Programs Listing

Dessislava Tosheva

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Office hours:

Professional biography:


Отговорник научно и университетско сътрудничество - Франкофонски институт по Администрация и Управление. Координиране на междууниверситетското сътрудничество между ФИАУ и други университети, участие в научни семинари и конференции, административно управление на докторантската програма на ФИАУ; съавторство при съставянето на два учебника по международни финанси и финансиране на международната търговия, рецензиране на дипломни работи. Завършила MBA по Бизнес администрация от Университета в Нант, Франция. Хоноруван преподавател по финанси и счетоводство преподавани на френски език, Нов Български Университет, Франкофонска програма в Албена от 2004.


Publications:


Курсове от текущия семестър: