Клинична психология - психоаналитична перспектива

Кратко представяне на програмата:

Клиничната психология е една от основните области за професионалното развитие на психолозите, осигуряваща знания и умения, необходими за разбиране на психичното функциониране на индивида в норма и патология. Програмата има допълнителен четвърти семестър, който набавя аудиторни и извънаудиторни курсове за допълнителна квалификация на завършващите. Обучението в програмата преминава през курсове по психоаналитична психология и психопатология, клинична невропсихология, психиатрия, психологическо изследване на възрастния, детето и юношата, психотерапия. Приетите студенти се допитват до програмните консултанти относно записването на курсове. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, семинари, емпирични изследвания и стажове, които се провеждат през целия курс на обучението.

прочети още
Клинична психология - психоаналитична перспектива
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. PSYM121 Клинична невропсихология – диагностика и терапия в клиничната практика
 • проф. д-р Емилия Алексиева PSYM103 Психоаналитична психопатология I част PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM105 Психоаналитична психология I част PSYM113 Клиничен стаж 1 PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част PSYM115 Психологическо изследване на възрастния I част PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част PSYM148 Проект: Психоаналитична психология PSYM172 Практика: Психологическо изследване на възрастния PSYM173 Практика: Психологическо изследване на детето PSYM175 Практика: Супервизия на стаж I част PSYM176 Клиничен стаж 3 PSYM193 Психопатология на развитието PSYM194 Практика: Супервизия на стаж II част PSYM199 Практика: Супервизия на стаж III част PSYM203 Клиничен стаж 2 PSYM205 Психоаналитична психология ІI част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част PSYM216 Психологическо изследване на възрастния ІІ част PSYM259 Практика: Емпирично изследване PSYM263 Клиничен стаж 4
 • доц. д-р Камелия Ханчева PSYM190 Психоаналитични изследвания
 • доц. д-р Маргарита Райчева PSYM121 Клинична невропсихология – диагностика и терапия в клиничната практика
 • доц. д-р Маргарита Станкова PSYM106 Психиатрия I част PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част PSYM125 Детска психиатрия PSYM193 Психопатология на развитието PSYM207 Психиатрия ІІ част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част PSYM266 Организация и практика на клиничното консултиране в болнична среда
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYM111 Психоаналитична теория на развитието PSYM197 Психодинамична диагностика
 • доц. д-р Пенка Христова PSYM115 Психологическо изследване на възрастния I част PSYM216 Психологическо изследване на възрастния ІІ част
 • доц. д-р Румен Петров PSYM186 Клинично интервю I част PSYM187 Психоаналитичният подход към работата с групи и организации PSYM188 Невропсихоанализа PSYM192 Клинично интервю II част PSYM226 Среща с психоаналитичната практика на Зигмунд Фройд (петте публикувани случая)
 • доц. д-р Тони Дончев PSYM106 Психиатрия I част PSYM207 Психиатрия ІІ част
 • гл. ас. д-р Елена Пседерска PSYM105 Психоаналитична психология I част PSYM113 Клиничен стаж 1 PSYM146 Критичен анализ на литературна тема PSYM148 Проект: Психоаналитична психология PSYM149 Проект: Дизайн на емпирично изследване PSYM158 Проект: Клиничен и метапсихологичен коментар на проведена консултация PSYM175 Практика: Супервизия на стаж I част PSYM176 Клиничен стаж 3 PSYM194 Практика: Супервизия на стаж II част PSYM199 Практика: Супервизия на стаж III част PSYM203 Клиничен стаж 2 PSYM205 Психоаналитична психология ІI част PSYM260 Проект: Социална травма PSYM263 Клиничен стаж 4
 • гл. ас. д-р Румянка Величкова-Грънчарова PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част
 • гл. ас. д-р Светослав Савов PSYM110 Проект: Клинична консултация в психоаналитична перспектива PSYM132 Семинар: Консултативна практика І част PSYM198 Семинар: Консултативна практика IIІ част PSYM234 Семинар: Консултативна практика ІІ част PSYM269 Съвременна психологична практика, основана на психоанализата
 • ас. д-р Велислава Донкина PSYM266 Организация и практика на клиничното консултиране в болнична среда
 • ас. д-р Веселин Веселинов PSYM197 Психодинамична диагностика
 • ас. Майя Младенова PSYM267 Психотерапия II част
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева PSYM111 Психоаналитична теория на развитието
 • д-р Димо Станчев PSYM103 Психоаналитична психопатология I част PSYM104 Психоаналитична психопатология ІІ част PSYM143 Психоаналитична психопатология ІІІ част PSYM226 Среща с психоаналитичната практика на Зигмунд Фройд (петте публикувани случая)
 • д-р Траянка Григорова PSYM185 Клинична практика в психоаналитична перспектива I част PSYM186 Клинично интервю I част PSYM192 Клинично интервю II част
 • Антония Борисова-Радославова PSYM188 Невропсихоанализа PSYM191 Клинична практика в психоаналитична перспектива ІІ част
 • Емилиян Крумов PSYM114 Психологическо изследване на детето и юношата ІІ част PSYM213 Психологическо изследване на детето и юношата I част
 • Мален Маленов PSYM187 Психоаналитичният подход към работата с групи и организации PSYM269 Съвременна психологична практика, основана на психоанализата