Електронен каталог

доц. Ивайло Стайков д.н.

доц. Ивайло Стайков д.н.
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 12:30-14:30 412 I Корпус
Четвъртък 16:00-18:00 412 I Корпус

Професионална автобиография:


Лични данни

дата и място на раждане: 9.08.1970 г. гр. Севлиево, област Габрово

Образование

1. средно образование – Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" – паралелка "Математика" – 1988 г.

2. висше юридическо – магистър по право – Софийски университет "Св. Климент Охридски" – 1994 г.

3. висше икономическо – магистър по финанси – Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" – 2003 г.

Научни степени

1. доктор по право – 2006 г. (м. октомври 2005 г. – публична защита пред СНС по правни науки при ВАК на дисертационен труд на тема "Материалноправна защита срещу дискриминация при упражняване на правото на труд"), научна специалност "Трудово право и обществено осигуряване"

2. доктор на юридическите науки – публична защита 27.02.2023 г. на дисертационен труд на тема "Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда", научна специалност "Трудово право и обществено осигуряване"

Място на работа

Нов български университет – преподавател по трудово и осигурително право; адвокат

Област на научни интереси: трудово право; осигурително право; право на социално подпомагане; международно трудово и осигурително право; социално и здравно законодателство; гражданско и търговско право; антидискриминационно право; медиация

Професионална реализация

юли 2011 г. – избран за доцент на Нов български университет

2005–2014 г. – юридически консултант на Ректора на Медицински университет – София

2003–2010 г. – юридически консултант на Национален фонд "Култура" към Министерство на културата

юли 2006 г. – избран за главен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет

март 2003 г. – избран за старши асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет

февруари 2002 г. – избран за редовен асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет

2002–2003 г. – юридически консултант на Център за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието и науката

1999–2000 г. – назначен от съда ликвидатор на ЗК "София Инс" АД – гр. София

1997–2001 г. – хоноруван асистент по право в Нов български университет

1997–2003 г. – хоноруван асистент по право в Университет за национално и световно стопанство

1998–1999 г. – юридически консултант на Надзорния съвет на Агенция за приватизация

1996–1999 г. – юрисконсулт във ФК "Делова седмица" АД – гр. София

1995–1996 г. – съдебен кандидат в Софийски окръжен съд

Преподавателска дейност

от октомври 2017 г. – лекционен курс по трудово право пред икономическа специалност в Нов български университет

от октомври 2011 г. – лекционни курсове по трудово право и осигурително право в департамент "Право" на Нов български университет

2016 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Академия на МВР - специалност "Публична администрация"

2009–2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство във Факултет по обществено здраве на Медицински университет – София

2009–2015 г. – лекционен курс по социално и здравно законодателство в Медицински колеж "Йорданка Филаретова" – гр. София

2006–2010 г. – лекционен курс по трудово и осигурително право в Стопански факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" (икономисти)

1998–2005 г. – специализирани учебни курсове "Правен режим на синдикатите" и "Трудови спорове" – програма "Право" на Нов български университет

2003-2004 г. – лекционни курсове по трудово право и осигурително право в Юридически факултет на Технически университет – гр. Варна

2002 г. – лекционен курс "Хармонизиране на българското осигурително право с изискванията на Европейския съюз" – Бургаски свободен университет (икономисти)

1999–2003 г. – хоноруван асистент по търговско и облигационно право в Университет за национално и световно стопанство (икономисти)

1999–2000 г. – лекционни курсове по трудово право и осигурително право в Правно-исторически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" – гр. Благоевград

1998–1999 г. – лекционен курс по облигационно право в Нов български университет – департамент "Публична администрация"

1997–1999 г. – хоноруван асистент по обща теория на правото и по общо учение за държавата в Юридически факултет на Университет за национално и световно стопанство

1997–2002 г. – хоноруван асистент по трудово и осигурително право в Нов български университет

Научноизследователска дейност

Научнопрактически книги в съавторство

1. Наръчник на членовете на управителни органи на АД в България – Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите. София: "Раабе България" ЕООД, 2003-2007, ръководител на авторския колектив проф. д.ю.н. Методи Марков; автор на разделите: Общо събрание на акционерите – провеждане и контрол върху решенията му; Отношения между управителните органи и прокуристите; Прекратяване и ликвидация на акционерното дружество; Търговски сделки – общи положения; търговска продажба; договор за лизинг; договор за наем; Търговски спорове и търговски арбитраж; Медиацията като средство за разрешаване на спорове; Принудително изпълнение. ISBN 954-9619-30-3 (Подв. в класьор)

2. Практически наръчник на ООД – права и задължения на управителя и съдружниците. София: "Раабе България" ЕООД, 2003-2005, ръководител на авторския колектив Теодора Матеева; автор на разделите: Напускане на съдружник; Преобразуване на ООД. ISBN 954-9619-32-X (Подв. в класьор)

Монографии

1. Медиация по трудови спорове. София: Издателство "Авангард Прима", 2009, 241 с. ISBN 978-954-323-552-0

2. Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. София: Издателство "Авангард Прима", 2016, 307 с. ISBN 978-619-160-642-9

3. Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. София: Издателство "Авангард Прима", 2016, 354 с. ISBN 978-619-160-659-7

Учебни помагала

1. Библиография на българската литература по трудово право. Част първа. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 312 с. ISBN 978-619-239-706-7

2. Библиография на българската литература по трудово право. Част втора. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 294 с. ISBN 978-619-239-707-4

3. Библиография на българската литература по осигурително право и право на социално подпомагане. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 308 с. ISBN 978-619-239-711-1

4. Библиография на литературата по международно и сравнително трудово и осигурително право и социално право на Европейския съюз. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 152 с. ISBN 978-619-239-718-0

5. Библиография на българската литература по трудовоправните аспекти на държавната служба. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 58 с. ISBN 978-619-239-724-1

над 210 публикувани научни студии и статии в периодичния правен печат, юбилейни и тематични сборници, сборници с доклади от научни конференции

98 научни публикации са цитирани от 108 автора, като повечето публикации са цитирани многократно

над 110 участия с научни доклади в национални и международни научни конференции, кръгли маси и научни четения

Участие в организирането на международни научни конференции и конгреси

1. 18th International Conference on Administrative Law Judge, July 12-13, 2024, Ottawa, Canada – член на Международния научен комитет – https://waset.org/administrative-law-judge-conference-in-july-2024-in-ottawa

2. 18th International Conference on Jurisprudence, Law, Legal and Justice Studies, June 3-4, 2024, Rome, Italy – член на Международния научен комитет – https://waset.org/jurisprudence-law-legal-and-justice-studies-conference-in-june-2024-in-rome

3. 18th International Conference on Feminist Jurisprudence and Gender Discrimination

April 4-5, 2024, Athens, Greece – член на Международния научен комитет – https://waset.org/feminist-jurisprudence-and-gender-discrimination-conference-in-april-2024-in-athens

4. 18th International Conference on Criminal Law, Victims and Compensation, March 18-19, 2024, New York, United States – член на Международния научен комитет – https://waset.org/criminal-law-victims-and-compensation-conference-in-march-2024-in-new-york

5. AKDENIZ 11th International Conference on Social Sciences, February 23-25, 2024, Mersin, Turkey – член на Организационния комитет и на Научния и рецензентски комитет – https://www.akdenizkongresi.org/düzenleme-kurulu и https://www.akdenizkongresi.org/bilim-ve-danışma-kurulu

6. ANADOLU 14th International Congress on Social Sciences, February 16-18, 2024, Gaziantep, Turkey – член на Организационния комитет и на Научния и рецензентски комитет – https://www.anadolukongresi.org/düzenleme-kurulu и https://www.anadolukongresi.org/bilim-ve-danışma-kurulu

7. 6th International Latin American Scientific Research Congress, February 1-3, 2024, Havana, Cuba – член на Научния комитет на секция "Социални науки, хуманитарни науки и изкуства" – https://www.iksadamerica.org/committees

8. ABANT 2nd International Symposium on Current Academic Studies, December 28-30, 2023, Abant – Bolu, Turkey – член на Организационния комитет и на Научния и консултативен комитет – https://www.abantkongresi.org/düzenleme-kurulu и https://www.abantkongresi.org/bilim-ve-danışma-kurulu

9. 17th International Conference on Antidiscrimination and Jurisprudence, December 25-26, 2023, Vienna, Austria – член на Организационния комитет и Научния комитет – https://waset.org/antidiscrimination-and-jurisprudence-conference-in-december-2023-in-vienna

10. 7th International Conference on Forensic Science and Law, September 29, 2023, Ankara, Turkey – член на Организационния комитет и на Научния комитет – https://www.izdas.org/hukuk

11. ANADOLU 13th International Congress on Social Sciences, September 15-17, 2023, Diyarbakır, Turkey – член на Организационния комитет и на Научния и рецензентски комитет – https://www.anadolukongresi.org/düzenleme-kurulu и https://www.anadolukongresi.org/bilim-ve-danışma-kurulu

12. 5th International Latin American Congress on Social Sciences & Humanities, September 1-3, 2023, Ankara, Turkey – член на Научния комитет на секция "Социални науки, хуманитарни науки и изкуства" – https://www.iksadamerica.org/committees

13. 17th International Conference on Administrative Law, Police and Practice, June 5-6, 2023, San Francisco, United States – член на Международния научен комитет – https://waset.org/administrarive-law-police-and-practice-conference-in-june-2023-in-san-francisco

14. 17th International Conference on Feminist Legal Theory, Gender and Law, May 15-16, 2023, New York, United States – член на Международния научен комитет – https://waset.org/feminist-legal-theory-gender-and-law-conference-in-may-2023-in-new-york

15. AKDENIZ 9th International Conference on Social Sciences, April 1-2, 2023, Adana, Turkey – член на Организационния комитет и на Научния и рецензентски комитет – https://www.akdenizkongresi.org/düzenleme-kurulu и https://www.akdenizkongresi.org/bilim-ve-danışma-kurulu

16. 14th International Conference on Culture, Civilization and Social Sciences, March 16-18, 2023, Buenos Aires, Argentina – член на Научния комитет – https://www.europenjournal.com/committees и https://www.europenjournal.com/conferencebooks

17. 4th International Latin American Congress on Social Sciences & Humanities, March 13-15, 2023, Rio de Janeiro, Brazil – член на Научния комитет на секция "Социални науки, хуманитарни науки и изкуства" – https://www.iksadamerica.org/committees

18. 13th International Conference on Culture, Civilization and Social Sciences, January 26-27, 2023, Cairo, Egypt – член на Научния комитет – https://www.europenjournal.com/committees и https://www.europenjournal.com/conferencebooks

19. ABANT 1st International Conference on Scientific Researches, December 1-4, 2022, Abant – Bolu, Turkey – член на Научно-консултативния комитет – https://www.abantkongresi.org/bilim-ve-danışma-kurulu

20. Latin American International Conference on Social Sciences & Humanities – III, October 4-6, 2022, Universidad Autonoma de Guadalajara, Villahermosa, Tabasco, México – член на Научния комитет на секция "Социални науки, хуманитарни науки и изкуства" – https://www.iksadamerica.org/committees

21. AL FARABI 11th International Conference on Social Sciences, August 19-20, 2022, Ataturk University, Erzurum, Turkey – член на Научния комитет – https://www.farabicongress.org/about

22. 12th International Conference on Culture and Civilization, Azerbaijan State University of Culture and Arts Lahic, June 21-22, 2022, Ismailli, Azerbaijan – член на Научния комитет – https://www.europenjournal.com/committees и https://www.europenjournal.com/conferencebooks

23. 4th International Palandoken Scientific Studies Congress, April 28-29, 2022, Erzurum, Turkey – член на Научно-консултативния комитет – https://en.isarconference.org/4-palandoken

24. Latin American International Conference on Social Sciences & Humanities – II, April 5-7, 2022, Universidad Abierta y a Distancia UNAD, Bogotá, Colombia – член на Научния комитет на секция „Социални науки, хуманитарни науки и изкуства – https://www.iksadamerica.org/committees

25. 6th International Conference on Forensic Science and Law, February 18, 2022, Ankara, urkey – член на Организационния комитет и на Научния комитет – https://www.izdas.org/lawconference

26. AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences, November 16-17, 2021, Arapgir – Malatya, Turkey – член на Научния комитет и модератор на сесия – https://www.farabicongress.org/about

27. Latin American International Conference on Social Sciences & Humanities – I, November 5-7, 2021, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, México – член на Научния комитет на секция „Социални науки, хуманитарни науки и изкуства“ – https://www.iksadamerica.org/committees

28. 7th International Conference on Social Science & Humanities, October 9-10, 2021, Ankara, Turkey – член на Научния комитет – https://www.iksadinstitute.org/conference

29. 5th International Sciences and Law Congress, August 17, 2021, Ankara, Turkey – член на Научния комитет – https://www.izdas.org/lawconference

30. International Conference on OECD Studies "Opportunities, Challenges and Good Practices in International Research Cooperation between Developed and Developing Countries", July 2-4, 2021, Ankara, Turkey – член на Научния комитет – https://www.oecdstudies.org/committees

Участие в национални и международни научноизследователски и образователни проекти

1. Национален научен проект "Научни четения в памет на Кристиан Таков „Предизвикателства към правото", 2020 г., финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие на Нов български университет, изпълнител департамент "Право" на НБУ – член на Организационния комитет на едноименната национална научна конференцията, Нов български университет, гр. София, 14 ноември 2020 г.

2. Национален научен проект "Медиите в България. 25 години по-късно", 2014 г., финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие на Нов български университет, изпълнител департамент "Право" на НБУ – член на Организационния комитет на едноименната национална научна конференцията, Нов български университет, гр. София, 31 октомври 2014 г.

3. Международен научен и образователен проект "Потребителски П.О.С.Т. (Подкрепа, Обучение, Сигурност, Тестове)", 2006 г., изпълнител Българска национална асоциация на потребителите в партньорство с Национална асоциация на служителите от общините в направление търговия, туризъм и защита на потребителите в Република България и Регионален съюз на потребителите – Пловдив, с финансовата подкрепа на Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2002" на Европейския съюз (2005-2006 г.) – член на Организационния комитет

4. Международен научен и образователен проект "Безопасността на храните в разширена Европа – повишаване доверието на потребителите", 2005 г., изпълнител Българска национална асоциация на потребителите в партньорство с Дом на науката и техниката – Пловдив, с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Малки проекти 2003" на Европейския съюз (2004-2005 г.) – член на Организационния комитет

Членство в редакционни колегии и експертни съвети

от март 2023 г. – член на Международния научен комитет на секция "Право и политически науки" на The World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) – International Standard Name Identifier (ISO 27729) - ISNI:0000000091950263; Virtual International Authority File (VIAF) - ID:134726554 (https://waset.org/committees/law-and-political-sciences); член на организационни и научно-консултативни комитети на международни научни конференции, организирани от академията

от юли 2022 г. – член на редакционния съвет на International Journal of Law and Society (IJLS); ISSN (print) 2640-1894; ISSN (online) 2640-1908; издател: Science Publishing Group – адрес: 1 Rockefeller Plaza, 10th and 11th Floors, New York, NY 10020 U.S.A. (https://www.sciencepg.com/j/ijls)

от март 2022 г. – член на редакционния екип на Academy International Journal of Humanities and Social Sciences, ISSN 2822-6992 (https://hssjournal.com/index.php/pub/about/editorialTeam)

от април 2021 г. – член на Експертната комисия на Институт за икономически и социални изследвания (İKSAD Institute), Република Турция (https://www.iksadinstitute.org/commissionofexperts); член на организационни и научно-консултативни комитети на международни научни конференции, организирани от института

Членство в професионални и обществени организации

от октомври 2021 г. – член на Комисията по етика в Нов български университет

от 2014 г. – член на Международния форум на преподавателите към Комисията по биоетика към ЮНЕСКО (The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics)

2008–2016 г. – два мандата член на Комисията по етика на научните изследвания при Медицински университет – София (КЕНИМУС)

2003–2006 г. – член на Комисията по социални дейности и професионална етика към Настоятелството на Нов български университет

2002–2008 г. – арбитър в помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите

2001–2007 г. – член на Управителния съвет на Българска национална асоциация на потребителите – гр. София

1999–2010 г. – председател на Настоятелството на Студентско читалище "Григорий Цамблак" – гр. София

от 1999 г. – член на Великотърновска адвокатска колегия


Публикации:


І. Трудово право

монографии:

1. Медиация по трудови спорове. С.: Изд. „Авангард Прима“, 2009, 241 с. ISBN 978-954-323-552-0

2. Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. С.: Изд. „Авангард Прима“, 2016, 307 с. ISBN 978-619-160-642-9

3. Трудовоправен статус на членовете на Съвета за електронни медии и сравнение с този на членовете други колективни държавни органи. С.: Изд. „Авангард Прима“, 2016, 354 с. ISBN 978-619-160-659-7

студии:

1. Дискриминация при прекратяване на трудовото правоотношение. – Съвременно право, 2003, № 6, с. 16-31. ISSN 0861-1815 {29 стандартни страници}

2. Задължения на работодателя за предотвратяване на дискриминационни актове на работното място. – Юридически свят, 2004, № 1, с. 117-134. ISSN 1311-3488 {38 стандартни страници}

3. Защита от дискриминация на работници и служители с намалена работоспособност. – Правен преглед, 2004, № 1, с. 101-116. ISSN 1310-9472, както и в Юридическо списание на НБУ, год. ІІ, 2006, № 4 [2006-2007, № 1-3], с. 16-26 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {26 стандартни страници}

4. Забраната за дискриминация и трудовоправният институт на професионалната квалификация. – Право без граници, 2004, № 1-2, приложение, с. 65-77. ISSN 1312-0557 {34 стандартни страници}

5. Защита от дискриминация при наемане на работа. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. Сборник в памет на доц. Елисавета Христова. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2004, с. 128-149. ISBN 954-07-2065-6 {36 стандартни страници}

6. Понятие за дискриминация в трудовите отношения. – Правен преглед, 2005, № 1, с. 22-42. ISSN 1310-9472; както и в Юридическо списание на НБУ, год. I, 2005, № 3, на интернет адрес: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online), и в Годишник на Нов български университет 2010 г. Научни изследвания. Състав. Л. Георгиев. С.: Издателство на НБУ, 2010, с. 431-460. ISSN 1310-8670 {32 стандартни страници}

7. Забрана за дискриминация при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение. – Търговско право, 2005, № 5-6, с. 101-121. ISSN 0861-6892 {34 стандартни страници}

8. Забраната за дискриминация в трудовите отношения и колективното трудово договаряне. – Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Том 12, 2005, с. 193-212. ISSN 1313-7255 {25 стандартни страници}

9. Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). – Правата на човека, 2005, № 4, с. 30-49. ISSN 1311-9516; както и в Сборник с материали по правата на човека – компактдиск, изд. Фондация „Български адвокати за правата на човека“ и Националния институт на правосъдието с подкрепата на Американската агенция за международно развитие, август-септември 2006 г. {37 стандартни страници}

10 Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. – Административно правосъдие, 2005, № 4, с. 31-52 и № 5, с. 28-34. ISSN 0861-5268 {41 стандартни страници}

11. Тормоз на работното място – същност, последици и правна защита. – Адвокатски преглед, 2006, № 4-5, с. 9-19. ISSN 1313-7204 {20 стандартни страници}

12. Право на информация на работника или служителя във връзка със защитата от дискриминация. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право“ посветен на 15 години на Нов български университет. С.: Издателство на НБУ и Фенея, 2006, с. 277-293. {26 стандартни страници}

13. Процесуални права на синдикалните организации за защита от дискриминация в трудовите отношения. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІ. 100 години трудово законодателство в България. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, с. 204-220. ISBN 978-954-07-2588-8 {25 стандартни страници}

14. Антидискриминационни аспекти на колективното трудово договаряне. – Правен преглед, 2007, № 1, с. 90-104. ISSN 1310-9472 {21 стандартни страници}

15. Медиацията по трудови спорове и проблемът за нейните последици за давностните срокове. – В: Сборник с научни доклади от Годишната университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“ – 19-20 ноември 2009 г. Том V. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2009, с. 26-39. ISSN 954-753-035-6 {20 стандартни страници}

16. Работа от разстояние – примери за споразумения на европейско секторно и междусекторно ниво и възможностите за въвеждането им в българското право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІІІ. Трудовото законодателство на Европейския съюз и българската правна система. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2009, с. 72-87. ISBN 978-954-07-2736-3 {35 стандартни страници}

17. Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. – Съвременно право, 2010, № 6, с. 27-54. ISSN 0861-1815 {44 стандартни страници}

18. Прекратяване на трудовия договор на хабилитиран преподавател във висше училище по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и прилагането на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование. – Юридическо списание на НБУ, год. V, 2010, № 1, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {27 стандартни страници}

19. Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІV. В памет на проф. Любомир Радоилски. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2010, с. 95-107. ISBN 978-954-07-3047-9 {20 стандартни страници}

20. За тълкуването и процесуалните аспекти на прилагането на чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 1 от 2010 г. на ОСГК на ВКС). – Юридическо списание на НБУ, год. V, 2010, № 3, с. 74-92 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {31 стандартни страници}

21. Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. – В: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с научни доклади от Националната научно-практическа конференция по случай двадесетгодишнината на сп. „Съвременно право“, 19 октомври 2010 г., гр. София. Състав. Кр. Средкова. С.: Сиби, 2011, с. 347-367. ISBN 978-954-730-662-2 {30 стандартни страници}

22. Правна характеристика и предмет на правна уредба на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – В: Юбилеен сборник на департамент „Право“ посветен на 20 години на Нов български университет. С.: Издателство на НБУ и Фенея, 2011, с. 211-227. ISBN 978-954-9499-83-4 {27 стандартни страници}

23. Относно заемането на академичната длъжност „асистент“ по действащото законодателство. – В: Световната криза и България – правни аспекти. Сборник с доклади от Национална научна конференция, УНСС, гр. София, 6 декември 2010 г. С.: УИ „Стопанство“, 2011, с. 70-80. ISBN 978-954-644-239-0 {29 стандартни страници}

24. Маловажното нарушение на трудовото законодателство след промяната на Кодекса на труда от януари 2012 г. – Съвременно право, 2012, № 2, с. 7-27. ISSN 0861-1815 {34 стандартни страници}

25. Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – В: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век“ по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“, 16-17 май 2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 2012, с. 196-206. ISBN 978-954-680-838-7 {23 стандартни страници}

26. Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. – Юридическо списание на НБУ, издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2012, № 2, с. 39-66 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {45 стандартни страници}

27. Относно начина за изчисляване на обезщетението по чл. 225, ал. 3 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). – Юридическо списание на НБУ, 2013, № 1, с. 15-28 на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {20 стандартни страници}

28. Клауза в трудов договор, която въвежда забрана за работа при работодател с конкурентна стопанска дейност. – В: Развитие на правото в глобализиращия се свят. Юбилеен сборник по случай 100-годишнината от рождението на акад. Любен Василев и проф. д.ю.н Живко Сталев и 90-годишнината от рождението на проф. д.ю.н. Витали Таджер. С.: Фенея, 2013, с. 235-253. ISBN 978-619-163-017-2 {24 стандартни страници}

29. Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. – Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), 2014, № 1, с. 19-35, на интернет адрес: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {33 стандартни страници}

30. Изменение на трудовото правоотношение по силата на закона (относно правната същност и прилагането на § 5, ал. 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за развитието на академичния състав в Република България). – Юридическо списание на НБУ, 2014, № 4, с. 18-44, на адрес http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/LawJournal2014/ broy42014/LAw_Journal_4_2014_3.pdf [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {42 стандартни страници}

31. Прекратяване на трудовите правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІІ. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2015, с. 176-195. ISBN 978-954-07-3947-2 {35 стандартни страници}

32. Характеристика на правото на отпуск. – В: Сборник доклади от научно-практическата конференция, посветена на живота и делото на проф. д-р Георги Боянов, 21 ноември 2015 г., Юридически факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Русе: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет, 2015, с. 72-83 електронна книга на интернет адрес https://www.uni-ruse.bg/Faculties/YUF/SiteAssets/conferences/СБОРНИК%20-%202015.pdf [електронен ресурс] {28 стандартни страници}

33. Допустимо едностранно предоставяне на неплатен отпуск от работодателя без съгласието на работника или служителя. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2015 година. Година четвърта. С.: Издателство на НБУ, 2016, с. 163-193. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {53 стандартни страници}

34. Субективни права и правни възможности в трудовото право. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с. 420-439. ISBN 978-954-07-4173-4 {32 стандартни страници}

35. Конституцията от 1991 г. и оправосъдяването на трудовото право. – В: Сборник доклади от Национална конференция „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права“, 11 юли 2016 г. С.: Народно събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет, 2016, с. 93-108. {35 стандартни страници}

36. Указът на президента на републиката като основание за възникване на трудово правоотношение. – Научни трудове на Русенския университет – 2016. Том 55, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’16. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2016, с. 43-52. ISSN 1311-3321 {20 стандартни страници}

37. Забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. – В: Защита от дискриминация в България и Европа. Сборник доклади от научна конференция, Академия на МВР, 10 декември 2015 г. С.: Академия на МВР, 2016, с. 119-142. ISBN 978-954-348-136-1 {28 стандартни страници}

38. Неплатеният отпуск по чл. 27, ал. 2, изр. първо от Закона за радиото и телевизията. – В: Приложение на конституционните принципи в публичното и частното право. Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция по повод 25 години Юридически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 25 години от приемане на Конституцията на Р България, 6-7 октомври 2016 г. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 377-394. ISBN 978-619-208-118-8 {28 стандартни страници}

39. Ползването на отпуск като хипотеза на изменение на индивидуалното трудово правоотношение. – В: 25 години Департамент „Право“ на Нов български университет. Сборник с доклади от Национална научна конференция, НБУ, 14 декември 2016 г. С.: Издателство на НБУ, 2017, с. 149-162, електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/dp25/pdf/17.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠985-⁠9 {30 стандартни страници}

40. Оправосъдяването на трудовото право (по повод 25-годишнината на Конституцията на Република България от 1991 година). – В: Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Любомир Владикин, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Юридически факултет, октомври 2016 г. [Редактор Ваня Пантелеева]. Русе [т.е. Плевен]: Медиатех и Университетски издателски център на РУ „А. Кънчев“, 2017, с. 118-134. ISBN 978-619-207-116-5 {33 стандартни страници}

41. Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище. – Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2016-2017, № 1-3, с. 1-15 на интернет адрес: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {22 стандартни страници}

42. Изменение и прекратяване на трудовото правоотношение с нормативно установена времева зависимост на волеизявленията на страните. – Съвременно право, 2017, № 2, с. 65-80. ISSN 0861-1815 {28 стандартни страници}

43. Правомощия на работодателя при престой в предприятието. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2016 година. Година пета. С.: Издателство на НБУ, 2017, с. 199-221. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {40 стандартни страници}

44. Трудовоправно значение на подаването на оставка. – Съвременно право, 2018, № 2, с. 9-28. ISSN 0861-1815 {31 стандартни страници}

45. Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2017 година. Година шеста. С.: Издателство на НБУ, 2018, с. 215-231. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {27 стандартни страници}

46. Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за „невъзникналото трудово правоотношение“. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български унивреситет 2018 година. Година седма. С.: Издателство на НБУ, 2019, с. 211-242. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {55 стандартни страници}

47. Изборът като основание за възникване на трудовите правоотношения на членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. – В: Медиите в България: 30 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. [Сборник с доклади]. С.: Издателство на НБУ, 2020, с. 55-72, на интернет адрес https://law.nbu.bg/download/ mediite-v-bulgaria-30-godini-po-kysno.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-619-233-143-6 {27 стандартни страници}

48. За договорния характер на трудовото правоотношение. – Електронно списание IUS ROMANUM, 2021, извънреден брой – 70 години ЗЗД, с. 63-81, на интернет адрес https://iusromanum.info/wp-content/uploads/2021/11/2021-izvynreden-IUS_ROMANUN_2021_ZZD_OK_23_11.2..pdf (iusromanum.info) [електронен ресурс]. ISSN 2367-7007 (online) {34 стандартни страници}

49. Labour rights – between natural-legal and legal-positivist views about human rights. – In: 11th International Conference on Culture and Civilization, February 22-23, 2022, Mardin, Turkey. Conference Full Texts Book. Edited by Prof. Dr. Mustafa Güçlü. AL FARABI Publishing House, 2022. Issued: 10.03.2022, pp. 186-201, електронна книга на интернет адрес https://www.europenjournal.com/_files/ugd/ 614b1f_a1764e8b829e414399c96c5fe02cddc3.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-7898-66-9 (електронно издание) {30 стандартни страници}

50. Обезщетение за вреди, причинени от отмяната на незаконно уволнение на държавен служител (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2021 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд). – News Lex.bg. Електронно издание. Научни и практически публикации, 18 февруари 2022 г., на интернет адрес https://news.lex.bg/guestpost/обезщетение-за-вреди-причинени-от-отм/ [електронен ресурс]. ISSN 2682-9606 (електронно издание) {30 стандартни страници}

51. Договорноустановен неплатен отпуск. – В: 70 години Закон за задълженията и договорите. Сборник. Редакционен съвет. Пловдив: Сиби и УИ „Паисий Хилендарски“, 2022, с. 395-412. ISBN 978-619-226-224-2 {28 стандартни страници}

52. Становище относно конституционно дело № 7 от 2022 г. – трудовоправна аргументация. – Съвременно право, 2022, № 1, с. 32-48. ISSN 0861-1815 {26 стандартни страници}

53. Трудовите договори за допълнителен труд. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ХІII. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2022, с. 11-33. ISBN 978-954-07-5537-3 {38 стандартни страници}

статии:

1. Национална правна уредба на забраната за дискриминация в трудовите отношения. – В: Scientific Researches of the Union of Scientists – Plovdiv. Series B. Natural Sciences and the Humanities, Vol. VI – Balkan Conference of Young Scientists, 16-18 June 2005. Plovdiv: Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, 2006, с. 203-210. ISSN 1311-9192, както и в Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), 2005, № 2, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {16 стандартни страници}

2. За структурата на работната заплата и брутното трудово възнаграждение – някои въпроси относно новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата. – Съвременно право, 2007, № 1, с. 19-30. ISSN 0861-1815 {16 стандартни страници}

3. Антидискриминационни аспекти на правото на синдикално сдружаване. – Научни трудове на Русенския университет – 2007. Сборник с научни доклади от научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените – гр. Русе, 09-10 ноември 2007 г. Русе: Изд. на РУ „Ангел Кънчев“, 2007, с. 336-339. ISSN 1311-3321 {8 стандартни страници}

4. Европейското доброволно рамково споразумение за работата от разстояние от 2002 г. – В: България в Европейския съюз: първи резултати. Сборник с доклади от Юбилейна научно-практическа конференция, посветена на 45-годишнината от създаването на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 30-31 май 2008 г., орг. от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Икономически институт на БАН. София: ГорексПрес, 2008, с. 195-205. ISBN 954-616-139-Х {19 стандартни страници}

5. Трудов договор и граждански договор – трудовоправни и осигурителноправни аспекти. (в съавторство) – В: Научни трудове от ХVІІІ международна научна конференция за млади учени 2009 г. – 3-5 юли 2009 г., Лесотехнически университет–София, орг. от Лесотехнически университет–София, Научно-технически съюз по лесотехника и Съюз на специалистите по качеството в България, София, 2009, с. 186-190.

6. Международноправни изисквания относно предотвратяване на мускулно-скелетни смущения при трудова дейност. – Научни трудове на Русенския университет – 2009. Том 48, серия 7 – правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’09. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2009, с. 26-30. ISSN 1311-3321 {9 стандартни страници}

7. Стандартът BS OHSAS 18001:2007 като система за управление на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. – В: Икономиката и социалната политика на България в условията на съвременната глобална криза. Сборник с научни доклади от юбилейната научно-практическа конференция, посветена на 60-та годишнина от създаването на Икономическия институт на БАН – 11-12 декември 2009 г., Велико Търново, организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Стопански факултет и Икономически институт на БАН. София: ГорексПрес, 2010, с. 233-238. ISBN 978-954-616-210-6 {7 стандартни страници}

8. Административнонаказателна отговорност за маловажно нарушение на трудовото законодателство. – Юридически сборник на Бургаски свободен университет – Център по юридически науки. Том ХVІІІ, 2011, с. 189-194. ISSN 1311-3771 {11 стандартни страници}

9. Работата от разстояние – нова форма за организиране на трудовия процес и за управление на трудовите ресурси. – В: Сборник с научни доклади от научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност“ – 30 ноември – 1 декември 2011 г., НВУ „В. Левски“. Том 3. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2011, с. 68-79. ISBN 978-954-753-089-8 {16 стандартни страници}

10. Промените в Кодекса на труда от края на 2008 г. в областта на административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том V. Българското трудово и осигурително право в модерния свят. В чест на 75-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2011, с. 94-104. ISBN 978-954-07-3272-5 {15 стандартни страници}

11. Историческо развитие на правната уредба на установяването на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред. – Научни трудове на Русенския университет – 2011. Том 50, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’11. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2011, с. 29-33. ISSN 1311-3321 {10 стандартни страници}

12. Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност. – В: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски“, 2012, с. 163-170. ISBN 978-954-753-095-9 {12 стандартни страници}

13. Предмет и характер на исковете за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник трудове от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски“, 14-15 юни 2012 г. Том 5 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски“, 2012, с. 172-181. ISBN 978-954-753-095-9 {15 стандартни страници}

14. Правна уредба на работата от разстояние. – Научни трудове на Русенския университет – 2012. Том 51, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’12. Русе: Издателство на РУ „А. Кънчев“, 2012, с. 225-230. ISSN 1311-3321 {12 стандартни страници}

15. Предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 от Кодекса на труда (становище относно тълкувателно дело № 4 от 2013 г. на ОСГК на ВКС). – Норма, 2013, бр. 7, с. 43-56. ISSN 1314-5126 {14 стандартни страници}

16. Непризнаването и неудостоверяването на трудов и/или осигурителен стаж като правен спор. – Научни трудове на Русенския университет – 2013. Том 52, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’13. Русе: Издателство на РУ „А. Кънчев“, 2013, с. 116-121. ISSN 1311-3321 {11 стандартни страници}

17. Религиозната толерантност и трудовото право. – Норма, 2013, № 8 (тематичен брой Право, религия, толерантност), с. 86-101. ISSN 1314-5126 {18 стандартни страници}

18. Правен статут на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“. – В: Глобализъм, регионализъм и сигурност. Сборник с научни доклади от международна научна конференция, 19-21.09.2013 г., УОБ – Равда. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 103-108. ISBN 978-954-644-564-3 {11 стандартни страници}

19. Подведомственост и подсъдност на иска за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник с научни доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 27-28 юни 2013 г. Том 8, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: ИК на НВУ „Васил Левски“, с. 123-131. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}

20. Характер на правоотношението, въз основа на което членовете на Съвета за електронни медии изпълняват длъжността си. – В: Медиите в България: 25 години по-късно. Национална научнопрактическа конференция. Съст. и научен ред. Р. Николова. С.: Издателство на Нов български университет, 2015, с. 170-182. ISBN 978-954-535-890-6 {17 стандартни страници}

21. Приложимост на медиацията при уреждане на колективни трудови спорове. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3-4 юли 2014 г. Том 7, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“, Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2014, с. 67-77. ISSN 1314-1937 {15 стандартни страници}

22. Въпроси на правното положение на служителите по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“. – В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Национален военен университет „Васил Левски“, 13-14 ноември 2014 г. Том 2, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“, Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2014, с. 148-158. ISSN 2367-7465 {15 стандартни страници}

23. Относно формата и наименованието на искането за ползване на отпуск. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2017, с. 149-158. ISSN 1314-1937 {16 стандартни страници}

24. Правният институт „невъзникнало трудово правоотношение“ – сравнителен анализ между българското и руското трудово право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІХ. Право и социална политика. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2017, с. 91-99. ISBN 978-954-07-4336-3 {15 стандартни страници}

25. Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение. – В: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016. Том І. Частно право. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2017, с. 359-367. ISBN 978-954-644-991-7 {15 стандартни страници}

26. Допустимо ли е работодателят да предложи на работниците и служителите да ползват неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда в случай на престой в предприятието? – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 14-15 юни 2018 г. Том 8 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2018, с. 202-210. ISSN 1314-1937 {12 стандартни страници}

27. Трудовите права – между естествено-правните и юридико-позитивистичните възгледи за правата на човека. – В: Правата на гражданите и тяхната защита. Сборник доклади и статии от международната научна конференция в чест на акад. Антонио Фернандес де Бухан и Фернандес, почетен доктор на Нов български университет, проведена на 6 ноември 2018 г. С.: Издателство на Нов български университет, 2019, с. 397-409. ISBN 978-619-233-079-8 (книжно издание) и ISBN 978-619-233-078-1 (електронно издание) {18 стандартни страници}

28. Продължителност на неплатения отпуск по чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда и начин за неговото броене. – Бизнес и право, III, 2020, № 3, с. 41-54. ISSN (print) 2603-3437; ISSN (online) 2603-3445 {16 стандартни страници}

29. 140 години от рождението на професор Илия Янулов. – Съвременно право, XXXI, 2020, № 4, с. 74-81. ISSN 0861-1815 {15 стандартни страници}

30. Административнонаказателна отговорност на работодателя за допустителство на дискриминационен акт в неговото предприятие. – В: 50 години Закон за административните нарушения и наказания – история, традиции, бъдеще. Сборник с доклади от научна конференция, организирана от катедра „Административноправни науки“ и катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, посветена на 50-ата годишнина от влизането в сила на Закона за административните нарушения и наказания, проведена на 16 декември 2019 година. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020, с. 152-165. ISBN 978-954-07-4975-4 {18 стандартни страници}

31. Правното качество на неплатения отпуск като неплатен. – В: Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2021, с. 102-116. ISBN 978-619-202-675-1 {18 стандартни страници}

32. Аспекти на проблематиката във връзка с ползването на различните видове отпуски. – В: Предизвикателства към правото: Научни четения в памет на Кристиан Таков. [Сборник]. С.: Издателство на Нов български университет, 2021, с. 227-242. ISBN 978-619-233-181-8 {19 стандартни страници}

33. Същност и приложимост на срочния трудов договор за определен мандат (чл. 68, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда) – дискусионни въпроси. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ХІI. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021, с. 51-61. ISBN 978-954-07-5331-7 {19 стандартни страници}

ІІ. Осигурително право и Право на социално подпомагане

студии:

1. Обжалване на решенията на медицинската експертиза на работоспособността. – Съвременно право, 2004, № 6, с. 23-36. ISSN 0861-1815 {20 стандартни страници}

2. „Откупуване” на осигурителен стаж по реда на § 9, ал. 2-9 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. – В: Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Сборник доклади от международна конференция на Бургаския свободен университет, 25-26 юни 2010 г. Том ІІІ. Бургас: БСУ, 2010, с. 358-368. ISBN 978-954-9370-72-0 {20 стандартни страници}

3. За характера на споровете във връзка с медицинската експертиза. – Юридическо списание на НБУ, 2013, № 4, с. 49-72, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {42 стандартни страници}

4. Осигурителният посредник като субект на осигурителното право. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІ. Българското трудово и осигурително право – мит и реалност. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с. 108-123. ISBN 978-954-07-3525-2 {25 стандартни страници}

5. Относно промяната на местната подсъдност при съдебното оспорване на експертните решения на Националната експертна лекарска комисия. – Норма, 2014, № 1, с. 62-87. ISSN 1314-5126. {31 стандартни страници}

6. Пенсионно правоотношение – същност и правна характеристика. – В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков. С.: ИК „Труд и право“, 2014, с. 427-446. ISBN 978-954-608-221-3 {25 стандартни страници}

7. Предмет на осигурителноправния спор в държавното обществено осигуряване. – В: 100 години Върховен административен съд. Сборник с доклади от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, с. 327-352. ISBN 978-954-07-3794-2 {35 стандартни страници}

8. Правна характеристика на правото на здраве и съотношението му с правото на здравно осигуряване и правото на безплатно ползване на медицинско обслужване. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2013 година, том ІІ. Година втора. С.: Издателство на НБУ, 2014, с. 245-259. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {26 стандартни страници}

9. За мястото на пенсионното правоотношение в системата на осигурителните правоотношения в държавното обшествено осигуряване. – Съвременно право, 2014, № 5, с. 11-26 {27 стандартни страници}

10. Осигурително правоотношение между осигурителния орган и безработния – същност и особености. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2014 година. Година трета. С.: Издателство на НБУ, 2015, с. 113-139. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) (48 стандартни страници)

11. Правна уредба и правна същност на осигурителната каса. – Научни трудове – 2015. Том 54, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’15. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2015, с. 88-97. ISSN 1311-3321 {20 стандартни страници}

12. За така наречения „интензивен преобразуващ правен ефект“ на осигурителния случай при безработицата. – Във: Върховенството на закона – предпоставка за развитие на бизнеса и за икономически растеж. Научни изследвания в памет на проф. д-р Борис Ланджев. Сборник с доклади от научна конференция. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2016, с. 65-75. ISBN 978-954-644-848-4 {20 стандартни страници}

13. Договори в допълнителното социално осигуряване – обща характеристика. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том VІІІ. Осигурителна ли е българската осигурителна система? С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016, с. 122-144. ISBN 978-954-07-4188-8 {37 стандартни страници}

14. Съдебният контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза. – В: Законът на правото или правото на закона. Сборник доклади от Национална конференция, 20 ноември 2015 г., Нов български университет. С.: Издателство на НБУ, 2016, с. 110-119, електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/lawofright/index4.php?id=19#t [електронен ресурс]. ISBN 978-⁠954-⁠535-⁠951-⁠4 {23 стандартни страници}

15. Договори за осигурително посредничество в допълнителното социално осигуряване. – Съвременно право, 2016, № 4, с. 60-81. ISSN 0861-1815 {35 стандартни страници}

16. За противоконституционността на правната уредба на наследяването в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник с доклади, изнесени на национална научна конференция в памет на проф. Лиляна Ненова (1921-1996), организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, гр. София, 22 октомври 2015 г. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2017, с. 243-266. ISBN 978-954-07-4265-6 {36 стандартни страници}

17. Изискването за получаване на месечни социални помощи да се обвързва с полагането на общественополезен труд. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том Х. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, с. 125-138. ISBN 978-954-07-4553-4 {22 стандартни страници}

18. Предявяване на иск за установяване на трудов и/или осигурителен стаж от наследник(ци) на починало лице. – В: Сборник научни изследвания в памет на доц. д-р Кристиан Таков. Статии от международна научна конференция в памет на доц. д-р Кристиан Таков (1965-2017), организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Частноправни науки“ на Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Кристиан Таков“, гр. София, 7.06.2018 г. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, с. 585-596. ISBN 978-954-07-4746-0 {20 стандартни страници}

19. Процесуална легитимация (надлежни страни) в съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: 100 години от рождението на проф. Борис Яновски. Сборник студии и статии. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2019, с. 263-278. ISBN 978-954-07-4913-6 {25 стандартни страници}

20. Установяването на трудова злополука – нетравматично увреждане и на професионална болест като осигурителноправен спор. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том XI. В памет на доц. д-р Ванюшка Ангушева. Сборник с доклади от научнопрактическата конференция, проведена от катедра „Трудово и осигурително право“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на 28 октомври 2019 г. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2020, с. 195-212. ISBN: 978-954-07-5027-9 {31 стандартни страници}

статии:

1. Осигурителното дружество – нов правен субект. – Лидер Днес, 1998, № 1, с. 30. ISSN 1311-1469

2. Задължителното здравно осигуряване. – вестник „Делова седмица“, 1998, № 47, с. 14. ISSN 0861-6272

3. Обществено осигуряване на работещите по чл. 114 от Кодекса на труда. –Съвременно право, 2002, № 1, с. 56-66. ISSN 0861-1815 {17 стандартни страници}

4. Предпоставки за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 3 от ПЗР на КСО. – Научни трудове на Русенския университет – 2006. Том 45, серия 5.3. – История, етнология, фолклор и правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция, гр. Русе, 10-11 ноември 2006 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2006, с. 73-76. ISSN 1311-3321 {7 стандартни страници}

5. Въвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. – В: България в Европейския съюз: първи стъпки. Сборник с научни доклади от юбилейна научно-практическа конференция 25-27 май 2007 г., организирана от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Икономически институт на БАН, Териториална организация на НТС – В. Търново, Съюз на икономистите. София: ГорексПрес, 2007, с. 391-402 ISBN 978-954-616-185-7 {19 стандартни страници}

6. Кодификацията на българското обществено осигуряване. – Научни трудове на Русенския университет – 2008. Том 47, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’08, 31.10.-01.11.2008 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2008, с. 76-80. ISSN 1311-3321, както и в Юридическо списание на НБУ, Год. ІІІ, 2008, № 1, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {9 стандартни страници}

7. За някои от промените в Кодекса за социално осигуряване от края на 2009 година. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на Национален военен университет „Васил Левски“ – 23-24 юни 2011 г. Том ІV. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2011, с. 67-75. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}

8. Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата (анализ на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване). – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция с международно участие на Национален военен университет „Васил Левски“ – 23-24 юни 2011 г. Том ІV – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2011, с. 76-88. ISSN 1314-1937 {19 стандартни страници}

9. Обща характеристика на съдебното производство за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – Норма, 2012, № 5, с. 5-18. ISSN 1314-5126 {16 стандартни страници}

10. Търговската банка като осигурителен посредник в българското обществено осигуряване. – В: Сборник с научни доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 27-28 юни 2013 г. Том 8, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2013, с. 115-122. ISSN 1314-1937 {11 стандартни страници}

11. Прекратяване на пенсията поради смърт на пенсионера. – В: Сборник с доклади от научна конференция с международно участие „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, 14-15 юни 2013 г., Бургаски свободен университет. Том ІІ. Бургас: Бургаски свободен университет, 2013, с. 90-94. ISBN 978-954-9370-96-6 {10 стандартни страници}

12. Правна уредба на общественото осигуряване на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“. – Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Национален военен университет „Васил Левски“, 16-18 октомври 2013 г. Том 4 – научно направление „Управление на ресурси и технологии, свързани с динамичната среда за сигурност“, Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2013, с. 29-41. ISBN 978-954-753-200-7 {19 стандартни страници}

13. Право на здраве и право на здравно осигуряване. – В: Европейските етични стандарти и българската медицина. Сборник статии от Деветата национална конференция с международно участие по етика, гр. София, 25-26 октомври 2013 г. С.: Български лекарски съюз, 2014, с. 361-366. ISBN 978-619-90225-1-1 {12 стандартни страници}

14. Понятие за осигурителноправен спор. – В: Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев. Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция, организирана по повод 160 години от рождението на проф. Стефан Бобчев. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2014, с. 262-269. ISBN 978-954-644-558-2 {14 стандартни страници}

15. Вътрешни източници на правната уредба на споровете в държавното обществено осигуряване. – Научни трудове на Русенския университет – 2014. Том 53, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’14. Русе: Издателство на РУ „А. Кънчев“, 2014, с. 187-194. ISSN 1311-3321 {15 стандартни страници}

16. Осигурителни посредници в допълнителното социално осигуряване. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 3-4 юли 2014 г. Том 7, Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2014, с. 57-66. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}

17. Правното понятие за пенсионно правоотношение. – В: Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България. Сборник с доклади. Том І. Годишна научна конференция 2014 г., организирана по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2015, с. 84-90. ISBN 978-954-644-738-8 {12 стандартни страници}

18. Правна уредба и характеристика на осигурителните посредници в държавното обществено осигуряване. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски“, 2015, с. 73-85. ISSN 1314-1937 {19 стандартни страници}

19. Колективният трудов договор и колективното споразумение в допълнителното доброволно социално осигуряване. – Научни трудове на Русенския университет – 2017. Том 56, серия 7 – Правни науки. Сборник с научни доклади от научна конференция РУ & СУ ’17. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2017, с. 81-86. ISSN 1311-3321 {12 стандартни страници}

20. Процесуално представителство на страните в исковия процес за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 14-15 юни 2018 г. Том 8 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2018, с. 211-218. ISSN 1314-1937 {11 стандартни страници}

21. Осигурителен договор в полза на трето лице. – В: Актуални въпроси на частното право. Сборник с доклади от национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Емил Георгиев, организирана от катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, 15.12.2016 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 106-116. ISBN 978-954-07-4468-1 {18 стандартни страници}

22. Съдебно установяване на трудов стаж и на трудов стаж при пенсиониране, положен до 31 декември 1999 г. – В: Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса. Научна конференция, организирана по повод 80-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Караниколов и проф. д-р Емил Златарев и 70-годишнината от рождението на проф. д-р Златка Сукарева, 30 ноември 2017 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2019, с. 115-120. ISBN 978-619-232-191-8 {10 стандартни страници}

ІІІ. Международно трудово и осигурително право. Трудово и социално право на Европейския съюз

студии:

1. Историческата роля на Международната организация на труда за установяване на международни стандарти за трудовите и социалните права на човека. – В: Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2019 година. Година осма. Книжка 9. София: Издателство на НБУ, 2020, с. 216-243. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {44 стандартни страници}

2. Общопризнатите принципи и норми на международноправното регулиране на труда. – В: Международната организация на труда и България – 100 години и занапред. Сборник с доклади и научни съобщения от Международната научнопрактическа конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на МОТ, 27-28 юни 2019 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ред. колегия. София: Сиби и др., 2020, с. 123-133. ISBN 978-619-226-146-7 {24 стандартни страници}

3. 100 години членство на България в Международната организация на труда и значение на международните трудови стандарти. – Съвременно право, 2020, № 2, с. 23-40. ISSN 0861-1815 {28 стандартни страници}

4. Международната организацията на труда и пандемията COVID-19. – В: Проблеми на трудовото и осигурителното право. Научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод 70 години от рождението му [София, 6 ноември 2020 г.]. София: Издателски комплекс – УНСС, 2020, с. 293-318. ISBN 978-619-232-442-1 (мека подвързия) {43 стандартни страници}

5. International labour standards and the Republic of Bulgaria – a century of experience. – In: TARAS SHEVCHENKO 6th International conference on social sciences, April 4-5, 2021, Kyiv, Ukraine. Proceedings book – Volume-4. Editor: Prof. Dr. Mykola Vaskiv. IKSAD Global Publications, 2021. Issued: 03.05.2021, pp. 1407-1437, електронна книга на интернет адрес https://6822d126-530b-4b2b-afcc-39167d4b7444.filesusr.com/ugd/614b1f_e5b980e660554a459cc2c794f143fac2.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-605-70554-1-5 (електронно издание) {60 стандартни страници}

6. The socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic and international labour standars. – In: Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-V, March 27-28, 2021, Ankara, Turkey. Proceedings Book, Volume – I. Editors: Dr. Rabih Baalbaki, Samira Khadhraoui Ontunc. AL FARABI Publishing House, 2021. Issued: 20.04.2021, pp. 479-506, електронна книга на интернет адрес https://fc5df1b7-ace4-4336-87e5-47fe13907584.filesusr.com/ugd/ 614b1f_d62d354793444b0795867dd1d38dd2a4.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-7898-38-6 (електронно издание) {49 стандартни страници}

7. Международноправна уредба на детския труд. – В: Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи. Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., Нов български университет. Съставител: доц. д-р Цветалина Петкова. София: Издателство на Нов български университет, 2021, с. 455-476. ISBN 978-619-233-198-6 (електронно издание); ISBN 978-619-233-200-6 (печатно издание) {33 стандартни страници}

8. The COVID-19 pandemic is a „crisis situation“ arising from a „disaster“ within the meaning of the ILO Recommendation № 205 of 2017. – In: BILTEK–V – 5th Symposium on Current Developments in International Science, Technology and Social Sciences, December 3-5, 2021, Malatya – Yeúilyurt Municipality, Turkey. Proceeding Book. Editor Prof. Dr. Mustafa Talas. IKSAD GLOBAL Publishing House, 2021. Issued: 25.12.2021, pp. 409-426, електронна книга на интернет адрес https://www.biltek.org/_files/ugd/262ebf_f6f6fd72bee1488090d29ded 133be8bb.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-8423-03-7 (електронно издание) {36 стандартни страници}

9. Развитието на трудовото право на Европейския съюз през 2019 година – нови източници и нови перспективи за по-надеждна правна уредба на трудовите отношения. Част първа: Европейски орган по труда – създаване и правна характеристика. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2020 година. Година IX. Книжка 10. София: Издателство на Нов български университет, 2021, с. 198-241. ISSN 1314–8087 (print); ISSN 2682–969X (online) {67 стандартни страници}

10. The COVID-19 pandemic and the role of the International Labour Organization. – In: IV. International Conference on Covid-19 Studies, April 17-19, 2021, İstanbul, Turkey. Proceedings Book. Editors: Assoc. Prof. Dr. Gönül Gürol Çiftçi, Dr. Yonca Unlubas. İKSAD Glogal Publishing, 2021. Issued: 05.05.2021, pp. 574-594, електронна книга на интернет адрес https://369485e5-78d9-4695-8ee7-77e624124993.filesusr.com/ugd/614b1f_8beef7d3398341dba7bb46f9bf3dfeed.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-7720-35-9 (електронно издание) {48 стандартни страници}

11. The prohibition of discrimination in labour relations – regulation in universal international legal acts. – In: AL FARABI 9th International Conference on Social Sciences, May 2-4, 2021, 'Nakhchivan' University, Azerbaijan. Conference Full Text Book. Editors: Assoc. Prof. Ali Haşimov, Dr. Mehman Şabanov. AL FARABI Publishing House, 2021. Issued: 12.05.2021, pp. 1153-1177, електронна книга на интернет адрес https://72ff79bb-6a7b-470c-b02a-67ddb6e6cda9.filesusr.com/ugd/ 614b1f_d62f2a20294f4c74bfa9086df908c944.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-7898-43-0 (електронно издание) {49 стандартни страници}

12. Международните трудови стандарти като фактор за преодоляване на социално-икономическите последици на пандемията COVID-19. – Научни трудове на УНСС, 2021, том 3, година LXI. София: Издателски комплекс – УНСС, 2021, с. 341-369. ISSN (print) 0861-9344; ISSN (online) 2534-8957 {41 стандартни страници}

13. Nature and significance of the declarations of the International Labour Organization. – In: International Siirt Conference on Scientific Research, Siirt University, November 5-7, 2021. Conference Proceedings Book. Volume-1. Editors: Assoc. Prof. Dr. Sevda KOC AKRAN, Assoc. Prof. Dr. Ebru AKKEMIK, Assist. Prof. Dr. Fatih TAS, Assoc. Prof. Dr. Seyithan SEYDOSOGLU. ISPEC Publishing House, 2021. Issued: 30/11/2021, pp. 561-586, електронна книга на интернет адрес https://www.umteb.com/_files/ugd/ 614b1f_a46ca5c80e32414c8188d7f8242e373e.pdf [електронен ресурс]. ISBN: 978-625-7464-52-9 (електронно издание) {50 стандартни страници}

14. Prohibition and protection of child labour in international labour law. – In: AL FARABI 10th International Conference on Social Sciences, November 16-17, 2021 Arapgir – Malatya, Turkey. Proceeding Book. Editor Haluk Cömertoğlu. IKSAD GLOBAL Publishing House, 2021. Issued: 10.12.2021, pp. 202-219, електронна книга на интернет адрес https://www.farabicongress.org/_files/ugd/ 614b1f_e3b3dd141b7445f68f5ac578ed0d576d.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-7898-55-3 (електронно издание) {40 стандартни страници}

статии:

1. Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят“, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 499-509. ISBN 978-619-232-126-0 {17 стандартни страници}

IV. Търговско право

книги:

1. Наръчник на членовете на управителни органи на АД в България: Управителен съвет, Надзорен съвет, Съвет на директорите. София: Издателство „Раабе България” ЕООД, 2003-2007, ръководител на авторския колектив проф. д.ю.н. Методи Марков, в съавторство, автор на разделите: Общо събрание на акционерите – провеждане и контрол върху решенията му; Отношения между управителните органи и прокуристите; Прекратяване и ликвидация на акционерното дружество; Търговски сделки – общи положения; търговска продажба; договор за лизинг; договор за наем; Търговски спорове и търговски арбитраж; Медиацията като средство за разрешаване на спорове; Принудително изпълнение. ISBN 954-9619-30-3 (Подв. в класьор)

2. Практически наръчник на ООД: Права и задължения на управителя и съдружниците. София: Издателство „Раабе България” ЕООД, 2003-2005, ръководител на авторския колектив Теодора Матеева, в съавторство, автор на разделите: Напускане на съдружник; Преобразуване на ООД. ISBN 954-9619-32-X (Подв. в класьор)

статии:

1. Правна същност и характеристика на договора за концесия. – Търговско право, 1995, № 6, с. 17-22. ISSN 0861-6892

2. Някои аспекти относно правната уредба на условията и процедурата за издаване и отпечатване на акции. – Търговско право, 1996, № 1, с. 26-31. ISSN 0861-6892

3. Видове дружества с ограничена отговорност. – Пазар и право, м. август, 1996, с. 11-14. ISSN C633-1335 {7 стандартни страници}

4. За размера на капитала на инвестиционния посредник. – Капиталов пазар, 1996, № 4, с. 33-34. ISSN 1310-4306

5. Форма на търговската сделка. – Пазар и право, 1997, № 4, с. 21-25. ISSN C633-1335 {6 стандартни страници}

6. Стопанска непоносимост на изпълнението по търговска сделка. – Пазар и право, 1997, № 5, с. 19-24. ISSN C633-1335 {8 стандартни страници}

7. Правен режим на застраховател – акционерно дружество. – Пазар и право, 1997, № 6, с. 5-9. ISSN C633-1335

8. Пасивната солидарност в търговското право. – Пазар и право, 1997, № 11, с. 11-17. ISSN C633-1335

9. Правна характеристика на договора за концесия. – Пазар и право, 1997, № 12, с. 30-34. ISSN C633-1335

10. Новите моменти в правната уредба на банките. – Финанси и право, 1997, № 8, с. 5-14. ISSN 1314-6165

11. Момент на придобиване титулярството върху акции на приватизиращи се ЕАД. – Собственост и право, 1997, № 7, с. 70-75. ISSN 1312-9473

12. Придобиване на акции от предприятията, включени в масовата приватизация. – Капиталов пазар, 1997, № 4, с. 30-31. ISSN 1310-4306

13. Промените в Закона за застраховането. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 32, с. 9. ISSN 0861-6272

14. Институтът на clausula rebus sic stantibus в действащото българско търговско право. – Съвременно право, 1998, № 1, с. 71-81. ISSN 0861-1815 {17 стандартни страници}

15. Процедура за свикване на Общо събрание на акционерите. – Пазар и право, 1998, № 3, с. 5-11. ISSN C633-1335

16. Провеждане на Общо събрание на акционерите. – Пазар и право, 1998, № 6, с. 5-13. ISSN C633-1335

17. Представителство на акционер в Общото събрание на акционерите. – Пазар и право, 1998, № 2, с. 22-30. ISSN C633-1335

18. Търговски книги на търговските дружества. – Пазар и право, 1998, № 9, с. 7-13. ISSN C633-1335

19. Актуални въпроси относно свикването на Общото събрание на акционерите. – Капиталов пазар, 1998, № 2, с. 30-32. ISSN 1310-4306

20. Правен статут на взаимозастрахователната кооперация. – вестник „Застраховател“, 1998, № 8, с. 1 и с. 6. ISSN 1310-2397

V. Вещно право

студии:

1. Колеж „Концесии“ – вестник „Делова седмица“ – 1996 година. ISSN 0861-6272:

- Правна уредба на концесиите в България – бр. 23

- Правна същност и характеристика на концесията – бр. 24 и 25

- Фактически състав на концесията – бр. 26

- Субекти на концесионното правоотношение – бр. 27

- Откриване на концесионната процедура – бр. 28 и 29

- Концесии и приватизация – бр. 30 и 31

- Решение на Министерския съвет за предоставяне на концесия – бр. 32

- Организиране на търг или конкурс за определяне на концесионера – общи положения и подготовка – бр. 33

- Договор за поверителност на информацията – бр. 34

- Провеждане на конкурс – бр. 35

- Провеждане на търг - общи положения – бр. 36

- Провеждане на таен и явен търг – бр. 37

- Приемане от Министерския съвет на решение за определяне на концесионер – бр. 38-39

- Подготовка за сключване на концесионния договор – бр. 40

- Сключване на договора за концесия – бр. 41

- Правна характеристика на договора за концесия – бр. 42

- Изпълнение на договора за концесия – бр. 43

- Изменение, спиране и прекратяване на договора за концесия – бр. 44

- Регистър и архив за концесиите – бр. 45.

статии:

1. Понятието за концесия в новия Закон за концесиите. – Съвременно право, 1995, № 6, с. 89-100. ISSN 0861-1815

2. Последните изменения и допълнения в Закона за собствеността от месец април 1996 година. – Правна мисъл, 1996, № 4, с. 110-117. ISSN 1310-7348 {15 стандартни страници}

3. Условия и ред за актуване на държавни недвижими имоти. – Собственост и право, 1996, № 10, с. 14-25. ISSN 1312-9473 {13 стандартни страници}

4. Имущество на читалищата. – Собственост и право, 1996, № 12, с. 20-28. ISSN 1312-9473 {10 стандартни страници}

5. Връзката между предоставянето на концесии и приватизацията в България. – Капиталов пазар, 1996, № 6, с. 36-38. ISSN 1310-4306

6. Материалноправни предпоставки за принудително отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост. – Съвременно право, 1997, № 5, с. 53-63. ISSN 0861-1815

7. Концесията – специфичен начин за експлоатация на публичната държавна собственост. – Собственост и право, 1997, № 2, с. 13-24. ISSN 1312-9473

8. Концесионните отношения при приватизационни сделки. – Капиталов пазар, 1997, № 9, с. 22-24. ISSN 1310-4306

9. Концесия за обекти – публична общинска собственост. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 17-19, с. 12. ISSN 0861-6272

10. Важни промени в Закона за концесиите. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 40, с. 12. ISSN 0861-6272

11. Предоставяне на концесии във връзка с приватизационна процедура. – вестник „Делова седмица“, 1997, № 41-42, с. 12. ISSN 0861-6272

12. Измененията и допълненията в Закона за концесиите от 1997 година. – Собственост и право, 1998, № 7, с. 15-22. ISSN 1312-9473

VI. Финансово и данъчно право

статии:

1. Устройство и компетентност на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. – Съвременно право, 1996, № 4, с. 12-24 ISSN. 0861-1815.

2. Взаимодействието на Комисията по ценните книжа и фондовите борси с другите държавни институции. – Капиталов пазар, 1996, № 3, с. 28-29. ISSN 1310-4306

3. Последните изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност и Закона за акцизите. – Финанси и право, 1996, № 8, с. 39-44. ISSN 1314-6165 {7 стандартни страници}

4. Законови условия за признаване правото на данъчен кредит. – Финанси и право, 1996, № 10, с. 39-42. ISSN 1314-6165

5. Облагане с данък върху добавената стойност при търговско представителство с предмет сключване на застраховки. – Финанси и право, 1997, № 4, с. 38-41. ISSN 1314-6165

VIІ. Други правни отрасли

студии:

1. Колеж „Нотариат“ – вестник „Делова седмица“ – 1999 година. ISSN 0861-6272

2. Правни възможности за потребителя в случай на увреждане в следствие употреба на храни. – В: Безопасни храни в разширена Европа. Сборник материали от Международна конференция „Безопасността на храните в разширена Европа – повишаване доверието на потребителите“, гр. Пловдив, 11-12 април 2005 г. София: Българска национална асоциация на потребителите, 2005, с. 82-92. ISBN 954-91548-2-3 {20 стандартни страници}

3. Контрол за спазване на законодателството за защита на правата на потребителите. – В: Сборник с коментари по прилагане на потребителското законодателство в България. Съст. и ред. Б. Николов, Огн. Варадинов. София: Българска национална асоциация на потребителите, 2006, с. 21-43. ISBN-10: 954-91548-3-1 и ISBN-13: 978-954-91548-3-2 {31 стандартни страници}

4. Правни аспекти на институционализираната система за етичен анализ и морална оценка на научните медицински изследвания върху хора. – Годишник на Департамент „Право“ на Нов български университет 2012 година. Година първа. София: Издателство на НБУ, 2013, с. 103-113. ISSN 1314-8087 (print), ISSN 2682-969X (online) {20 стандартни страници}

5. Правно положение на Съвета за електронни медии. – Юридически сборник на Бургаския свободен университет, Център по юридически науки. Том ХХІІІ. Бургас: Бургаски свободен университет, 2016, с. 125-136. ISSN 1311-3771 {23 стандартни страници}

6. Съветът за електронни медии – дискусионни въпроси относно правното му положение. – Електронно списание IUS ROMANUM, 2018, № 1, с. 462-486, на интернет адрес http://iusromanum.eu/documents/ 985691/4805367/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf/e915dc7c-264b-4dbb-90e2-045a93c03b87 [електронен ресурс]. ISSN (online) 2367-7007 {38 стандартни страници}

7. Принципът на правовата държава като граница на нормотворчеството (по повод някои от последните промени в Закона за развитието на академичния състав в Република България). – В: Право и граници. Сборник с доклади от научна конференция, проведена от катедра „Теория и история на държавата и правото“ на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на 15 май 2018 г. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 213-228. ISBN 978-954-07-4543-5 {20 стандартни страници}

8. Предмет, характер, подведомственост и подсъдност на исковете за установяване на трудов и/или осигурителен стаж. – В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, Нов български университет, 10.11.2017 г. София: Издателство на НБУ, 2018, с. 451-462, електронна книга на интернет адрес http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=50#t [електронен ресурс]. ISBN 978-619-233-025-5 {28 стандартни страници}

9. Противоречието между разпоредби в действащото законодателство като нарушение на принципа на правовата държава. (Анализ на новата правна уредба отнсно избора от факултетния съвет при заемане на академични длъжности). – интернет Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право“ на НБУ, 2018, № 1, с. 10-28, на интернет адрес https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university [електронен ресурс]. ISSN 1314-5797 (online) {36 стандартни страници}

10. „За едно вярно схващане за правото винаги ще заслужава да се живее“ (по повод 120-годишнината от рождението на проф. Цеко Торбов). – В: За ценностите в правото. Сборник с доклади и статии от научна конференция по случай 120-годишнината от рождението на проф. д-р Цеко Торбов, проведена в Нов български университет на 15 май 2019 г. София: Издателство на НБУ, 2020, с. 107-127, електронна книга на интернет адрес https://publishing-house.nbu.bg/download/tseko-torbov-1.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-619-233-118-4 (електронно издание) {24 стандартни страници}

11. Етичните комисии при научните медицински изследвания върху хора – международноправни аспекти. – Електронно списание IUS ROMANUM, 2020, № 2, с. 767-783, на интернет адрес http://iusromanum.info/wp-content/uploads/2021/07/IUS-ROMANUM_2_2-2020_-26_07_2021.pdf (iusromanum.info) [електронен ресурс]. ISSN 2367-7007 (online) {22 стандартни страници}

12. Regulation in the international legal acts of the ethical committees in the scientific medical research of human. – In: 4th International Congress on Multidisciplinary Studies in Medical Sciences, February 18-20, 2022, Antalya, Turkey. Proceedings Book. Edited by Asst. Prof. Dr. Hacı Mehmet Kayılı. IKSAD GLOBAL Publishing House, 2022. Issued: 28.02.2022, pp. 134-144, електронна книга на интернет адрес https://www.iksadcongress.org/_files/ugd/ 614b1f_9ba4706d0ccc4ec7b2675b754ea797f7.pdf [електронен ресурс]. ISBN 978-625-8405-39-2 (електронно издание) {25 стандартни страници}

статии:

1. Представите за човешкото достойнство и правата на личността във философската и правната мисъл на XIX век. – Правна мисъл, 1996, № 2, с. 180-183. ISSN 1310-7348

2. Издаване на заповед за изпълнение в заповедното производство по реда на чл. 410 от новия Граждански процесуален кодекс. (в съавторство). – В: Сборник с научни доклади от научната конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Съюза на учените, гр. Русе, 09-10 ноември 2007 г. Русе: Изд. на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2007, с. 333-335.

3. Принципи на медиацията. – Правен преглед, № 1, 2008, с. 91-100. ISSN 1310-9472 {14 стандартни страници}

4. Приложима ли е разпоредбата на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование по отношение на едноличните органи за управление във висшето училище? – Научни трудове Русенския университет – 2010. Том 49, серия 7 – Правни науки. Сборник с доклади от научна конференция РУ & СУ ’10, гр. Русе, 29-30 октомври 2010 г. Русе: Издателство на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2010, с. 61-64. ISSN 1311-3321 {8 стандартни страници}

5. Етични измерения и проблеми на нормативната уредба за научните степени и академичните длъжности. (в съавторство) – В: Етиката в българската наука. Сборник с научни доклади от Седмата национална конференция по етика, 4-5 ноември 2011 г. София: Издателски комплекс – УНСС, 2012, с. 138-146. ISBN 978-954-644-347-2 {11 стандартни страници}

6. Етични правила и поведение на медиатора. – В: Етиката в българската правна система. Сборник статии. София: Издателски комплекс – УНСС, 2013, с. 313-322. ISBN 978-954-644-458-5 {15 стандартни страници}

7. Институционална система за етичен анализ и оценка на изследователски проекти в Медицински университет – София. (в съавторство) – В: Асклепий. Международно списание по история и философия на медицината. Том VІІ (ХХVІ). София, 2013, № 1, с. 40-45. ISSN 1310-0637 {22 стандартни страници}

8. Някои етични проблеми при прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България. – интернет списание „Юридическо образование“ на интернет адрес www.legaleducation.eu, 2013 [електронен ресурс]. {14 стандартни страници}

9. Международноправна уредба на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2015, с. 61-72. ISSN 1314-1937 {17 стандартни страници}

10. Вътрешноправна уредба на етичните комисии в областта на научните изследвания върху хора. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Том 7 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2016, с. 57-66. ISSN 1314-1937 {14 стандартни страници}

11. Нормативна уредба и дейност на Комисията по етика на научните изследвания в Медицински университет – София (КЕНИМУС). – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 20-21 октомври 2016 г. Том 7 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2016, с. 67-76. ISSN 1314-1937 {13 стандартни страници}

12. Държавен орган ли е Съветът за електронни медии? – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски“, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки“. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски“, 2017, с. 139-148. ISSN 1314-1937 {16 стандартни страници}

VІIІ. Съставителство и редакторство

1. Библиография на научните трудове на проф. д-р Атанас Петров Василев. – В: Проблеми на трудовото и осигурителното право. Научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод 70 години от рождението му [София, 6 ноември 2020 г.]. София: Издателски комплекс – УНСС, 2020, с. 24-27. ISBN 978-619-232-442-1 (мека подвързия). [Съставителство]. {5 стандартни страници}

24.02.2023 г.

Курсове от текущия семестър: