Електронен каталог

доц. д-р Ралица Костадинова

доц. д-р Ралица Костадинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Ралица Костадинова е доктор и доцент по наказателно право в департамент "Право" на Нов български университет. Автор на над 60 публикации в наказателноправната област в български и международни научни издания.

Преподава в Нов български университет от 2001 г. като асистент по наказателно право, през периода 2004 -2013 г. е програмен директор на програма Право. Наред с това са и възлагани и други университетски дейности: член на Библиотечен съвет, член на комисия по акредитация към МФ, секретар на списание "Правен преглед" и др. През 2020 г. след спечелен конкурс е назначена на академичната длъжност доцент по наказателно право.

През периода 2012-2023 г. въвежда редица нови курсове в програмите на департамент Право, департамент Национална и международна сигурност и други. През учебната 2023/2024 г. е титуляр следните курсове: Наказателно право, Семинар по наказателно право, Международно наказателно право, Наказателно право на ЕС, Наказателно право и наказателен процес, Право като общообразователен курс за неюристи и други.

Има преподавателски и експертен опит в областта на наказателното право, история на наказателното право, национална сигурност в различни образователни центрове и администрация извън НБУ: Национален институт по правосъдие, Народно събрание, Макс Планк институт по правна история (Франкфурт, Германия) и др.

Член е на Международната асоциация по наказателно право, Българската асоциация по криминология; Член на Редакционната колегия на Юридическо списание на НБУ и негов главен редактор (2005-2021); Ръководител на Кръжок по наказателно право в НБУ от 2018 г. до сега.

За контакти: rkostadinova@nbu.bg

Адрес за кореспонденция:

София 1618,

ж.к. Овча купел,

ул. Монтевидео № 21

Департамент "Право", корпус 1, етаж 4, кабинет 410


Публикации:


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА КОСТАДИНОВА

І. МОНОГРАФИИ И СТУДИИ

1. Транспортни престъпления. София, Сиела, 2012.

2. Formation of Bulgarian Criminal Law in the Post-Ottoman Liberation Period. In: Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen Sudosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, 2015. X, 934 S., рр. 755-795.

3. Условното осъждане по българското наказателно право. София, Издателство на Нов български университет, 2019.

ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

3. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2008. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

4. Наказателно право в схеми и определения, Второ преработено издание, София, Сиела, 2009. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

5. Наказателно право в схеми и определения, София, Сиела, 2012. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

6. Наказателно право в схеми и определения, Трето преработено и допълнено издание, София, Сиела, 2014. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

7. Наказателно право в схеми и определения, Четвърто преработено и допъленено издание, София, Сиела, 2017. (в съавторство с проф. д-р Р. Владимиров).

ІІІ. НАУЧНИ СТАТИИ И ДОКЛАДИ

1. Наказателноправни въпроси на граничната сигурност на Република България, Правен преглед, 2002, № 1, с.77-87.

2. Юридически аспекти на качеството, Бюлетин качество, 2003, № 3.

3. Трафикът на хора – престъпление по българския Наказателен Кодекс, Юридическо списание на НБУ, 2005, №2

4. Пробацията след последните промени в наказателното законодателство, Правна мисъл, 2005, № 2, с. 53-66.

5. Противодействие на трафика на хора (наказателноправни аспекти), Правен преглед, 2005, № 1, с. 82-92.

6. Обща характеристика на престъпленията по транспорта, Юбилеен сборник на Департамент „Право”, НБУ, 2006, с. 311-325.

7. Управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или техни аналози, Правен преглед, 2007, № 1,ISSN 1310-9472, с. 120-136.

8. Административнонаказателна и наказателна отговорност за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, Правна мисъл, 2008, № 1. , ISSN 1310-7348, с. 53-63.;

9. Кодификация на българското наказателно законодателство, Годишник на Нов български университет, 2010, съставител: доц. Д-р Людмил Георгиев. с. 461-466.

10. Наказателноправна защита на транспортната безопасност в България, Правен преглед, 2008 ,№ 1, ISSN 1310-9472, с. 53-76.

11. Юридически механизми за защита на пострадалите от домашно насилие, Юридическо списание на НБУ , 2008, №3.

12. Наказателноправна защита на регистрационния и идентификационния режим на моторните превозни средства, Юридическо списание на НБУ,. 2008, № 4.

13. Съгласуване на кодификационните закони. Юридическо списание на НБУ, 2009, №3.

14. Транспорт и транспортна безопасност, част 1, Юридическо списание на НБУ, 2010, № 2.

15. Транспорт и транспортна безопасност, част 2. Юридическо списание на НБУ, 2010, № 3.

16. Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения. Научни трудове на Русенския университет, том 49, серия 7, Правни науки, 2010, с. 226-229.

17. Traffic crimes under Bulgarian criminal law. Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 1 (2011), p. 30-37.

18. Особености на предмета на транспортните престъпления по българското наказателно право. Правна мисъл, 2011, № 2, с. 20-35.

19. Смесената вина при транспортните престъпления. В: Сборник: Международна научна конференция „Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения” -24-25 юни 2011 г., том Втори, Бургас, БСУ, 2011, с. 211- 216.

20. Особености на обекта на транспортните престъпления. В: Научни трудове на Института на държавата и правото. Том VI, София, 2011, с. 299-316.

21. Специфики на обекта при отделните видове престъпления по транспорта. В: Юбилеен сборник на Департамент Право, НБУ, 2011, 312-327.

22. Особености на диспозицията и изпълнителното деяние на транспортното престъпление по чл. 342 от Наказателния кодекс. Правна мисъл, 2011, №4, с. 23-37.

23. Дискусионни въпроси относно вината при същинското транспортно престъпление. Норма, 2011, №1, с. 29-40.

24. Още един доктор по право на НБУ. Университетски дневник, №31, 2011, с.7-8.

25. Европейски модели за наказателноправна защита на транспортната безопасност. Европейското бъдеще на България. Правни аспекти. Годишна научна конференция 2012. София, Издателски комплекс на УНСС, с. 229-234.

26. Особености на субекта на престъпленията, засягащи безопасността в транспорта. Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет, С., 2013, с. 207-223.

27. Системата на престъпления и наказателната политика на Република България. В: Модели за система на престъпления според наказателното право, съст. Проф д-р Йордан Айдаров. Унив. изд. "Паисий Хилендарски", Пловдив, 2013, с. 131-146.

28. Последните промени в наказателното законодателство. В: Международна научна конференция “Правото – изкуство за доброто и справедливото”, 29-30 септември 2012, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Пловдив, България.

29. За университетските преподаватели и научните архиви. Библиосфера, №16, 2012.

30. Понятието значителни имуществени вреди в българското наказателно право. Научни трудове на Русенския университет, 2012, том 51, серия 7, с. 260-264.

31. Условное осуждение в болгарском уголовном праве. В: Актуальные проблемы современных общественных наук: научное знание в глобализирующемся мире: материалы III Междунар.науч.-практ. конф. молодых ученых / редкол.: Д. Р. Пескова [и др.]. –Уфа : БАГСУ, 2013, с. 299-305.

32. Възникване и развитие на условното осъждане в България (1904 - 1968 г.). В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Том втори, Бургас, 2013, с. 135-141.

33. Видове наказания, предвидени за транспортните престъпления по българското наказателно право. В: AUREA. Златни правила. Годишник на Юридическия факултет на УНСС, №6, 2013, с. 191-201.

34. Стефан Бобчев и българското обичайно наказателно право през ХІV-ХVІІІ век. В: Бобчеви четения: правната наука в чест на юриста професор Стефан Бобчев, Издателски комплекс УНСС, С, 2014, с. 97-102.

35. Наказателноправната защита от корупция като част от университетското образование по национална сигурност. В: Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условие на динамика и трудно предвидима среда / Състав и науч. ред. Веселин Георгиев, София, Нов български университет, 2013, с. 484-490.

36. Престъпления срещу сигурността на гражданската авиация. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 6, Издателски комплекс на Национален Военен университет, Велико Търново. 2013, с. 76-84.

37. Практика на Върховния касационен съд по приложението на чл. 343 от НК (2012-2014 г.), Научни трудове на Русенския университет, 2014, том 53, серия 7, 242-245.

38. Наказателното правораздаване през погледа на медиите. В: Медиите в България: 25 години по-късно, НБУ, 2015, 110-116.

39. Някои аспекти на наказателната отговорност при стопанските престъпления. В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, том 2, София, Издаделски комплекс - УНСС, 2015, 233-239.

40. Наказателноправна защита на националната сигурност. В: Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност. Съст. и ред. Тодор Коларов, София, НБУ, 2016, с. 381-384.

41. Безусловното осъждане на „Условното осъждане“. В: Законът на правото или правото на закона. София, НБУ, 2016, стр. 151-158.

42. Особености на отложеното изпълнение на наложено наказание в българското наказателно законодателство. В: Наказателното законодателство – традиции и перспективи. Съст. проф. Д-р Пл. Панайотов, Доц. д.ю.н. Г. Митов, гл. ас. д-р Н. Кузманова, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 199-211.

43. Конституцията на Република България от 1991 г. и принципите на наказателното право. В: 25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?", София, Народно събрание, с. 241-246.

44. Криминализация на тероризма. В: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, том 7, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2016, с. 77-85.

45.Производството по трансфер на пробационни мерки, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 1-2 юни 2017, том 6, Велико Търново, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, с. 177-187.

46.Трансфер на пробационни мерки в Европейския съюз. Сборник 25 години департамент Право, Нов български университет, 2017, с. 197-205.

47.Особености на наложеното наказание за прилагане на условно осъждане по българското наказателно право. Годишник на Департамент Право 2016, година пета , София, 2017, с. 292-311.

48.Директива (EС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и промените в българското наказателно законодателство. В: Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност. Сборник научни трудове. София, Издател: Научно-технически съюз по машиностроене „Индустрия-4.0“, 2018, с. 338-347.

49. Предходната съдимост на дееца като пречка за прилагане на условно осъждане. Годишник на Департамент Право на Нов български университет 2017, година шеста, София, НБУ, 2018, с. 366-383.

50. Институтът на условното осъждане като проявление на принципа на хуманизъм в наказателното право, В: Правата на гражданите и тяхната защита, София: Нов български университет, 2019, с. 525-532.

51. Модерната сигурност и взаимното признаване на решения за пробация и алтернативни санкции в Европейския съюз. В: Модерна сигурност и съвременни технологии, том 2, София: Нов български университет. 2019, с. 404-411.

52.Институтът на условното осъждане според Наказателния кодекс от 1968 г. Научни трудове на УНСС, 2020, №2, с. 51-66.

53.Компетентност на Европейският съюз в областта на наказателното право, Международна научна конференция „Широката сигурност“,том 2, София, НБУ, с. 446-451.

54. 116 години условно осъждане в България. В: 100 години УНСС – 100 години право в УНСС, том втори, София, 2021, с. 97-102.

Научните публикации могат да бъдат открити в следните електронни архиви и бази данни:

- Профил на доц. д-р Ралица Костадинова в Научен електронен архив на НБУ: https://eprints.nbu.bg/view/creators/==041A==043E==0441==0442==0430==0434==0438==043D==043E==0432==0430=3A==0420==0430==043B==0438==0446==0430=3A=3A.html

- Профил на доц. д-р Ралица Костадинова в Research Gate:

https://www.researchgate.net/profile/Ralitsa-Kostadinova-4

Курсове от текущия семестър: