Електронен каталог

гл. ас. д-р Росица Гичева

гл. ас. д-р Росица Гичева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 612 II Корпус
Сряда 16:00-18:00 612 II Корпус
e-mail r.gicheva@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


CURRICULUM VITAE

Име: Росица Атанасова Гичева-Меймари

.

Длъжност: главен асистент в Нов български университет, София.

.

Образование:

1981-86 - Английска езикова гимназия, гр. Русе.

1986-91 – Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Специализация “Стара, средновековна история и тракология”. Дипломиране към “Института за палеобалкански проучвания, стара история и тракология”, с тема “Езически реликти в каноните на VІ Вселенски църковен събор. Брумалии.”

1993-95 Завършва семестриално магистърска програма “Антична религия и култура на Югоизточна Европа” към Нов български университет.

2010-2012 Докторантура в департамент “История на културата”,НБУ, в направление “Теория на изкуствата” с тема “Дионис Бромиос: обреди и вярвания”.

2012 - Докторска степен в направление “Теория наизкуствата”.

2013-2015 - завършва семестриално магистърска програма по логопедия ("Рехабилитация при езикова и речева патология") в Нов български университет

.

Професия:

1991-1993 Учител в прогимназиална и гимназиална степен в средни училища в София.

1993-95 Координатор на програми и съавтор на бакалавърска програма “Изкуствознание” в Департамент “Общество и култура на Средиземноморието”към Нов Български университет.

1995 – 2001 Секретар, директор на програми в Департамент “История на културата” при Нов български университет. Консултира създаването на програмите: “История на културата”, “ Етнология на българите”, Периферни култури”, Православна култура”, “Средновековна култура”, Изкуствознание”, “Тоталитарно изкуство” и др.

1995-1999 Хоноруван асистент в Нов български университет, София.

1999- 2012 Редовен асистент в Нов български университет, София.

2013 - до сега, главен асистент в НБУ.

2005-2012 Директор на Бакалавърска програма "Култура и изкуство" ФБО в НБУ.

2012-2020 - Програмен директор на "Общообразователни курсове за знания" към ФБО.

2020-2021 - Директор на програмен съвет на програмите на департамент "Изкуствознание и история на културата" и "Антропология"

2021-2023 - Програмен консултант на програмите по изкуствознание

.

Преподаване:

1991-94 История, английски език и история на английски език в средни училища в София.

1995 – до сега Университетски курсове - “История и култура на древността”, “История и идеология на древността”, История и култура на траките”, “Тракийска култура”,"Тракийско изкуство", “Основни понятия на религията в древността”, “Дионисова обредност”, “Изобразителният език на мита”,“Антично изкуство и култура – маг. семинар”, “Варварският тип култура”, “Културни взаимодействия в древността”, “Антична религия”, “Тракийска митология”, “Тракия в контекста на древните култури”, “Древно изкуство и идеология”, "Културни модели на Балканите в древността", "Празник и празничност", "Невропсихология на изкуството", "Изкуство и арттерапия", "Изкуството: психика и творчество", "Психотропни вещества" и др.

.

Изследователски интереси: антична религия и изкуство, антично наследство в балканската традиционна култура, изкуство и невропсихология, арт-терапия

.

Специализации: 1995 Френска археологическа школа в Атина.

.

Член на Център "Българо-европейски културни диалози"

.

Езици: английски, новогръцки, старогръцки, руски.


Публикации:


Gicheva, R. 1997 - Sabazios, in Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), vol. VIII, Artemis Verlag Zurich und Dusseldorf, 1997.

Гичева, Р. 1997 - “Змеевата сватба” в апликациите от Летница, Проблеми на изкуството, 1977, бр. 3/4., с. 59-65.

Гичева, Р. 1999 - Кръстосаните колани в изкуството на Magna Graecia и тракийската мито-ритуална традиция, сп. Проблеми на изкуството, 1999/4, с. 44-52.

Гичева, Р. 2001 - Яйцето в дионисовите мистерии и лазарските обреди. В: МИФ-7: Сборник в чест на акад. Дмитрий Раевский, Департамент “История на културата”, НБУ, София, 2001, с. 526-551.

Gicheva, R. 2002 - Dionysos Bromios. The Rite. In: Proceedings of the 8th International Congress of Thracology. Sofia–Yambol 25-29 September 2000. International Foundation Europa Antiqua & Institute of Thracology. Sofia, 2002, vol. II, 927-940.

2002 Гичева, Р., К. Рабаджиев, съставители, ?????. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов. Studia in honorem Prof. Ivani Marazov. ИК “Анубис”, София, 2002.

2002 – Учебник по история за 7 клас. В съавторство с М. Димова и Д. Ботева-Боянова. Изд. “Просвета”. Авторски с.:46.

2004 – Книга за учителя към Учебник по история за 7 клас. В съавторство с М. Димова и Д. Ботева-Боянова. Изд. “Просвета”. Авторски с.: 150.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І. Обредът. В: МИФ 12, сборник на деп. История на културата в НБУ, София 2007, с. 153-186.

Гичева-Меймари, Р. 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част ІІ. Името. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2007, кн. 1, с. 36-51.

Гичева-Меймари, Р. 2008 - Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, НБУ, София, 2008, с. 85-103.

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Кръстосани на гърдите ленти в религиозните практики и вярвания на Античността и Византия. В: Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание, БАН, София, 2008, с. 345-352, ил. c.15-16.

Гичева-Меймари, Р. 2008 – Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2008, кн. 2, с. 3-10.

Gicheva, R., I. Meimaris. Perperek, Hyperpyrakion, Perperakion. In: Thracia XVIII In memoriam Alexandri Fol, Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science, Sofia, 2009, p. 369-384.

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Любов и обезсмъртяване в изстъпленията на дионисовите празници. Платон, „Федър” и Еврипид, „Вакханки”. Във: Форум на професор Богдан Богданов, публикувано на 1ноември 2009 г. - http://www.bogdanbogdanov.net/forum_bg.php?page=discussion_show&discID=17

Гичева-Меймари, Р. 2010 – Керноси-венци в мистериите на самотракийските богове и кабирите. В: Рабаджиев, К., Х. Попов, In Memoriam Dimitri P. Dimirov (forthcoming)

Гичева-Меймари, Р. 2009 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. В: Българска етнология, 2009; №3, с. 46-66.

Gicheva-Meimari, R. 2011 – Crossbands on the Chest: Religious Realia in Ancient and Byzantine Thrace. Papers of the 4th International Symposium on Thracian Studies. Byzantine Thrace: Evidence and Remains, Komotini, 2007. IN: Byzantinische Forschungen.

Гичева-Меймари, Р. 2012 – Обредите на Бромиос според епиграфски сведения. В: Попов, Д. (ред.) In Memoriam Ivani Venedikov. Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science.

Гичева-Меймари, Р. 2013 – Халюциногенното растение блян (Hyoscyamus) в иудейската традиция. В: Попова, Е. (ред.) Сборник в чест на 80 годишнината на проф. протопр. Николай Шиваров, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010. (под печат)

Гичева-Меймари, Р. 2013 – Отвъдна реалност и психоактивни субстанции в разкази на Омировата „Одисея”. В: Конференция в чест на 70 годишнината на проф. Богдан Богданов. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, УИ „Св. Климент Охридски”, София, 2011. (под печат)

Ролята на дясната хемисфера при възстановяване на комуникативните умения при афазия: случаят Златю Бояджиев. В: Боянова, В., М. Станкова, Ж. Винарова (ред.), Сборник доклади от научна конференция с международно участие „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения”, Нов български университет, София, 12-14 декември 2014 г., София, Изд. на Нов български университет, с. 89-109.

Чувствителност на теста „Диагностика и превенция на езика 3-4 (Д.П.Е. 3-4)” към симптоми на деца от аутистичния спектър: представяне на случай. В: Сборник с доклади от международна конференция „Логопедията и ранната интервенция на деца с увреждания”, Албена 2015 г. Изд. на Логопедичен център Ромел, София, с. 96-108.

Ритуална употреба на психоактивни субстанции в древна Тракия. В:Василева, В. Г. Гочев (съст.) Разширяването на света. Сборник в чест на 75 годишнината на проф. Богдан Богданов. Нов български университет, София, 2015, с. 329-357.

Буенци и Дионисови почитатели в древна Тракия. В: Димитров, В. (съст.) Етнокултури и изкуства. Сборник с изследвания в чест на 70 годишнината на проф. Любомир Миков. Нов български университет, София, 2017, с. 59-79.

Гръцките имена на Димитър Добрович. В: Данева, А. (съст.), „Романтиката на XIX век. Димитър Добрович (1816-1905) – живот и творчество” Доклади от едноименната международна конференция, НБУ, 16-17 ноември 2016 г. София, Издателство на Нов български университет, 2017 г., с. 211-235.

Ivy in the Art and Religion of Ancient Thrace. In: Gergova, I., E. Moussakova (eds) Marginalia. Art Reafings. Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies, Volumes I–II. Institute of Art Studies, Sofia, 2019, vol. I, 41-56.

Курсове от текущия семестър: