Електронен каталог

доц. д-р Георги Петров

доц. д-р Георги Петров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
028110609
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 609 II Корпус
Вторник 16:15-17:15 609 II Корпус
Сряда 10:00-11:00 609 II Корпус
Сряда 13:00-16:15 609 II Корпус

Професионална автобиография:


Професионална реализация:

2011г. до 2022г. и.д. ръководител ДТК

2009г.до 2011г. щатен асистент в МФ НБУ

2019 до 2020: хардуерен инженер в http://assen.aero/

2013г.-2015г., „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации“ Договор № BG051PO001-3.1.07-0062, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2013-2014г. член на колектива на договор „Измерване, изследвне, анализ и прогнозиране на въздействието на работните електромагнитни полета на мобилните устройства върху здравето и качеството на живот на населението в гъсто населени райони“ – ДФНИ- Б01/0017 от МОН Фонд „Научни изследвания” http://www.em-field.org/project/.

2010г. I3E – Promoting Innovation in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors through Networking http://www.i3e.eu

2009 and 2010 – Balkan Case Challenge with New Bulgarian University and WUSAUSTRIA, Austrian Development Cooperation

2009г. Оптимизация на енергийното взаимодействие между биологични структури и електромагнитни устройства http://www.clbme.bas.bg/projects_funding/DOO2-157_anotacia.htm

От 2008г. независим консултант в http://www.open-ecg-project.org

2008г. независим консултант по разработка на системи за управление и контрол на обекти (Intelligent Munitions System)

2003г. 2008г. щатен секретар на департамент “Телекомуникации” в НБУ.

2005г. 2009г. независим консултант към центъра за усъвършенстване на кадри към Международния съюз по телекомуникации към ООН, ITU Женева: Technology trends, Spectrum management.

2004г. 2009г. независим консултант към биомедицинска компания Stress-RX, Чикаго САЩ.

2000г. 2001г. компютърен специалист с частна фирма

Допълнителна квалификация

2013г. Работа със система за измерване и оценка на параметрите и характеристикит на електромагнитно поле NARDA SRM-3006

2007г. Analog Devices и K1 Електроникс – “High Speed System Applications”

2007г. НБУ “Методика и практика на тестовото оценяване”

2004г. 2005 г. “Visual Basic.NET programmer” THOMSON EDUCATION DIRECT USA

2002г. “Visual C++ programmer” THOMSON EDUCATION DIRECT USA

2000г. “Дружествена Аеропланна Работилница ДАР-Самолети” ООД Божурище

Членство в професионални организации

Съюз по електроника, електротехника и съобщения, България

Съюз на математиците в България

Член на програмния комитет на национална конференция с международно участие "Телеком"


Публикации:


Над 120 публикации, учебници и убечни помагала.

Курсове от текущия семестър: