Електронен каталог

проф. д-р Стефан Стефанов

проф. д-р Стефан Стефанов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Икономика
Телефон:
(+359 2) 8110 447
Приемно време:

Професионална автобиография:


Лична информация

Собствено име / Фамилия Стефан Филипов Стефанов

Адрес Служебен: 21, ул. Монтевидео, 1618 София, Център за дистанционно и електронно обучение, Нов Български университет.

Телефон (+359 2) 811 0277,

E-mail sstefanov@nbu.bg

Националност: Българин

Пол Мъж

Сфера на работа

Дати

От август, 1998 г. до сега

Заемана длъжност или позиция:

Доцент

Основни дейности и отговорности:

Преподавател по Макроикономика, Въведение в икономиката, Международна икономика, Международен бизнес, Външноикономическа политика, Икономическа политика

Име и адрес на работодателя:

Нов Български университет

Дати:

От август 1998 до декември 2010

Заемана длъжност или позиция:

Директор на бакалавърска програма „Бизнес администрация”, дистанционно обучение

Име и адрес на работодателя:

От септември 2002 до декември 2011

- Член на Съвета по изследвания и анализи,

Администрация на Президента на Р. България

От Април 1995 до октомври 1997

- Старши съветник по икономическа политика,

Член на Работната група по Макроикономика на Европейския център за парламентарни изследвания и документация към Съвета на Европа

Отдел Парламентарни изследвания,

Народно събрание на Република България

От септември 1992 до сега

- Доцент, гост-преподавател по Микроикономика, Макроикономика, Международен Бизнес,

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

От март 1978 до юли 1992

Заемана длъжност - от научен сътрудник до старши научен сътрудник ІІ степен (1989 г.) по научна специалност 050210 „Световно стопанство и международни икономически отношения”

51 публикации, включващи участия в монографии, научни разработки и аналитични доклади по теоретични въпроси в областта на световното стопанство, международната търговия и отношенията между страните от Централна и Източна Европа.

Институт по световно стопанство и международни икономически отношения към Президиума на Българска академия на науките

Образование и обучение

От март 1999 до септември 1999

- Сертификат за квалификация по организиране и провеждане на дистанционно обучение;

Шестмесечен дистанционен курс “Как се прави дистанционно обучение” по програма ФАР в Интернет.

Института за компютъризирано обучение към Heriot-Watt University, Edinburgh EH 144AS, Великобритания (tel. 0131 451 3281; fax 0131 451 3283)

Февруари – Март, 1998

- Сертификат за квалификация

Специализация на тема “Навлизането на развиващите се страни в Западноевропейските пазари – търговски и маркетингови проблеми”

Център за стимулиране на вноса – Ротердам, Холандия

Май, 1997

- Семинар на тема”Свободно движение на капитали и финансови услуги в ЕС”

Комисия на Европейския съюз - Служба за обмяна на техническа помощ и информация, Брюксел.

Март, 1997

- Специализация на тема „Обществено осигуряване и икономическа политика на ЕС”

Изследователски отдел към библиотеката на Камарата на общините в Парламента на Великобритания и Институт за изследване на Изтока и Запада, САЩ (в центъра на Института в Прага).

Септември – октомври, 1991

- Специализация по Международна икономика

Американски университет, Вашингтон, САЩ

Март, 1983

- Участие в сесия 221 “Управление на корпорацията” на Залцбургския семинар

Харвардски университет, САЩ

Април, 1982

- Специализация по „Проблеми на икономическото сътрудничество между Финландия и страните – членки на СИВ”

Институт за изследване на финландската икономика (ETLA), Хелзинки, Финландия

От октомври 1974 до март 1978

- Редовна аспирантура

Доктор по икономика

Научна специалност 050210 „Световно стопанство и международни икономически отношения”

Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”

От септември 1967 до Февруари 1972

- Магистър по специалност „Международни икономически отношения”

Университет по национално и световно стопанство, София

От септември 1962 до юли 1967

- 115-та Гимназия с преподаване на английски език, София

Лични умения и компетенции

Майчин език

- Български

Чужди езици (Самооценяване)

- Английски: свободно (С2)

- Руски: свободно (С2)

- Немски: самостоятелно (В1)

- Френски: основно (А2)

Социални умения и компетенции:

- Работа в екип: дългогодишен опит, натрупан от участие в множество научно-изследователски колективи, научни съвети, екипи за прилагане на интерактивни методи за анализ и прогнозиране (брейнсторминг).

- Способност за бързо приспособяване в мултикултурна среда, придобито от работата ми в чужбина.

- Отлични комуникативни умения, придобити в процеса на дългогодишната ми преподавателска дейност.

Организационни умения и компетенции:

- Дългогодишен опит като ръководител, организатор, координатор на екипна дейност в качеството ми на директор на бакалавърска програма Бизнес администрация с дистанционно обучение в НБУ и др.

Компютърни умения и компетенции

- Компетентност за работа с програмите на Microsoft office.

Свидетелство за управление на МПС

- притежавам свидетелство за управление на МПС, категория В.

Приложение

- Списък с научните публикации

1. Монографии

- “За наследството на прехода или за икономическите “постижения” на България през изминалите 20 години” в монография: “Икономическата активност в България и нейните социални измерения (първо десетилетие на новия век)”. София, КНСБ/INE GSEE, 2009 г.

- Конкурентност на българските експортни производства (на български и на английски език). Издателство “Албатрос”, София, 1997 г., (съавтор).

- „България по пътя към световната икономика”. Институт по световно стопанство и международни икономически отношения, София 1991 г. (съавтор).

- “Сътрудничеството между Източноевропейските страни - преустройство и перспективи”. София, Издателство на ОФ, 1990 г. (съавтор).

2. Учебници

- „Принципи на макроикономиката”, в съавторство, издателство на НБУ, 2012.

- Научна редакция на превода на учебника на Грегъри Манкю „Основи на икономиката”, издателство”Дуо Дизайн”, София, 2012 (в печат).

- “Международна икономика” (второ основно преработено и актуализирано издание), София, Нов Български университет, 2009 г.

- “Международна икономика” (първо издание), НБУ – ЦДО, София 1998 г. (преиздадена 2001 г.)

- “Въведение в икономиката II част. Международна икономика”. Учебник и допълнителни материали. Нов Български университет. София, Диограф, 1993 г. (съавтор).

3. Студии и научни статии

В периода 1999 – 2009

- The Neo-liberal Platform of the Transition to Market Economy – Specifics and Consequences. Economic Thought. Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 2004.

- “Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия”. Списание “Икономическа мисъл”, 2003, № 4.

- “Преходът към пазарна икономика в контекста на Вашингтонския консенсус (теоретико-методологични въпроси). Научна студия в годишника на департамент “Икономика и бизнес администрация”, НБУ, 2003 г.

- “The Competitiveness of the Bulgarian Economy” (“Конкурентността на българската икономика”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 4 – Number 3 – October 2001, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

- “Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността”. Списание “Икономическа мисъл”, 2002 г., № 1.

- “Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз”. – Списание “Международни отношения”, 2001 г., № 4.

- “Implications of the Currency Board in Bulgaria” (“Последствията от въвеждане на валутния съвет в България”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 2 – Number 1 – April 1999, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

В периода преди 1999 г.

- “Междуправителствената конференция на ЕС: икономическият и валутен съюз”. Аналитичен доклад. Народно събрание, отдел “Парламентарни изследвания”, февруари, 1996 г.

- “Country Report on Bulgaria”. Paper prepared for the 3rd AGENDA Workshop on Lessons from Transformation. April 12-14, 1996, Vienna.

- “Външноикономическата стратегия на България при прехода към пазарна икономика - проблеми и алтернативи”, гл. II в разработката “Възстановяване на достъпа за български износни стоки на пазарите на Централна и Източна Европа”, Институт по търговия към МТВИС, София 1995-1996 г.

- “Икономическите отношения на България с Европейския съюз: тенденции и проблеми”. Аналитичен доклад. Народно събрание, отдел “Парламентарни изследвания”, август, 1995 г.

- “Изборът на търговска стратегия при прехода към пазарна икономика: проблеми и алтернативи”. Сп. “Международни отношения”, 1992, N 7.

- “Пазарната реформа и доларизацията на българската икономика”. Сп. “ИКО”, 1991, N 8.

- “Външноикономическите отношения на България при прехода към пазарна икономика”. Сп. “Международни отношения”, 1992, N 5.

- “Западните страни трябва да променят подхода си в икономическото подпомагане на реформите в страните от Централна и Източна Европа” (на английски език). Лекция, изнесена на семинари в Американския университет във Вашингтон и в Колумбийския университет в Ню Йорк, през октомври 1991 г.

- “Някои структурни проблеми на външноикономическата стратегия на България”. Сп. “Международни отношения”, 1989 г. N 1.

- “Основни тенденции в българската външна търговия в периода 1971-1985 г.”. Сп. “Икономическа мисъл”, 1987, N 11.

- “Многостранността и двустранността в сътрудничеството и координацията на икономическата политика на Източноевропейските страни” Сп. “Икономическа мисъл”, 1986, N 1.


Публикации:


Списък с научните публикации

1. Монографии

- “За наследството на прехода или за икономическите “постижения” на България през изминалите 20 години” в монография: “Икономическата активност в България и нейните социални измерения (първо десетилетие на новия век)”. София, КНСБ/INE GSEE, 2009 г.

- Конкурентност на българските експортни производства (на български и на английски език). Издателство “Албатрос”, София, 1997 г., (съавтор).

- „България по пътя към световната икономика”. Институт по световно стопанство и международни икономически отношения, София 1991 г. (съавтор).

- “Сътрудничеството между Източноевропейските страни - преустройство и перспективи”. София, Издателство на ОФ, 1990 г. (съавтор).

2. Учебници

- „Принципи на макроикономиката”, в съавторство, издателство на НБУ, 2012.

- Научна редакция на превода на учебника на Грегъри Манкю „Основи на икономиката”, издателство”Дуо Дизайн”, София, 2012 (в печат).

- “Международна икономика” (второ основно преработено и актуализирано издание), София, Нов Български университет, 2009 г.

- “Международна икономика” (първо издание), НБУ – ЦДО, София 1998 г. (преиздадена 2001 г.)

- “Въведение в икономиката II част. Международна икономика”. Учебник и допълнителни материали. Нов Български университет. София, Диограф, 1993 г. (съавтор).

3. Студии и научни статии

В периода 1999 – 2009

- The Neo-liberal Platform of the Transition to Market Economy – Specifics and Consequences. Economic Thought. Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 2004.

- “Неолибералната платформа на прехода към пазарна икономика – особености и последствия”. Списание “Икономическа мисъл”, 2003, № 4.

- “Преходът към пазарна икономика в контекста на Вашингтонския консенсус (теоретико-методологични въпроси). Научна студия в годишника на департамент “Икономика и бизнес администрация”, НБУ, 2003 г.

- “The Competitiveness of the Bulgarian Economy” (“Конкурентността на българската икономика”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 4 – Number 3 – October 2001, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

- “Преходът към пазарна икономика в контекста на проблема за конкурентноспособността”. Списание “Икономическа мисъл”, 2002 г., № 1.

- “Предимства и рискове в присъединяването на България към Европейския съюз”. – Списание “Международни отношения”, 2001 г., № 4.

- “Implications of the Currency Board in Bulgaria” (“Последствията от въвеждане на валутния съвет в България”). - South-East Europe Review for Labor and Social Affairs, Volume 2 – Number 1 – April 1999, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

В периода преди 1999 г.

- “Междуправителствената конференция на ЕС: икономическият и валутен съюз”. Аналитичен доклад. Народно събрание, отдел “Парламентарни изследвания”, февруари, 1996 г.

- “Country Report on Bulgaria”. Paper prepared for the 3rd AGENDA Workshop on Lessons from Transformation. April 12-14, 1996, Vienna.

- “Външноикономическата стратегия на България при прехода към пазарна икономика - проблеми и алтернативи”, гл. II в разработката “Възстановяване на достъпа за български износни стоки на пазарите на Централна и Източна Европа”, Институт по търговия към МТВИС, София 1995-1996 г.

- “Икономическите отношения на България с Европейския съюз: тенденции и проблеми”. Аналитичен доклад. Народно събрание, отдел “Парламентарни изследвания”, август, 1995 г.

- “Изборът на търговска стратегия при прехода към пазарна икономика: проблеми и алтернативи”. Сп. “Международни отношения”, 1992, N 7.

- “Пазарната реформа и доларизацията на българската икономика”. Сп. “ИКО”, 1991, N 8.

- “Външноикономическите отношения на България при прехода към пазарна икономика”. Сп. “Международни отношения”, 1992, N 5.

- “Западните страни трябва да променят подхода си в икономическото подпомагане на реформите в страните от Централна и Източна Европа” (на английски език). Лекция, изнесена на семинари в Американския университет във Вашингтон и в Колумбийския университет в Ню Йорк, през октомври 1991 г.

- “Някои структурни проблеми на външноикономическата стратегия на България”. Сп. “Международни отношения”, 1989 г. N 1.

- “Основни тенденции в българската външна търговия в периода 1971-1985 г.”. Сп. “Икономическа мисъл”, 1987, N 11.

- “Многостранността и двустранността в сътрудничеството и координацията на икономическата политика на Източноевропейските страни” Сп. “Икономическа мисъл”, 1986, N 1.

Курсове от текущия семестър: