Език и публичност. Философски и социологически подходи

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер. Тя се предлага в две области - философия и социология. Обща характеристика на съвременното състояние както на философия, така и на социологията е голямото многообразие на тематични ориентации, изследователски методи и категориални езици. Това многообразие включва дори и най-общите въпроси за предмета, познавателните задачи и обществените функции на философията и социологията. Нарастването на плурализма е обща тенденция в развитието на двете науки. При цялото разнообразие на философията и социологията в наши дни обаче, темата за езика си остава едно от важните пресечни полета между двете науки. Програмата предлага специфичен изследователски профил, доколкото студентите се запознават със съвременните философски и социологически подходи за анализ на езика и биват въвлечени в практически изследвания на публичните употреби на езика в България.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи
  • проф. Кольо Коев, д.н. PHIM015 Етнометодологически изследвания и анализ на разговори
  • проф. Стефан Попов, д.н. PHIM005 Езиците на политическите идеологии
  • проф. д-р Димитър Вацов PHIM011 Философия на обикновения език и неопрагматизъм PHIM032 Дезинформация и политическа публичност PHIM052 Стаж в списание "Критика и Хуманизъм" PHIM077 Стаж във Фондация за социални и хуманитарни изследвания - София
  • проф. д-р Мартин Канушев PHIM014 Форми и практики на социално изключване PHIM017 Анализ на дискурса и архивни изследвания PHIM059 Проект: Изследване на българските практики на социално изключване PHIM086 Семинар: Коментар върху избрано от студента етнометодологическо изследване PHIM087 Семинар: Дискурсивен анализ на юридически и медицински документи
  • проф. д-р Христо Тодоров PHIM002 История и форми на модерната публичност PHIM010 Историческа семантика PHIM082 Семинар: Анализ на представянето на публично значима тема в средствата за масова информация PHIM083 Семинар: Наблюдение и анализ на продукцията на научно издателство
  • доц. д-р Христо Гьошев PHIM018 Дебати върху справедливостта и правата PHIM031 Политики на признаване и мултикултурализъм PHIM081 Семинар: Редакция на дигитални научни документи и работа с документни формати PHIM085 Семинар: Работа с библиографски софтуер
  • доц. д-р Ясен Захариев PHIM009 Херменевтика и реторика PHIM050 Практика по архивистика I част PHIM065 Семинар: Виното във философския дискурс
  • гл. ас. д-р Росица Генчева PHIM020 Колективна памет и колективни идентичности PHIM027 Градски изследвания
  • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIM077 Стаж във Фондация за социални и хуманитарни изследвания - София
  • гл. ас. д-р Теодора Карамелска PHIM016 Биографични изследвания PHIM024 Език и общностни идентичности PHIM030 Дискусии върху секуларизацията PHIM056 Практика: Документално изследване на последните три годошнини на списание "Социологически проблеми" PHIM061 Практикум - езици на идентичността PHIM079 Стаж в списание "Социологически проблеми" PHIM084 Семинар: Научни публикации и публични презентации