бургас, 1996, с.81-85

21. „Структурни параметри на диалогичните единства”, в сб. „Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура”, т.ІV, Смолян, 1995, с. 96-100

22. “Структурные и функциональные особенности диалога в современном болгарском языке“ , Москва, автореф. дисертация , РАН, 1994 г. http://www.referun.com/n/strukturno-funktsionalnye-osobennosti-dialoga-v-sovremennom-bolgarskom-yazyke

Доклади

1. “Преподавание болгарского языка как иностранного в НБУ”– Международен семинар по превод на НБУ и ПНИПУ, ноември 2014 г.

2. „Cultural Diversity and Foreign Language Teaching„ 5-та международна конференция на Централноевропейската асоциация по канадистика, София, окт. 2009 г.

3. “Програма Русистика в НБУ – началото”- доклад

Курсове от текущия семестър: