Психо-социални интервенции с деца и семейства на английски език

Кратко представяне на програмата:

Програмата има за цел да подготви бъдещи специалисти и да повиши уменията на настоящи специалисти в работа с деца и семейства. Студентите ще имат възможността в рамките на програмата да придобият широк спектър от съвременни знания, да усвоят умения и да изучат иновативни методи/интервенции за работа със специфични групи деца, които са се наложили в практиката в Европа и България през последните 15 години.

Специфичните групи деца (и семейства), обект на програмата, са:

• деца, които живеят в риск от насилие и неглижиране,

• деца от домове,

• деца в конфликт със закона,

• деца, жертва на трафик, физическо и сексуално насилие,

• деца, въвлечени в платени сексуални услуги,

• деца с и семейства на деца с увреждания (физически, интелектуални, ментални),

• деца, представители на различни етнически групи и култури (ромски деца, бежанци и др.),

• деца и семейства, живеещи в бедност,

• деца на родители, които работят в чужбина,

• деца с хронични заболявания (напр. ХИВ-позитивни деца).

Програмата е предназначена както за хора с опит от работа с деца и семейства в социални услуги и в системата на училищното и предучилищно образование, така и за специалисти от други области, мотивирани да усвоят умения за работа с деца в риск и управление на услуги за деца в риск.

Цел на програмата е студентите да придобият знания и умения за прилагане на метода „Работа по случай“. Затова фокус на обучението е осигуряване на стаж с деца и семейства в риск под професионална супервизия. В стажа студентите ще интегрират преподадени теории и ще придобият умения за оценка, планиране и прилагане на интервенции, насочени към осигуряване на сигурна среда на децата в живота на семейството и общността. Обучението ще даде на студентите възможност да:

• работят в мултидисциплинарни екипи,

• разбират динамиката на отношенията с клиента,

• разбират и управляват отношенията в мултидисциплинарния екип,

• вникнат във философията и етичните стандарти на съвременната практика за работа с деца, както и да придобият умения да ги прилагат в ежедневната практика,

• използват съвременни методи на обучение – интерактивни методи, он-лайн дискусии с преподаватели и студенти от други европейски университети, участие в международни уебинари, използване на он-лайн обучителни ресурси в областта на закрилата на детето и работата с деца в риск.

• използват това знание за гарантиране на качество на работата си с клиента и подобряване на професионалната среда.

Студентите ще развият умения за управление на екипни процеси, интервенции и менторство в социалната работа.

прочети още
Психо-социални интервенции с деца и семейства на английски език
 • доц. д-р Екатерина Тодорова PIDM528 Детето в риск, Обучителни трудности
 • доц. д-р Златка Михова BEHM800 Динамична психология PIDM501 Човешката връзка като инструмент за развитие на индивида PIDM506 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM522 Социална работа със семейства. Психо-социални интервенции PIDM529 Магистърски стаж
 • доц. д-р Маргарита Станкова BEHM803 Психопатология – възрастни PIDM502 Невробиологични основи на нарушенията в развитието PIDM517 Детето в риск. Неврологични и психични нарушения PIDM523 Детето в риск. Умствена изостаналост и разстройства от аутистичния спектър
 • доц. д-р Полина Михова PIDM515 Процедури за прилагане, управление и контрол на социалните услуги
 • доц. д-р Румен Петров PIDM504 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа PIDM505 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността PIDM509 Семинар: Политиката на деинституционализация PIDM511 Правни и етични аспекти на социалната работа - Втора част PIDM521 Семинар: Социална работа с деца с множество потребности PIDM527 Общности, услуги в общността – развитие и управление
 • доц. д-р Харалан Александров BEHM801 Анализ на социална политика BEHM804 Психология на човешките отношения PIDM512 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM516 Социална политика, общности и култура PIDM520 Семинар: Социална политика
 • гл. ас. д-р Любомир Джалев PIDM524 Мониторинг на реформите и оценка на влиянието
 • гл. ас. д-р Радостина Антонова PIDM512 Детето в риск. Изключване от живота в общността. Работа в общността и с общността PIDM513 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики PIDM525 Интервизия, супервизия и менторство в социалната работа PIDM527 Общности, услуги в общността – развитие и управление
 • ас. Антоанета Матеева BEHM802 Въведение в социалната работа PIDM504 Работа по случай - метод за индивидуализиране на грижата в социалната работа PIDM514 Детето в риск. Сензорни нарушения PIDM515 Процедури за прилагане, управление и контрол на социалните услуги PIDM516 Социална политика, общности и култура PIDM524 Мониторинг на реформите и оценка на влиянието
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева BEHM800 Динамична психология BEHM802 Въведение в социалната работа PIDM501 Човешката връзка като инструмент за развитие на индивида PIDM506 Детето в риск. Емоционални теми и проблеми в детска възраст PIDM507 Детето в риск. Уязвими деца в ранна възраст - деца в институции и резидентна грижа PIDM508 Практика: Създаване на формулировка на случай: Оценка PIDM510 Семинар: Психо-социални програми за семейства в риск – интегриран подход: правни, психо-социални, здравни процедури PIDM518 Практика: Формулировка на случай и изграждане на терапевтична връзка с клиента PIDM519 Практика: Водене на случай на деца мигранти, непридружени деца. Включване на семейството PIDM525 Интервизия, супервизия и менторство в социалната работа PIDM529 Магистърски стаж
 • д-р Надежда Славчева PIDM503 Правни и етични аспекти на социалната работа - Първа част.
 • д-р Славина Лозанова PIDM514 Детето в риск. Сензорни нарушения
 • д-р Яна Кацарова PIDM505 Детето в риск. Насилие, неглижиране, ефекти върху развитие на индивида, семейството и общността
 • Дияна Видева PIDM503 Правни и етични аспекти на социалната работа - Първа част. PIDM513 Социална работа със семейства. Правни аспекти и добри практики
 • Мартин Николов PIDM502 Невробиологични основи на нарушенията в развитието