Електронен каталог

доц. д-р Александра Иванова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Център за продължаващо обучение
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: Люблянски университет, Словения

• Основни предмети/застъпени професионални умения:

Терапия чрез изобразителни изкуства, драма, музика и танц – теория и практика, Клинична психология, Психология на изкуството, Социология и др. Практики по арт терапия.

• Наименование на придобитата квалификация:

Специализация по арт терапия – изобразителни изкуства

• Дати (от-до) 2001 - 2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: СУ «Св.Кл.Охридски», България

• Основни предмети/застъпени професионални умения:

Педагогика и психология на изобразителните изкуства, Арт терапия с деца за корекция на дефицити

• Наименование на придобитата квалификация:

Доктор по педагогика на изобразителното изкуство

• Дати (от-до) 1991 - 1996

• Име и вид на обучаващата или образователната организация: НХА «Н.Павлович», България

• Основни предмети/застъпени професионални умения:

Керамика, рисуване, моделиране, компоциция, естетика, живопис, история на изкуството и т.н.

• Наименование на придобитата квалификация:

Магистър на изкуствата

КООРДИНАЦИЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

1998 - Проект "Арт Гастроном", Център за изкуства Сорос

1999 - Проект "Творчески занимания за деца без семейства от дом “Здравец", гр.Угърчин", Програма за европейско развитие Фар

2000 - Проект "Жълти прозорчета", Фондация Покров

2001 - Проект за документален видеофилм “Съдбата на Вероника”, Европейска Културна Фондация, Център за изкуства Сорос и Фондация Покров

2003 – Проект “Развитие на международните контакти в областта на арт терапията”, Европейски консорциум за арт терапевтично образование и Национален фонд “Култура”

2007 – участие-експерт в Проект “Еко-център Влахи”, обучителни програми с приложни изкуства

2007 – Проект “Изкуство и приятелство”, СИ Банк, Фондация Радост

2008 – Uncovering Identity: A Bulgarian Photo Project., CEC ARTSLINK Award, Посолство на САЩ, Министерство на културата, Montserrat College of Art

2013 – участие в НИ Проект “Солун – София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието”, ВСУ “Л. Каравелов”

2013 - НИ Проект “Задачи за трансформация на куб в дисциплината Архитектурно моделиране и макетиране”, ВСУ “Л. Каравелов”

2013 – участие-експерт в Проект “И аз мога да науча български”, Европейски бежански фонд

2014 - НИ Проект „Изследване на методите за формообразуване на триизмерни мрежи“, ВСУ “Л. Каравелов”

2016 - НИ Проект „Конструиране на интерактивна художествена изложба – ракурси към градската среда“, ВСУ “Л. Каравелов”

Самостоятелни художествени изяви:

1997 - Галерия “Арт 36” - Живопис и керамика, София

1998 - Център за изкуства Ата, София – Акция "Арт Гастроном" – номинация за Млад художник на годината, списание "Изкуство"

1998 - Видеофилм "Арт гастроном"

1999 - 2001 - Изложба рисунки и керамика "Черно слънце" - София, Пловдив, Кюстендил, Хелзинки (Финландия), кураторски проект

2001 - Детска книга “Жълти прозорчета”, съставителство, редакция, художествен проект и предпечатна подготовка

2008 – Фотоизложба „До Угърчин и обратно – фотографии на младежи, отгледани в дом”, изложбена зала „Средец”, кураторски проект съвместно с Кейт Джелингхаус

2009 - Галерия „Art Center 12” – Рисунки и живопис, София

2016 – Изложба „Ракурси към градската среда”, UNDERGROUND Gallery/Studio, София, кураторски проект

Групови художествени изяви:

1994 - Международна изложба на студентски работи, Университет на изкуствата, Нагоя, Япония

1995 - Студентска изложба, Скопие, Македония

1995 - Ежегодна изложба "Св. Спиридон", Галерия “Шипка”, София

1996 - Студентска изложба, Галерия “100+1”, София

1996 - Дипломни работи на специалност керамика, Галерия “Райко Алексиев”, София

1996 - Конкурс “Cite des Artes”, Галерия “Шипка” - номинация за секция "Млади творци"

1996 - “100 години Академия на изкуствата”, Галерия “Шипка”, София

1997 - Изложба на списание “Изкуство”, Галерия “Шипка”, София

1999 - Изложба "Пренасяне", Лайпциг, Германия

2007 – Стенопис „В кръга на времето”, Давидковата къща, с.Давидково

2008 – Изложба „Разпилени бучки захар”, Читалище с.Давидково, общ. Баните

2009 – PHODAR BIENNIAL’09, ХГ „Илия Бешков”, Плевен

2014 – Пленер „Скорците 2014”, с. Скорците

2014 – Изложба „110 години академично обучение по керамика в НХА”, Галерия „Академия”, София

2015 – Изложба „АРТРОЗАЛИАДА Велико Търново 2015”, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

2016 – Изложба „АРТРОЗАЛИАДА Велико Търново 2016”, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново

2016 – Изложба на студенти и преподаватели от ВСУ, Градска художествена галерия, гр. Берковица

Куратор на:

•Студентски изложби:

2008 – 2015 – изложби на студенти по Архитектура в САБ и ВСУ

2012 – участие в Харт Фест, Софийска градска галерия

2013 – Изложба „Топла връзка”, ВСУ

2014 - Изложба и премиера „Трансформация на куб”, София Прес

2016 – Изложба, АРТФЕСТ Берковица

2017 – Изложба на студенти от ВСУ, Градска художествена галерия, гр. Берковица

•Детски изложби:

1999 – 2008 – рисунки, фотографии, керамика и други художествени произведения в България, Словения, САЩ и Финландия

•Изложби на Арт Брут

2010 – рисунки, живопис и колажи на клиенти на дневен център за психично-здравни услуги, Слатина, Галерия към Културен дом Средец


Публикации:


1. Иванова, А. Куюмджиева, И., Арт Гастроном – липсващият скандал. Сп. “Изкуство”, 58-59/1998. 9-13.

2. Иванова, А. „Жълти прозорчета”. Издателство „Омофор”. София, 2001.

3. Иванова, А., Бояджиева, Н. Арт терапевтични подходи и техники в образованието. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Хуманизъм и прагматизъм в началото на 21 век”. Издателство “Славена”. Варна, 2001.

4. Иванова, А. Приложение на креативни интердисциплинарни подходи в социално-педагогическата работа. Сп. “Специална педагогика”, септември, 2002. 63-73.

5. Ivanova, A. Art Thereutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “1st ART THERAPY – WORLD CONGRESS” , Budapest, Hungary, 2003

6. Иванова, А. Арт терапията – същност, развитие и приложение. Сборник доклади на CD от „Семинар за докторанти”. Китен, 2003.

7. Иванова, А. Арт терапевтични практики с деца от домове за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Образованието и предизвикателствата на 21 век”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2003.

8. Иванова, А. Изследване на образователните и психически потребности на децата, лишени от родителска грижа. Сп. “Специална педагогика”, юни, 2003. 74-82.

9. Иванова, А. Желаното място за обитаване - изследване върху текстове на юноши с образователни дефицити от дом за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Ценностите на съвременното младо поколение”. София, 2003.

10. Ivanova, A. Applying Artistic Approaches for Socializing and Educating Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІІІ. EUROPEAN ARTS THERAPY. 7th bi-annual European Arts Therapies Conference, Madrid, 2003.

11. Ivanova, A. Art Therapeutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “American Journal of Art Therapy”. №1, 2004. 13-17.

12. Ivanova, A. Developing Artistic Expression through Art Therapy Method among Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІV. EUROPEAN ARTS THERAPY. 8th bi-annual European Arts Therapies Conference, Crete, 2006.

13. Иванова, А. „Развитие на художествения изказ чрез арт терапевтичен метод”, защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.00-Педагогика (Педагогика на изобразителното изкуство), СНС по Педагогика, СУ”Св.Кл.Охридски”. София, 2006.

14. Ivanova, A. Uncovering Identity: A Bulgarian Phototherapy Project. „Oblike in metode dela v umetnostni terapiji”. Ljubljana, 2008.

15. Jellinghaus, K., Ivanova, A. “To Ugarchin and Back: A Bulgarian Photo Project”, USA, 2008.

16. Иванова, А., Дечев, Ст. Проблеми на преподаването по моделиране и макетиране в специалностите Архитектура и САСС, първи курс. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2008”. София, 2008.

17. Иванова, А. За духовното в изкуството a live I. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2009”. София, 2009.

18. Иванова, А., Дечев, Ст. Макетиране на централна част от София – представяне на задача от дисциплината моделиране и макетиране във ІІ курс, Архитектура. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2010”. София, 2010.

19. Иванова, А. За духовното в изкуството a live II. “Педагогическа ентелехия”. Ес Принт. 2011

20. Иванова, А., Дечев, Ст. Сборник “Трансформация на куб”, ВСУ „Л. Каравелов”, 2013

21. Иванова, А., Дечев, Ст. Сборник “Триизмерни мрежи и пластични релефи с основа квадрат”, ВСУ „Л. Каравелов”, 2015

22. Иванова, А., колегия. „Практикум по Арт терапия”, НБУ, 2017

Курсове от текущия семестър: