Електронен каталог

проф. д-р Грета Дерменджиева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ

2014 - Професор по онлайн журналистика, СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по журналистика и масова комуникация

2002- Доцент по журналистика, СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по журналистика и масова комуникация

1994-2002 Ст. асистент по журналистика, СУ “Св. Климент Охридски” – Факултет по журналистика и масова комуникация

1991-1994 Ръководител на Информационно-издателски център във Факултета по журналистика и масова комуникация

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

юни-юли 2006 Постдокторска специализация по стипендия, спечелена на конкурс на JSPS Japanese Society for Promotion of Science) за изследователи в Токийски университет, Факултет по социални науки, Катедра по социална психология, Япония

юли 2005 Обучителен Семинар в BBC World Service Trust Лондон, Великобритания

юни 2000 Доктор по философия

1992 – 1994 Магистър по журналистика, Профил Радиожурналистика, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация

Магистър по математика, Специалност Изчислителна математика и програмиране, СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и механика

Членство в Съюза на българските журналисти

Членство в European Communication Research and Education Association (ECREA)


Публикации:


КНИГИ

Онлайн журналистика: Медиите в дигиталния свят, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2012

Увод в компютърно-опосредстваната комуникация, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2001

Провокацията учебен процес. (в съавторство с В.Гюрова, Е.Георгиев, С.Върбанова) С., АСКОНИ-ИЗДАТ, 1997 (Първа глава – пар.1 с.13-20, Пета глава с.138-159, Седма глава с.184-212)

Гражданско образование. Книга за учителя. (колектив). С., Национален институт по образование, 2001 (Първа част, параграф 7 – с. 114-134)

Педагогика – втора част: Теория на обучението/Дидактика (колектив). С., ТИПОГРАФИКА ООД, 2005 (Глава 19: Алтернативни подходи към образованието /в съавт. с В.Гюрова/, с. 229-250)

Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова). (в съавторство с В.Гюрова, В.Божилова, В.Вълканова), С., Европрес, 2006, с. 100-109, 117-136, 224-229

Приключението учебен процес (ръководство за университетски преподаватели). (в съавторство с В.Гюрова, В.Божилова, С.Върбанова), С., Европрес, 2006, с. 68-83, 119-131, 145-151, 229-239, 264-295

СТУДИИ и СТАТИ

Dermendjieva, Greta. Educational Potential of Social Networking Sites. Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y (co-author). – International Journal of Multidisciplinary Thought, Vol. 1 (4), 2011, © CD-ROM ISSN 2156-6992, pp. 18:31.

Dermendjieva, Greta. Education Through Collaboration: A Bulgarian Case Study of Cross-Faculty Students’ Training (co-author). – International Journal of Arts and Sciences, Vol. 4 (8), 2011, © CD-ROM ISSN 1944-6934, pp. 157-165.

Dermendjieva, Greta. Learning and Information Competence. The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education (co-author). – In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Christian Hofer and Barbara T. Schrottner (Eds.), Germany, Waxmann, 2011, pp. 301-315, ISBN 978-3-8309-2430-2.

Dermendjieva, Greta. Are the Journalist Blogs a New Stage in the “Liberation” of Media Way of Expression? (co-author). La globalisation communicationnelle : enrichissement et menace pour les langues, Gdansk, du 21 au 23 juin 2007

Dermendjieva, Greta. University Teacher as a Factor for Motivation of Students’ Learning. (co-author) In: Higher Education in Europe, CEPES, UNESCO, 1998, Vol. XXIII, No 4, pp.497-505

On-line issue – http://www.carfax.co.uk

Dermendjieva, Greta. Children in Cyber Environment. In: Journal of Social Science, Special Issue “Children and Childhood in our Contemporary Societies”, Kamla-Raj Enterprises and Editor, Delhi, India, 1998, pp.111-116

Дерменджиева, Грета. Тенденции в онлайн вестниците: онлайн журналистиката – платена или безплатна? Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева, С., 2012, с. 250-261.

Дерменджиева, Грета. Образователни подходи и специфики на ученето на „нет” поколението. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 19, 2012.

Дерменджиева, Грета. Учене и информационна компетентност. Необходимостта от преподаване на нформационна грамотност във висшето образование (в съавторство). Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 18, 2011.

Дерменджиева, Грета. Изследване на информационната грамотност на българските студенти (в съавторство). Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 17, 2010, с. 5-32.

Дерменджиева, Грета. Стратегии и средства за търсене в интернет. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 16, 2009, с. 35-68..

Дерменджиева, Грета. Журналистическите блогове ? нов eтап в “освобождаването” на медийния изказ? (в съавт.). Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 15, 2008, с. 39-50.

Дерменджиева, Грета. Мрежите за общуване в Интернет. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 14, 2007, с. 27-51

Дерменджиева, Грета. Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света ;-) В: Литературата, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, Книжка 2, с. 17-27

Дерменджиева, Грета. Нещо като онлайн общности, нещо като психология на виртуалната комуникация, нещо като нищо на света ;-) В: Литературата, С., Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2007, Книжка 2, с. 17-27

Дерменджиева, Грета. Ние-медията или журналистика на гражданите. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 13, 2006, с. 35-47

Дерменджиева, Грета. Обучението по он-лайн журналистика - необходимост от нов журналистически профил. В: Българската журналистика – 160 години – минало, настояще, бъдеще, София, Авангард Прима, 2005, с. 135-146

Дерменджиева, Грета. Дигиталните медии. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 12, 2005, c. 95-115

Дерменджиева, Грета. Новите медии ? комуникационният скок. Наука, бр.4, 2005, с. 60-65.

Дерменджиева, Грета. Компютърно-опосредстваната комуникация и новите медии. Сп. Наука, бр.3, 2004, с.21-26.

Дерменджиева, Грета. Тъмната страна на он-лайн комуникацията. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 10, 2004, с. 17-25

Дерменджиева, Грета. Еволюция на човешката комуникация и медиите. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 11, 2004, с. 7-37

Дерменджиева, Грета. Career Advice Needs Survey. (в съавт.) (Състояние на услугите за професионална реализация на младежите (научно изследване)), SCAS, 2003

Дерменджиева, Грета. Образовaтелните медии в помощ на ефективния учебен процес с възрастни. (в съавт.) Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по педагогика, Том 90-91, 2002, с. 215-237

Дерменджиева, Грета. Формирането на гражданина на информационното общество в условията на формална и неформална образователна среда. (в съавт.) Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по педагогика, Том 92, 2002, с.23-47.

Дерменджиева, Грета. Он-лайн журналистика. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 8, Книга 1 – Нови медии, 2002, с. 15-38.

Дерменджиева, Грета. Междукултурна комуникация във виртуалното пространство. Годишник на Софийския университет “Св.Кл. Охридски”, С., Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 9, 2002, с. 49-61

Дерменджиева, Грета. Принципи за изграждане на корпоративен уебсайт. Сборник от 4-та международна конференция “ПР и нови медии”, София, 2002, с. 120-125.

Дерменджиева, Грета. Българските вестници в Интернет. В българо-германски сб.: Журналистиката днес и утре. ФЖМК, Том 3, 2001, с. 111-128.

Дерменджиева, Грета. Обучението в информационното общество: КОК и новата образователна среда. сп. Стратегии на образователната и научната политика, С., 2000, бр. 3, с.23-30.

Дерменджиева, Грета. Компютърно-опосредстваната комуникация. Годишник на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, С., УИ “Св. Кл. Охридски”, Том 7, 2000, с. 225-243.

Дерменджиева, Грета. Съвременните ПР и компютърно-опосредстваната комуникация. Ролята и мястото на журналистиката в гражданското общество, ИК Култура, С., 1999.

Дерменджиева, Грета. Образованието на възрастни през призмата на новите информационни технологии. сп. “Стратегии на образователната и научната политика”, С., 1999, бр.4, с.49-56

Дерменджиева, Грета. Информационното общество – катализатор на Европейската интеграция. Информационен бюлетин на МОН “Управление и организация на науката и висшето образование”, бр.3, 1999, с. 109-120

Дерменджиева, Грета. Интернет – новата масмедиа? В: сб. “Българско медиазнание”. Енциклопедично издание за медианаука и медиапублицистика, Балканмедиа, С., Том II, 1998, с.117-125.

Дерменджиева, Грета. Цензурата – символ на демокрация? сп. ”Четвърта власт”, С., Изд. на Отворено общество, 1998, бр. 1-2, с. 209-214

Дерменджиева, Грета. Електронните вестници. (Още за клонирането). сп. ”Четвърта власт”, С., Изд. на Отворено общество, 1998, бр. 3, с.132-136

Дерменджиева, Грета. Социокултурни аспекти на дигиталното общество. сп. ”Четвърта власт”, С., Изд. на Отворено общество, 1997, бр. 2, с. 118-124

Дерменджиева, Грета. Феноменът на новата масмедиа. сп. ”Четвърта власт”, С., Изд. на Отворено общество, 1997, бр. 1, с.128-132

Дерменджиева, Грета. Компютрите и новото лице на масовите комуникации. В: сб. “150 години българска журналистика", С., Университетско издателство “Св.Кл.Охридски”, 1994, с.485-503

Курсове от текущия семестър: