Електронен каталог

ас. д-р Веселин Веселинов

ас. д-р Веселин Веселинов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
+359877665852
Приемно време:
Вторник 15:30-18:00 414Б I Корпус
Четвъртък 18:00-19:30 414Б I Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Веселин Веселинов е роден на 8 юни 1989 г. в гр. Сливен. Завършва Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” в родния си град. Бакалавър по психология, а по-късно и магистър по клинична и консултативна психология (СУ „Св. Климент Охридски“). През април 2022 година му е присъдена образователна и научна степен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Доктор по Психология (Клинична психология) за защитен дисертационен труд на тема: „Психоза в детско-юношеска възраст. Програма за диагностика, прогностика и интегрирано обучение“.

Работил е като учител по философски дисциплини и английски език в 28-мо Средно училище "Алеко Константинов" и ЧПГ „Езиков свят“, ментор на зрелостници по проект „Дипломирам се, успявам” на Фондация „Институт Отворено Общество”, както и като педагогически съветник в 30-то Средно училище "Братя Миладинови", София.

От април 2022 г. е училищен психолог в ПГТЕ "Хенри Форд".

Има научни публикации в сборници на СУ „Св. Климент Охридски“ и ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Придобива квалификации за прилагане на подход, ориентиран към детската гледна точка, в училищна среда от Фондация „Асоциация Анимус”; интеграция на деца със специални образователни потребности (СОП) в общообразователните училища от Учебен център „ИПИН” и Корпус на мира в България; повишаване на мотивацията на учениците в час по английски език от Фондация „Корпус за образование и развитие”; функционално оценяване на индивидуалните потребности на деца и ученици с индикации за специални образователни потребности и определяне на необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните им потребности от Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище, форми и методи на противодействие от РААБЕ България ООД; рехабилитация на деца с увреден слух от Средно специално училище с детска градина за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев”; работа с Тематичен аперцептивен тест (ТАТ) от OS Bulgaria; работа с електронни платформи за дистанционно обучение от Институт за човешки ресурси, София и четене и преподаване с емпатия от издателство Клет България.

След спечелен конкурс по програма Дебюти на НФК „Култура“, издава книгата си с поезия „Кънтя като мълчание“ (Бургас, февруари, 2022).


Публикации:


Веселинов, В. (2020). Теоретичен обзор: Среща между фундаментални психиатрични (нозологични) открития и психодинамични концепции в сферата на детско-юношеската психоза. В: Харизанова, О. (съст.), Докторантски четения, 3/2019, с. 109-130. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. ISSN: 2603-3453

Веселинов, В. (2020). Лонгитудинално проследяване на случай в училищното пространство – хипотеза за висок риск от развитие на парафренен синдром. В: Кабаков, И., Зиновиева, И., Георгиева, В., Танева, А., Гънгов, А., Славова, П., Пиргова, М., Мавродиева, И., Стойчева, М. (ред.), Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Философски факултет. Книга Докторанти, 4, 2019, с. 169-193. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. ISSN: 2534-935X

Веселинов, В. (2021). Визия за лудостта в корпус от български литературни текстове в периода 1894 – 1990 година. Сборник научни доклади от Епископ-Константинови четения, Факултет по хуманитарни науки, ШУ „Еп. Константин Преславски”

Курсове от текущия семестър: