Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма (МП) „Невропсихология“ е разработена в сътрудничество между Департамент „Когнитивна наука и психология“ на НБУ и CITY College, който е европейски представител на университета Йорк. Програмата предлага специализирано и задълбочено обучение в областта на невропсихологията, както и основни знания по методология и критично мислене.

МП „Невропсихология“ е насочена към изучаването на поведенческата невробиология, като се фокусира от една страна върху клиничната практика, а от друга – върху задълбочените научно-изследователски умения. Обучението в програмата обръща внимание на когнитивните дефицити в следствие на увреждания на мозъка при клинични популации като пациенти с инсулт, епилепсия, невродегенеративни заболявания, както и деца с неврологични дефицити при развитието. Студентите могат да избират между две специализации: приложна „Клинична невропсихология“ и фундаментална научно-изследователка „Когнитивна невропсихология“. Двете специализации следват една и съща програма от лекционни курсове, но се различават в практическата си част. Специализацията по „Клинична невропсихология“ включва интензивен клиничен практикум, докато тази по „Когнитивна невропсихология“ изисква провеждането на емпирично изследване, последвано от защита на магистърска теза.

Студентите, завършили МП „Невропсихология“ имат различна възможност за реализация в зависимост от избраната спецализация – в клиничната практика (напр. като психлог-асистент) или да продължат обучението си в докторска програма (напр. DPsych или PhD).

прочети още
Невропсихология (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. NPSM001 (CPY6124) Основи на невропсихологията NPSM010 (CPY6111) Практикум NPSM011 Проект: Техники за невроизобразяване
 • проф. д-р Елена Андонова NPSM003 (CPY6126) Невропсихология на разстройствата в развитието NPSM013 Проект: Невропсихология на разстройствата в развитието
 • доц. д-р Пенка Христова NPSM002 (CPY6125) Въведение в изследователските методи в невропсихологията NPSM007 (CPY6130) Изследователски методи в клиничната невропсихология NPSM012 Проект: Изследователски методи NPSM017 Проект: Критичен анализ на литература NPSM027 Практикум по количествена обработка на данни
 • гл. ас. д-р Армине Джанян NPSM007 (CPY6130) Изследователски методи в клиничната невропсихология NPSM017 Проект: Критичен анализ на литература NPSM027 Практикум по количествена обработка на данни
 • гл. ас. д-р Иво Попиванов NPSM001 (CPY6124) Основи на невропсихологията NPSM005 (CPY6127) Невропсихология на паметта и деменциите NPSM010 (CPY6111) Практикум NPSM011 Проект: Техники за невроизобразяване NPSM015 Проект: Невропсихология на паметта и деменциите NPSM018 Проект: Приложни невронауки
 • гл. ас. д-р Кирил Костов NPSM004 (CPY6131) Невропсихологични нарушения на вниманието и възприятието NPSM014 Проект: Невропсихологични нарушения на вниманието и възприятието
 • гл. ас. д-р Михаела Барокова NPSM003 (CPY6126) Невропсихология на разстройствата в развитието NPSM013 Проект: Невропсихология на разстройствата в развитието
 • Anna Emmanouel, PhD   NPSM004 (CPY6131) Невропсихологични нарушения на вниманието и възприятието NPSM006 (CPY6129) Невропсихологична оценка и рехабилитация NPSM010 (CPY6111) Практикум NPSM014 Проект: Невропсихологични нарушения на вниманието и възприятието NPSM016 Проект: Невропсихологична оценка и рехабилитация
 • Assist. Prof. Maria Tziraki, PhD   NPSM003 (CPY6126) Невропсихология на разстройствата в развитието NPSM005 (CPY6127) Невропсихология на паметта и деменциите NPSM013 Проект: Невропсихология на разстройствата в развитието NPSM015 Проект: Невропсихология на паметта и деменциите
 • Assoc. Prof. Manousos Klados, PhD   NPSM001 (CPY6124) Основи на невропсихологията NPSM002 (CPY6125) Въведение в изследователските методи в невропсихологията NPSM007 (CPY6130) Изследователски методи в клиничната невропсихология NPSM008 (CPY6133) Приложни невронауки NPSM011 Проект: Техники за невроизобразяване NPSM012 Проект: Изследователски методи NPSM017 Проект: Критичен анализ на литература NPSM018 Проект: Приложни невронауки NPSM027 Практикум по количествена обработка на данни
 • Assoc. Prof. Maria Damianova, PhD   NPSM006 (CPY6129) Невропсихологична оценка и рехабилитация NPSM016 Проект: Невропсихологична оценка и рехабилитация
 • Assoc. Prof. Shima Mehrabian-Spasova, MD, PhD, DSc   NPSM005 (CPY6127) Невропсихология на паметта и деменциите NPSM015 Проект: Невропсихология на паметта и деменциите
 • Prof. Juliana Yordanova, MD, PhD, DSc   NPSM008 (CPY6133) Приложни невронауки
 • Prof. Vassil Kolev, PhD, DSc   NPSM008 (CPY6133) Приложни невронауки
 • Selin Onayli, PhD   NPSM002 (CPY6125) Въведение в изследователските методи в невропсихологията NPSM007 (CPY6130) Изследователски методи в клиничната невропсихология NPSM012 Проект: Изследователски методи NPSM017 Проект: Критичен анализ на литература