Programs Listing

Assist. Prof. Milen Chipchanov, Ph.D.

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Office hours:

Professional biography:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име МИЛЕН ИВАНОВ ШИПЧАНОВ

Телефон 0887 92 83 89;

E-mail mshipchanov@nbu.bg ;

Националност Българска

Дата на раждане 10.10.1955

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) Септември 1979 - септември 1999

• Име и адрес на работодателя Институт за чуждестранни студенти, ул. “Коста Лулчев” № 27, София

• Вид на дейността или сферата на работа Образование

• Заемана длъжност Преподавател по френски

• Основни дейности и отговорности Преподаване на френски в интензивни курсове за възрастни

по системите De Vive Voix, Sans Frontieres, Nouveau Sans Frontieres, Panorama

Часове в езикова лаборатория Tandberg

Член на групата за използване на видео в ЧЕО

Член на компютърната група за разработване на програми за ЧЕО

• Дати (от-до) Септември 1999 г.

• Име и адрес на работодателя Нов Български Университет, ул. “Монтевидео” 21, София

• Вид на дейността или сферата на работа Образование

• Заемана длъжност Преподавател по френски; Директор на магистърски програми

• Основни дейности и отговорности Преподаване на френски в курсовете на Романистика (френски език)

Преподавател по:

Френски чрез автентични текстове

Писмен превод от и на френски език

Френска фонетика и фонология (Интонация и произношение)

Мнемотехники в устния превод

Консекутивен и симултанен превод

Аудио-визуални и нови технологии в обучението

Компютри (компютърен софтуер) в превода

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) 1975-1979

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултет Западни филологии, Специалност Френска филология (втора специалност Български език и литература),

1975-1979, Дипломa No 090426 / 26.04.1980

• Основни предмети/застъпени професионални умения Френски език

• Наименование на придобитата квалификация Учител по френски език

• Дати (от-до) 1975 -1979

• Дати (от-до) 1987 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет “Св.Климент Охридски”, Факултет Западни филологии, Следдипломна квалификация «Компютрите в обучението по чужд език»

• Основни предмети/застъпени професионални умения Компютърни умения

• Дати (от-до) октомври – декември 1987 г. (3 месеца)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Centre International d’Etudes Pedagogiques, Sevres, Paris, France

Следдипломна квалификация «Компютри и мултимедия в ЧЕО»

• Основни предмети/застъпени професионални умения Компютърни умения, педагогика

• Дати (от-до) септември-октомври 1998 г. (1 месец)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Agence de la Francophonie, Universite Bordeaux II, Bordeaux, France

Стаж квалификация «Интернет в ЧЕО», Система за дистанционно обучение VIFAX

• Основни предмети/застъпени професионални умения Компютърни умения, педагогика

• Дати (от-до) октомври 2000 – юни 2002 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Institut Francais, Sofia, Bulgarie

Курс за квалификация «Компютри в обучението по френски език»

• Основни предмети/застъпени професионални умения Компютърни умения, програмиране на HTML, организиране и обслужване на обучителни платформи за ЧЕО

• Дати (от-до) май 2001, май 2003 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Universite libre de Bruxelles « Leonard de Vinci », Ecole de traducteurs « Marie Apps »

Стаж валификация «Писмен и устен превод»

• Основни предмети/застъпени професионални умения Писмен и устен превод

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

ФРЕНСКИ ЕЗИК

• Четене ОТЛИЧНО

• Писане ОТЛИЧНО

• Разговор

ОТЛИЧНО

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ДОБРЕ

ДОБРЕ

ДОБРЕ

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др. ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРИДОБИТИ ПО ВРЕМЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ПАРИЖ, МОНПЕЛИЕ, БОРДО (ФРАНЦИЯ).

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др. Умения и компетенции, придобити в процеса на работа с хора и при комуникация с курсисти

Умения в управлението и изпълнението на задачи и проекти; координиране на дейности

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. MS Office, Internet, Excel, Power Point

Програмиране в HTML.

Нови технологии в чуждоезиковото обучение.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. УМЕНИЯ В ИЗГОТВЯНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УРОЦИ И ТЕСТОВЕ

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАБОТА В КОЛЕКТИВ

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ХОРА ВЪВ ВИСОКО-ДИНАМИЧНА И БЪРЗО ПРОМЕНЯЩА СЕ СРЕДА

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НЕЖЕНЕН

Учебници и речници

1. Le francais et nous. Учебник по френски език за възрастни. В колектив. Наука и изкуство, София, 1988.

2. CHIPTCHANOV M. Dictionnaire de poche francais-bulgare. Абагар-МК’90, София, 178 стр. 1991.

3. ШИПЧАНОВ М. Езикова колода 1. Учебно помагало. Наука и изкуство, София, 1991.

4. CHIPTCHANOV M., NOVAKOV A. Dictionnaire francais-bulgare. Actes de parole. Precis de grammaire. Prosveta, Sofia, 1995.

5. ШИПЧАНОВ, М. Българско-френски и френско-български туристически речник. Изд. Хейзъл, София, 2000 (под печат).

6. ШИПЧАНОВ М., А. Новаков. Учебен речник-справочник. Просвета, София, 2000.

7. CHIPTCHANOV M., A. Brambarova, Tzv. Krasteva. Analyser un texte. Iere Partie, Nouvelle universite bulgare. Sofia, 2006.

8. CHIPTCHANOV M., A. Brambarova, Tzv. Krasteva. Analyser un texte. IIeme Partie, Nouvelle universite bulgare. Sofia, 2008 (под печат).

9.

Конференции

• Изследване върху речевата продукция на българи, изучаващи френски език. - В колектив. Сборник материали от Научно-методическа конференция "Български език за чужденци - актуални проблеми на обучението", СУ-ИЧС, София, 1983 г.

• Основи на комплексно-интегралния учебник за дългосрочно чуждоезиково обучение на възрастни. - В колектив (А. Новаков, Р. Начева, М. Шипчанов), Конференция на дружеството на преподавателите по чужди езици, Варна, май 1984 г.

• ШИПЧАНОВ М. Изпитна програма по френски език. - VI Общоинститутски преглед на ТНТМ, ИЧС/НДК 26.04.1986 г.

• ШИПЧАНОВ М. Учебни програми по френски език на персонален компютър. - I научно-приложна конференция "Персоналният компютър във физкултурата и спорта" ВИФ/НДК 19.06.1986

• Персоналният компютър в интензивното чуждоезиково обучение на възрастни. - В колектив (М. Андонян, Б. Трифонова, М.Шипчанов), Втора национална конференция по персонални компютри ПЕРСКОМП 1987 г. НДК

• Основни моменти в изработването на учебен видео-филм по природонаучни дисциплини. - В колектив (В. Табакова, Р. Трифонова, М.Шипчанов), Юбилейна научна сесия на ИЧС, НДК, 16-16.06.1988 (Годишник на ИЧС т.6 1986).

• Изборът на съвременни учебно-технически средства в чуждоезиковото обучение (опит за моделиране). - В колектив (М. Андонян, Б.Трифонова, М.Шипчанов),15-16.06.1988 Юбилейна научна сесия на ИЧС, НДК, 16-16.06.1988.

• CHIPTCHANOV M. Analyse du site "La cinquieme" , Analyse du site "Funambule" et Analyse pedagogique du site "http://www.ambafrance.bg". -Conference virtuelle “Nouvelles technologies dans l’enseignement des langues”, Agence de la Francophonie - Bordeaux, France, 1-15 decembre 1998, http://ciffad.francophonie.org

• Видеото в ранното чуждоезиково обучение. Международен семинар на учители по чужд език в 96 у-ще Люлин под патронажа на British Council. 18 януари 2003 г.

• Семинар “Езици, литератури и култури”. Тема: Документно търсене в Интернет за филолози. Проведен на 5.01. 2005.

• Семинар “Езици, литератури и култури”. Тема: Компютърни системи за превод. Проведен на 11.01.2007.

• Филмите в чуждоезиковото обучение, Юбилейна научна конференция с международно участие "Традиции, новаторство, европейски стандарти", 02-04.10.2008 в ДЕО/СУ "Климент Охридски" (15 стр.).

• Семинар за преподаватели в „АЙ ЕНД АЙ”, 26.09.2010г – 28.09.2010 г.

• Зимна школа „Електронно обучение в ЧЕО“, НБУ, 16-17 февруари 2012 г.

Научни статии

1. ШИПЧАНОВ М. Компютърни програми в чуждоезиковото обучение. - Сп. "Чуждоезиково обучение" No 6, 1988 г.

2. ШИПЧАНОВ М., БРЪМБАРОВА А. Специализирано езиково обучение на медици с помощта на персонален компютър., Сп. "Чуждоезиково обучение" No 4, 1989 г.

3. ШИПЧАНОВ М., ТОМОВА Сн., ТРИФОНОВА Р. Програмирано обучение. тема: Водата - основа на живота. Материали от VIII Общоинститутски преглед на ТНТМ, Правец 31.10.-1.11.1989 г.

4. ШИПЧАНОВ М, ХРИСТОВ Мл. J.Kelemen - De la langue au style (рецензия), сп. "Съпоставително езикознание" No 6, 1989 г.

5. CHIPTCHANOV M. Word Processing Programs in Foreign Language Learning. In “Theorie und Praxis”. Institut fur Sprachintensivausbildung (ISIA), Brandendurg-Plaue / Berlin / Sofia, No 1, 1990.

6. ШИПЧАНОВ М. et al. Обобщение на понятието “изомерия” чрез използване на универсален тип компютърна програма. В колектив с И. Барановска, К. Янкулова, М. Кабакчиева, Р. Трифонова. II Национална конференция с международно участие “Компютъризация в обучението по химия”, Враца 4-6.10.1990 г.

7. ШИПЧАНОВ М. et al. Ергономични и технологични изисквания към ППС по химия. В колектив с В. Табакова, В. Томова, Хр. Георгиева. II Национална конференция с международно участие “Компютъризация в обучението по химия”, Враца 4-6.10.1990 г.

8. ШИПЧАНОВ М. et al. Вариант на преподаване на темата “Скорост на химичните реакции чрез използване на персонален компютър в групи с медицинска насоченост”. В колектив с И. Барановска, К. Янкулова, Р. Трифонова, М. Кабакчиева. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 10.11.1990.

9. ШИПЧАНОВ М. et al. Програма 1 - Химични елементи - функции в човешкия организъм. В колектив с Р. Трифонова, В. Табакова, Сн. Томова. Юбилейна научна сесия на ВМИ - Пловдив, 10.11.1990.

10. ШИПЧАНОВ М. Текстообработващи програми в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 3, 1991.

11. ШИПЧАНОВ М. Автентичните видеоматериали в обучението по френски език, 1-ва част. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1991.

12. ШИПЧАНОВ М. Автентичните видеоматериали в обучението по френски език, 2-ра част. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, 1992.

13. Dupre La Tour, de Selins, Premiers exercices de grammaire; De Salins, Dupre La Tour, Nouveaux exercices de grammaire; De Salins, Dupre La Tour, Exercices de grammaire - perfectionnement, Hatier. Рецензия в сп. “Чуждоезиково обучение”, No 2, 1992.

14. ШИПЧАНОВ М. Компютърни лингводидактически игри. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 5, 1992.

15. ШИПЧАНОВ М. Reboulet, Malandain, Verdol, Rendez-vous en France. Le Livre Ressource, Hachette. Рецензия в сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1992.

16. ШИПЧАНОВ М. Аудиоматериалите в обучението по чужд език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 3, 1993.

17. CHIPTCHANOV M. Evaluation sur ordinateur. In “Frequences francophones” No 2, 1994.

18. ШИПЧАНОВ М., БРЪМБАРОВА А. Обучението в специалността Приложна лингвистика - цели и контрол. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, 1994.

19. ШИПЧАНОВ М. Съветът на Европа и новите технологии в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 2-3, 1994.

20. ШИПЧАНОВ М., БРЪМБАРОВА А. Приказките в ранното обучение по чужд език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 5-6, 1994.

21. ШИПЧАНОВ М. Мултимедия в чуждоезиковото обучение. В сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ИЧС/НБУ/сп. “ЧЕО”, София, януари-юли 1996.

22. ШИПЧАНОВ М., ГЕОРГИЕВА доц.д-р М. Компютърен анализ на текстове. В сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, ИЧС/НБУ/сп. “ЧЕО”, София, януари-юли 1996.

23. ШИПЧАНОВ М. Компютърни програми за обработка на текстови корпуси. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 2 , февруари 1996.

24. CHIPTCHANOV M. Les documents authentiques sonores dans la classe de langue. Frequences Francophones, No 1, 1996.

25. Компютърни програми за чуждоезиково обучение. Сп. PC & Mac World, брой 1, 1997 г.

26. ШИПЧАНОВ М. Четенето и новите технологии в чуждоезиковото обучение. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, февруари 1998.

27. ШИПЧАНОВ М. Системата VIFAX в обучението по френски език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 3, 1999 г.

28. ШИПЧАНОВ М. Модерни технологии в чуждоезиковото обучение. В сборник “Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение”, НБУ, Департамент по съвременна и приложна лингвистика. издателство “Летера”, София, 1999 г.

29. ШИПЧАНОВ М. Internet и обучението по френски език. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 6, 1999.

30. CHIPTCHANOV M. Analyse du site "La cinquieme" , Analyse du site "Funambule" et Analyse pedagogique du site "http://www.ambafrance.bg". - Frequences Francophones, No 1, 2000.

31. ШИПЧАНОВ М. Компютърът в обучението по превод. Сп. “Чуждоезиково обучение”, No 1, 2001.

32. ШИПЧАНОВ М. Видеото в ранното чуждоезиково обучение. В Юбилеен сборник “Език, литература, култура”, Департамент “Приложна лингвистика”, НБУ, София 2004.

33. ШИПЧАНОВ М. Компютърът в чуждоезиковото обучение (анализ на анкета). В Сборник на Департамент “Приложна лингвистика”, НБУ София 2005.

34. ШИПЧАНОВ М. Компютърни системи в превода. В Сборник “Езиков свят”, Том 2, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Филологически факултет, Благоевград 2006 г.

35. ШИПЧАНОВ М., Филмовият превод и подготовката на преводачи, Сборник на Департамент Чужди езици и култури № 7, НБУ, 2009, (15 стр) .

36. ШИПЧАНОВ М., Преводачески софтуер, в Сборника на Департамент Чужди езици и култури № 8, НБУ, 2010, 32 стр.

37. ШИПЧАНОВ М., Педагогическа медиация с персонален компютър в ранното ЧЕО, сп. „Чуждоезиково обучение”, 6, 2010.

Преводи (от септември 2004 до 2012 г.)

1. Ученическа енциклопедия “Цялата Вселена”, от брой 71 до 84, 300 страници, Изд. Фабри Прима Едитори, 2004-2005 г.

2. Жак Сегела, Имало едно време избори… Изд. Panorama.bg (Ивидим), София, 2005.

3. Hristo Haritonov, Galia Tchohadjieva, Svetozara Ratseva. Arbanassi. Borina, Sofia 2005 (под печат).

4. Prof. Nikolai Ovtcharov. Perperikon. La civilisation des hommes des roches. Borina, Sofia 2005.

5. Plamen Pavlov. La Bulgarie – foyer de la civilisation europeenne. Borina, Sofia 2005 (под печат).

6. Collectivite. Koprivchtitsa. (Petite) Borina, Sofia 2005.

7. Collectivite. Koprivchtitsa. (Grande) Borina, Sofia 2005.

8. Eglise de Boyana, Ed. Borina, Tchequie, 2006.

9. Atanas Orachev, Antoniy Handjiyski. Bulgarie Pays de tresors, Ed. Borina, Tchequie, 2006.

10. Tombeau de Kazanlak, Ed. Borina, Tchequie, 2007.

11. Repenser la tolerance en contexte multipolaire, Изток-Запад, София, 2007.

12. Bulgarie Berceau de la civilisation europeenne, Ed. Borina, Tchequie, 2008.

13. Жил Липовецки, Парадоксалното щастие, Рива, София, 2008.

14. L'Ecriture bulgare, Ed. Borina, Tchequie, 2008.

15. Al. Antobov, V. Antonova, Histoire de la Bulgarie, Ed. "May 1991" SAU, 2008.

16. Pavel Sotirov. Les monasteres bulgares, Ed. "May 1991" SAU, 2008

17. Maryn Varbanov, Ed. Borina, Tchequie, 2008.

18. Dessislava Andreeva. Kazanlak – huit mille ans d'hitoire ancienne, Ed. Borina, Tchequie, 2009.

19. Evtimka Dimitrova. Kazanlak – temples et tombeaux thraces, Ed. Borina, Tchequie, 2009.

20. Les Monasteres en Bulgarie, Ed. Borina, Tchequie, 2009.

21. Plamen Pavlov. La Bulgarie et les Bulgares. Histoire abregee. Ed. Borina, Tchequie, 2009.

22. Plamen Pavlov. La Bulgarie – berceau de la civilisation europeenne. Ed. Borina, Tchequie, 2009.

23. Le Monastere de Rila (brochure). Ed. Borina, Tchequie, 2010.

24. Елена Ерата, Франсоаз Лабори, Елен Льо Доаре, Даниел Сьонотие. Критичен речник на феминизма. Център за изследвания и политика за жените. София, 210, 410 стр.

25. Пиер Д’Еспаня. Преди клането. Роман за съвременна Македония. Издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2010.

26. La Vallee des Roses. Ed. Borina, Tchequie. 2011.

27. Plovdiv. Ed. Borina, Tchequie, 2011.

28. Сулаж Фр., Естетика на фотографията. Загубата и оставащото. Издателство на НБУ. София 2012.

Преподавателски стаж

Общ френски език - над 30 години.

Курсове в НБУ:

? Общ френски език - първи и втори език

? Корективна фонетика

? Теоретична фонетика и фонология на френски език

? Устен превод

? Писмен превод

? Френски език чрез литература

? Аудио-визуални и нови технологии в чуждоезиковото обучение


Publications:


Курсове от текущия семестър: