Електронен каталог

проф. Гаро Мардиросян д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Природни науки
Телефон:
0878 972 873; 0888 988 378
Приемно време:

Професионална автобиография:


Квалификации

1965 – Образцов техникум по фина механика и оптика "Ломоносов" - София - времеизмервателна и изчислителна техника

1977 – Технически университет - София - електроинженер - слаби токове

1985 – Ph.D. по физика на тема "Нови методи, апарати и системи в състава на геофизичен апаратурен комплекс с повишени технико-експлоатационни характеристики"

1990 – старши научен сътрудник II по тема: "Дистанционни аерокосмически методи и средства за изследване на Земята, планетите и в стопанството

2003 – доктор на техническите науки по тема “Методи и електронни средства за изследване на геофизични и климатологични процеси”

2005 – старши научен сътрудник І ст. по научна специалност: “Eлектронни (аналогови и цифрови) измервателни преобразуватели и уреди”

Месторабота и длъжности

1965 - 1980 в Геофизичен институт на Българска академия на науките (БАН) последователно като техник, майстор-специалист на научна апаратура, инженер, научен сътрудник III ст. и завеждащ Централна сеизмологична обсерватория

от 1980 г. до сега в Институт за космически изследвания (ИКИ) на БАН последователно:

н.с. II ст., н.с. I ст. ст.н.с. II ст. и ст.н.с. I ст. (професор)

от 1992 г. – Председател на Технико-експертния съвет на ИКИ – БАН,

от 2002 г. – Член на Съвета по специална тематика,

от 2003 г. – Научен секратер на НС на ИКИ – БАН,

от 2005 г. – Председател на Общото събрание на учените на ИКИ - БАН

от 2006 г. – Председател на Научния семинар на секция „Дистанционни изследвания”

от 2008 г. – Член на Общото събрание на БАН

от 2008 г. - Научен секретар на Институт за космически изследвания - БАН

от 2009 г. - Член на Проблемен съвет по природни ресурси, рискове и климатични проблеми при Управителния съвет на БАН

от 2011 г. - Ръководител на Обединен тематичен семинар по Дистанционни изследванеи

от 2014 г. - Секретар на Научния съвет на ИКИТ-БАН

Професионални интереси

– природни екологични катастрофи и методи и технически средства за изучаването им

– геофизично и наземно-космическо апаратуростроене,

– дистанционни изследвания на Земята

Научни публикации

над 120

Научни доклади

над 70

Изобретения и патенти

50 в областта на геофизичните и космически методи и апаратура ? сеизмологични, магнитологични и др.

Книги и монографии

самостоятелни – 9

1978 – “Ръководство за експлоатация на сеизмологични обсерватории”

1992 – "От Космоса срещу екологичните катастрофи"

1995 – "Природни екологични катастрофи"

2000 – "Природни екокатастрофи и дистанционни аерокосмически методи и средства за изследването им"

2003 – “Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда”

2007 – „Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита”

2009 - „Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита” - второ издание

2012 - "Въведение в космонавтиката"

колективни – 5

Педагогическа и преподавателска дейност

Лекции и ръководство на дипломанти и магистранти в:

Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Технически университет - София,

Технически университет - Варна, Институт за усъвършенстване на учители - София, Стара Загора и Варна, Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски", Нов Български университет, Гражданска защита – Министерство на държавната политика при бедствия и аварии и др.

Лекции в бакалавърски, магистърски и докторски програми в департамент „Науки за Земята” на Нов български университет

Ръководство на докторанти в ИКИ - БАН и Нов Български университет

Член на научни съвети

Научен съвет на Институт за космически изследвания при БАН - от 1996 г.

Научен съвет на Институт GAPE - Скопие, Македония - от 2006 г.

Ръководител на колективи и работни групи по проекти и участия в договори

над 20, между които:

Проектиране, монтаж и експлоатация на апаратурната част на сеизмологични станции на язовир "Ал. Стамболийски", язовир "Кърджали", гр. Пловдив, с. Преселенци и др.

Микросеизмично райониране на гр. София

Сеизмологични изследвания в района на язовир "Искър"

1978 – 1980 - Сеизмично изследване на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене"

1980 – Научна програма за полета на I български космонавт

1980 – Научна програма "България-1300"

1986 – Научна програма "Шипка" за полета на II български космонавт

1987 – 1989 - Международен космически проект "Фобос"

1990 – 1993 - Международен целеви космически проект "Природа" за орбиталната станция “Мир”

1996 – Национална програма за защита на младежта и децата от природни катастрофи

2000 – Система за аварийно оповестяване по поречието на р. Искър

2002 – Автоматизирана система за отчитане точността на попадение при стрелба по наземни цели

2006 – Scenarios for Hazard Emergencies Management-(Project SCHEMA) - 7 FP

2007 – Създаване на центрове за технологичен трансфер в български висши училища и държавни научно-изследователски организации (BG 2005/ESC/G/TTO) по Програма ФАР

2008 – Разработка на унифицирана методика за мониторинг на електромагнитното замърсяване в населени места за района на Западните Балкани

Участие в редколегии на научни списания

отговорен секретар и зам. гл. редактор на поредица " Research in Bulgaria" 1986 – 2006 г.

главен редактор – от 2006 г.

Членство в научни общества:

Дружество на физиците в България,

Българско астронавтическо дружество,

Научнотехнически съюзи в България,

Българска аерокосмическа федерация,

Балканска трибологична асоциация,

Съюз на изобретателите в България

Съюз на учените в България и др.

Популяризаторска дейност

научнопопулярни материали в печата, радиото и телевизията – над 100

Награди и признани

1980 –"почетен изобретател"

1978 – 2006 - грамоти, дипломи и медали за научно-техническо творчество и за изобретателска дейност от наши и международни форуми

1990 – избран за член на Световната професорска академия за мир PWPA - Ню Йорк

1999 – вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите

2000 – вписан в Списъка на 2000 най-известни учени на ХХ век, издание на Международния биографичен център - Кембридж

2002 – след спечелване на международен конкурс е поканен за 6 месечна работа в CNRS (Национален център за научни изследвания на Франция) по научна програма на НАТО

2004 – Грамота за особени заслуги в космическите изследвания на България

2010 - Грамота за високи научни постижения от Съюза на учените в България

2011 - вписан в Енциклопедия “150 дейци на българската наука”

– вписан в Енциклопедия “Бележити българи на съвременна България”

2012 - Благодарствена грамота от Институт ГАПЕ - Скопие, Македония

2013 - Грамота за високи научни постижения от Съюза на учените в България

2016 - "Будител 2016"

2019 - Почетна грамота от Руската федерална агенция за заслуги в овладяването на Космоса


Публикации:


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ДОКЛАДИ

над 100

ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ

29

КНИГИ

1978 – "Ръководство за експлоатация на сеизмологични обсерватории”

1992 – "От Космоса срещу екологичните катастрофи"

1995 – "Природни екологични катастрофи"

2000 – "Природни екокатастрофи и дистанционни аерокосмически методи и средства за изследването им"

2003 – "Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда"

2007 – "Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита"

2009 - "Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита" - второ допълнено и преработено издание

2012 - "Въведение в космонавтиката"

Курсове от текущия семестър: