Електронен каталог

доц. д-р Росен Пасарелски

доц. д-р Росен Пасарелски
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
8110616
Приемно време:
Вторник 10:00-12:45 616 II Корпус
Сряда 10:00-11:15 616 II Корпус

Професионална автобиография:


Име: Росен Пасарелски

E mail: rpasarelski@nbu.bg;

Образование:

През 2015г. - придобиване на научна академична длъжност "доцент" в Нов български университет.

През април 2009 - Докторска степен по научен шифър 02.07.04 "Радиопредавателна и радиоприемна техника"

През 2003г. – магистърска степен с квалификация системен-инженер по телекомуникационни системи и технологии.

През 2001г. – бакалавърска степен с квалификация бакалавър по телекомуникационни системи и технологии.

През 1999г. – степен “специалист” по телекомуникации с успешно издържан държавен изпит (програма “Телекомуникации” със степен “специалист” на Нов Български Университет).

Трудов стаж:

Щатен служител с академична длъжност "доцент" в НБУ.

От края на 2005г. до 2015г. – директор на бакалавърска програма “Телекомуникации” на НБУ.

От 2003г. до момента - щатен преподавател (асистент по радиокомуникации) в НБУ, бакалавърска и магистърска програма “Телекомуникации”.

От началото на 1999г. до 2003г. - секретар на департамент “Телекомуникации” в НБУ.

Специализации:

През 2002г. професионален стаж в Хамбург, Германия организиран от НБУ и финансиран от ЕС – програма “Леонардо да Винчи”.

Издаден сертификат от фирма DHB/VHS “Arbeit und Leben”, Германия.

През 1999г. специализиран практикум към бакалавърска програма “Телекомуникации” в:

• Българска Телеграфна Агенция

• НИМХ-БАН - Европейски телекомуникационен център

• Българска Телекомуникационна Компания

• “Електрон-Радиоком” ООД.

Преподавателска дейност:

През уч. 2002/2003г. участие с цикъл лекции в курсове по Радиокомуникации на магистърска програма “Телекомуникационни системи и технологии” на НБУ.

От 2003г. до 2015 - щатен преподавател (асистент и главен асистент по радиокомуникации) в НБУ - бакалавърска и магистърска програма “Телекомуникации”.

От 2015г. - щатен доцент в НБУ - бакалавърска и магистърска програма “Телекомуникации”.

Участие в проекти:

През 2002г. - проект за изграждане на “Сателитно студио” на територията на НБУ - департамент “Телекомуникации”.

През 2001г. - проект за формиране на “Фонд учебни материали” на лаборатория “Телекомуникации” на НБУ (НБУ / БТК).

През 2001г. - проект за изграждане на “Информационен монитор” в централното фоайе на НБУ.

През 2000 – 2001г. - договор за издаване на учебни пособия към департамент “Телекомуникации” на НБУ, финансирани от БТК.

През 1999 – 2000г. - проект за изграждане на лаборатория “Телекомуникации” в НБУ.

През 1999г. - проект за “Изследване и издаване на документи и материали на ЕС, свързани с дейността по информационното общество и Евроинтеграцията в съобщенията” (договор №15 между КПД и НБУ).

През 2012г. - Проект на тема: „Измерване, изследване, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъстонаселени райони” - пред ФНИ на МОМН - № ДФНИ-Б01/0017/27.11.2012г.

• Проект BG051PO001-3.3.07-0002 “Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран на Европейския социален фонд.

• Проект BG051PO001-3.1.07-0062 “Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации”, финансиран от МОМН по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Участие в изготвяне на учебни програми:

През 2001г. - бакалавърска програма “Телекомуникации” (след колеж) на НБУ.

През 2000г. - квалификационна програма “Телекомуникации за всички” към ЦПО на НБУ.

През 1999г. - цялостното изготвяне на магистърска програма “Телекомуникации” на НБУ.

Обучителна дейност:

Водещ преподавател в аудиторни фундаментални курсове към бакалавърска програма “Телекомуникации” на НБУ:

• ТСМВ021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи

• ТСМВ006 Увод в компютърните и телекомуникационни системи

• ТСМВ315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи

• ТСМВ406 Увод в мобилните комуникации

• ТСМВ621 Основи на радиокомуникациите

• ТСМВ627 Кабелни и безжични мрежи

• ТСМВ721 Системи за фиксирани радиокомуникации

• ТСМВ724 Безжични мрежи за пренос на данни

• ТСМВ635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги

Организационна и обществена работа:

През 2013г. - участие в общоуниверситетска конференция, със съдействието на департаменти „Телекомуникации” и „Национална и международна сигурност” и Студентски съвет на НБУ, организира и участва с доклад в общоуниверситетска научна конференция на тема “Информационна сигурност. Защита от кибер атаки”.

Участие в департаментни съвети:

От 2003г. до момента - член на съвета на департамент “Телекомуникации” с постоянно участие на редовни и извънредни съвети.

Департаментни семинари:

Организатор и деен участник в департаментни семинари -

През 2010 г.

• Електромагнитни полета

• Кодиране на речта в GSM системи

• Телекомуникационни системи и технологии

• Пренос на глас по IP

• Планиране на радиомрежи от трета и четвърта генерация

През 2011 г.

• Перспективи за въвеждане на цифрова телевизия в България

• Разпространение на радиовълните в микроклетки на GSM системи

• Децибелът – мощностно отношение

• Двупосочни сателитни станции – VSAT

• Мениджмънт на телекомуникациите в кризисен период

• Широколентови персонални мобилни системи

През 2012 г.

• Виртуални мрежи

• CRM системи

• Интерактивни системи

• Технически и икономически аспекти на съвременните телекомуникации

• Методи и системи за управление на иновативни технически проекти

• Компютърна и мрежова сигурност

• Сигурност и надеждност на безжичните мрежи по стандарт 802.11

През 2013 г.

• Тренингов семинар „Физически преносни среди“

• Системно инженерство

• Операционни системи

• Проектиране и управление на WEB-страница

• Здравей WEB свят с WordPress!

През 2014 г.

• Виртуални пари – Bitcoin, Litecoin и др.

• Регионални и домашни кабелни мрежи за телевизия и интернет

• Безжичен пренос на данни в Mikrotik мрежи

• Измерване на радиотехническите параметри и характеристики на UMTS базова станция

• Практическо изграждане на телекомуникационна IP мрежа за пренос на данни в реална среда, гр. Долна Баня

• Unix базирани компютърни системи

• Linux -операционна среда

• Инсталиране на сателитна система

През 2015 г.

- Инсталиране на Linux OS и основни команди за работа в терминален режим

- Мрежови сървърни компютърни системи

- Компютърни мрежи и мрежови устройства

- Инсталация на компютърни компоненти

През 2016 г.

- Реализация на радиоприемник и радиопредавател в честотния обхват 88 – 108 MHz

- Интернет адресация

- Асемблиране на преносими компютърни конфигурации

- Електроакустични устройства

През 2017 г.

- Интернет сайтове и WEB технологии

- Комуникационна сигурност в системите за безжичен пренос на данни

- Изграждане на компютърни IP мрежи

- Софтуерна виртуализация

Компютърни умения:

Софтуерни - DOS, Windows 9x/2000/XP/2007/2008/2010, Windows Server 20xx., MS Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage, Unix, Linux, Linux Server, LAMP, Photoshop, AutoCAD, MathLab, С++, HTML, HTML5, Internet - TCP/IP, WEB, WЕB дизайн, WordPress, CMS, Joomla, Magento, Drupal, E-commerce и електронни магазини, Виртуализация, Cloud, Storage, Routing, Switching, Hosting и др.

Хардуерни – монтаж и поддръжка на компютърни системи, електронни и комуникационни устройства.

Езици:

Английски – писмено и говоримо

Руски – писмено и говоримо

Немски – писмено и говоримо (базови познания – сертификат за първо ниво по Temen Neu)

Български - роден

Шофьорска книжка:

категория В

Научни интереси:

Радиокомуникации, Безжични мрежи и компютърни системи, WEB-технологии и услуги.

Хоби /Спорт: хардуер, компютърни системи, WEB.

Футбол, плуване, тенис и др.


Публикации:


I. Монография на тема “Универсални мобилни телекомуникационни системи”, издателство на Нов Български Университет, 2013г.

По-важни публикации:

1. Пасарелски Р., Безжични локални мрежи за пренос на данни – Wireless LAN, Сборник научни трудове от международна научна конференция “Телеком 2006”.

2. Пасарелски Р., Гласови комуникации по широколентови безжични мрежи, Сборник научни трудове от международна научна конференция “Телеком 2007”.

3. Пасарелски Р., Оптични системи с въздушен интерфейс, Сборник научни трудове от международна научна конференция “Телеком 2007”.

4. Пасарелски Р., Цифрово телевизионно разпръскване. Перспективи за Triple play - научна публикация отпечатана в седмично специализирано списание „Компютри”, брой 33 *17 – 23 септември 2007*.

5. Пасарелски Р., Г. Петров, Аспекти на трафика в мрежите от следващо поколение NGN, Сборник научни трудове от международна научна конференция “Телеком 2008”.

6. Пасарелски Р., Методика за измерване на нивото на сигнала в произволна точка от зоната на покритие на WiMAX мрежи, Сборник научни трудове от международна научна конференция “Телеком 2009”.

7. Пасарелски Р., Радиопланиране на WCDMA мрежа, Сборник научни трудове от годишна научна конференция 30 септември - национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2010.

8. Пасарелски Р., Механизми за защита и криптиране на VoIP трафика, Сборник научни трудове от годишна научна конференция 30 септември - национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2010.

9. Пасарелски Р., Информационна сигурност - VoIP и мрежови контроли за сигурност, Сборник научни трудове от годишна научна конференция - национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2010.

10. Пасарелски Р., П. Станчев, Проектиране и дизайн на GSM заглушител, Сборник научни трудове от годишна научна конференция с международно участие - национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2011.

11. Пасарелски Р., Т. Пасарелска, Въвеждане на цифрова телевизия в Република България, Академично списание “Управление и образование” 2011, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас ", 2011.

12. Пасарелски Р., Системи за откривания на проникванията при VoIP, Академично списание “Управление и образование” Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, 2011.

13. Пасарелски Р., Т. Стефанова, Методи за преход и внедряване на IPv6, Академично списание “Управление и образование” 2012, книга 4, том 8 на Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, 2012.

14. Пасарелски Р., А. Сладкаров, Т. Пасарелска, Методи и средства за намаляване на здравния риск от влиянието на базовите станции на мобилните мрежи, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие на национален военен университет “Васил Левски” , Велико Търново, 2012.

15. Пасарелски Р., Ц. Добрев , Т. Пасарелска, The e-learning of theoretical electrical engineering, Сборник научни трудове от деня на учените на тема: 9th Summer school “Advanced aspects of theoretical electrical engineering”, 07-09 септември 2012 - гр. Созопол, Технически университет, 2012.

16. Пасарелски Р., Т. Пасарелска, Методика за изследване и анализ на радиотехнически праметри на универсални мобилни телекомуникационни системи, Сборник научни трудове от годишна научна конференция с международно участие на национален военен университет “Васил Левски” – Велико Търново, 2013.

17. Пасарелски Р., А. Станчева, Защита и изисквания за безопасност на работното население свързани с рискове, дължащи се на електромагнитни излъчвания, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие на национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2013.

18. Пасарелски Р., Т. Пасарелска, С. Йоцова, Система – UNIFI за изграждане на безжична мрежа за данни с цялостен роуминг, Сборник научни трудове от годишна научна конференция на национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2014.

19. Пасарелски Р., Т. Пасарелска, В. Табакова, Радиоинтерфейс на мобилни клетъчни системи от четвърта генереция – LTE, Сборник научни трудове от годишна научна конференция на национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2014.

20. Пасарелски Р., Т. Пасарелска, А. Станчева, Модел за информационна сигурност и контрол на достъпа до мрежовите ресурси на държавно или частно дружество, Сборник научни трудове от годишна научна конференция с международно участие на национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2014.

21. Пасарелски Р., А. Иванов, Уеб-базирана система за мениджмънт на клъстери, Сборник научни трудове от годишна научна конференция с международно участие на национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2014.

22. Стефанова Т., Р. Пасарелски, Взаимодействието в онлайн обучението, Академично списание “Управление и образование” 2012, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, 2012.

23. Пасарелска Т., Р. Пасарелски, Мениджмънт на радиоспектъра за цифрово телевизионно разпръскване, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие на национален военен университет “Васил Левски” – гр. Велико Търново, 2011.

Курсове от текущия семестър: