Международен бизнес и развитие

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Международен бизнес и развитие“ дава възможност за получаване на знания и умения за реализация в областта на осъществяването и управлението на бизнес в международна среда, за завладяването и задържането на нови перспективни пазари, за създаването и прилагането на публични и частни външноикономически стратегии и политики.

Образователната цел на обучението на магистърска програма „Международен бизнес и развитие” е подготовката на висококвалифицирани и компетентни специалисти с обща икономическа подготовка и специализирани функционални познания в областта на външноикономическите отношения и организацията и управлението на международния бизнес.

Програмата на обучение е съобразена с най-новите тенденции в развитието на глобалната икономика, дава съвременни познания за теорията и практиката на международния бизнес и подготвя студентите за практическа реализация в организации с външноикономическа дейност.

Обучението в програма „Международен бизнес и развитие” спомага за формирането на комплекс от знания и умения, развиващи и обогатяващи експертизата и управленския капацитет на обучаваните, като по този начин осигурява конкурентно предимство в професионалната им реализация.

Екипът, провеждащ обучението се състои от млади, висококвалифицирани и иновативни в методите на преподаване специалисти с богат академичен и професионален опит. Преподаването чрез практически симулации и реални казуси и постоянното участие на водещи експерти от практиката в учебния процес доближава максимално обучението и студентите до действителните условия и най-актуалните тенденции в международния бизнес.

Обучението се осъществява от преподаватели от Департамент „Икономика“ с дългогодишен академичен и практически опит в областта на международната търговия, международните финанси, международния маркетинг и международния бизнес.

Курсовете в магистърска програма „Международен бизнес и развитие” са разработени на основата на консултации с български компании, активно участващи в международния бизнес, и с държавната администрация, регулираща тази дейност.

Обучението се реализира в рамките на два семестъра.

прочети още
Международен бизнес и развитие
 • проф. д-р Васил Георгиев MBAM430 Търговско право MBAM782 Проект: Търговско право
 • проф. д-р Иван Боевски MBRM114 Управление на европейски проекти MBRM115 Устойчиво развитие в международния бизнес
 • проф. д-р Иванка Данева MBRM113 Международни инвестиционни анализи
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM073 Самостоятелна работа: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Едуард Маринов MBAM249 Маркетинг в международния бизнес MBAM288 Магистърски стаж MBRM100 Икономика на развитието MBRM101 Международна търговия – теория и политики MBRM107 Проект: Външнотърговски отношения на България с ЕС и трети страни MBRM110 Международни бизнес стратегии MBRM117 Проект: Планиране на географско разширяване на фирмената дейност MBRM119 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата
 • доц. д-р Емил Калчев MBAM296 Международно данъчно облагане
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM288 Магистърски стаж MBAM783 Проект: Глобални финанси MBRM103 Малки и средни предприятия в международна среда MBRM105 Проект: Конкурентоспособност на малките и средни предприятия в международния бизнес MBRM112 Управление на валутния риск MBRM116 Проект: Нови бизнес модели в Индустрия 4.0 MBRM119 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата
 • доц. д-р Катерина Йочева MBAM204 Международно търговско право
 • доц. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM786 Проект: Теория на контрола
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM765 Проект: Финанси MBRM106 Проект: Проблеми и перспективи пред световната финансова система
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM759 Проект: Счетоводство MBAM787 Проект: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM203 Световна финансова система MBAM288 Магистърски стаж MBAM784 Проект: Световна икономика MBRM106 Проект: Проблеми и перспективи пред световната финансова система MBRM111 Външнотърговски сделки MBRM114 Управление на европейски проекти MBRM116 Проект: Нови бизнес модели в Индустрия 4.0 MBRM119 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM288 Магистърски стаж MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика MBRM100 Икономика на развитието MBRM104 Проект: Развити и развиващи се пазари – тенденции, възможности, рискове MBRM110 Международни бизнес стратегии MBRM118 Проект: Актуални възможности и проблеми за стартиране на бизнес в нововъзникващите и развиващите се икономики MBRM119 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM765 Проект: Финанси MBRM113 Международни инвестиционни анализи
 • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол MBRM102 Икономически политики на ЕС
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM788 Проект: Финансови институции MBAM878 Проект: Банково дело
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева MBAM288 Магистърски стаж MBAM732 Въведение в международните отношения MBRM104 Проект: Развити и развиващи се пазари – тенденции, възможности, рискове MBRM115 Устойчиво развитие в международния бизнес MBRM119 Семинар: Стратегическо развитие на международната дейност на фирмата
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM785 Проект: Четене на финансов отчет MBRM110 Международни бизнес стратегии
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова MBAM152 Мениджмънт на маркетинговите комуникации
 • Мина Карпузова MBRM100 Икономика на развитието
 • Силвия Йотова MBAM296 Международно данъчно облагане