Микробиология

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма по Микробиология предлага два модула: Микробиология на храните и Микробиология на човека.

Целта на програмата е да подготви квалифицирани микробиолози, които са теоретично и практически подготвени и са конкурентноспособни за реализация както в България, така и в чужбина.

Програмата е едногодишна и предоставя подготовка по ключови микробиологични дисциплини през първия семестър, а през втория – тясно специализирана подготовка в един от двата модула. През третия - дипломантски семестър студентите подготвят дипломна теза или полагат държавен изпит. Студентите избират един от двата модула след първия семестър.

Програмата е подходяща за както за студенти с вече придобита бакалавърска степен в областта на биологичните науки, така и за студенти, които се интересуват от микробиология, но са завършили бакалавърска степен в друга област. За студенти, които нямат придобита бакалавърска степен по биологични науки е предложен подготвителен семестър.

прочети още
Микробиология
 • акад. Ангел Гълъбов, д. м. н. MICR030 Mикробиология на човека. Част 3 - Вирусология на човека
 • чл. кор. Христо Найденски, д.н. MICR016 Микробиология на млечни и месни продукти MICR019 Молекулярна диагностика на патогенните бактерии MICR022 Практика „Микробиологичен анализ на млечни и месни продукти“ MICR023 Практика „Молекулярни методи за диагностика на патогенни бактерии“
 • проф. Данка Обрешкова-Панкова, д.н. MICR028 Антимикробни и антивирусни вещества и контрол на инфекциите
 • проф. Мария Ангелова-Дянкова, д.н. MICR018 Бактериални токсини в храните. Ефект върху здравето на човека
 • проф. Райна Николова, д.н. MICR015 Стандарти за микробиологичен контрол на храните
 • проф. д-р Венета Грудева MICR056 Микрорганизмите в околната среда
 • проф. д-р Емма Кьолеян-Христова MICR029 Mикробиология на човека. Част 2 - Микози при човека MICR032 Практика „Микробиология на човека“ –Част 1 и 2; Бактериология I и II MICR033 Практика „Микози при човека“
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MICR043 Обработка на отпадъци от хранителната индустрия
 • доц. д-р Галина Сачанска MICR001 Обща микробиология MICR002 Общи принципи на класификацията на бактериите. Определител на Бърджи. Молекулярна таксономия. Таксономия на бактериите - I MICR003 Състав и биологична стойност на храните и напитките MICR008 Практика „Основни микробиологични техники“ MICR016 Микробиология на млечни и месни продукти MICR017 Микробиология на плодове, зеленчуци, тестени изделия и яйца MICR018 Бактериални токсини в храните. Ефект върху здравето на човека MICR019 Молекулярна диагностика на патогенните бактерии MICR020 Практика „Класически методи за доказване на патогенни бактерии в храните“ MICR023 Практика „Молекулярни методи за диагностика на патогенни бактерии“ MICR037 Добавки и Е-та в храните, потискащи бактериалния растеж MICR042 Пробиотици и пребиотици MICR044 Стаж в държавна или частна микробиологична лаборатория за анализ на храни MICR052 Стаж в държавна или частна микробиологична лаборатория MICR053 Морфология и физиология на микроорганизмите MICR054 Микророрганизми в екстремни местообитания MICR056 Микрорганизмите в околната среда MICR058 Микробиомът на човека MICR063 Проект „Човешки микробиом“ MICR064 Проект „Физиология и морфология на микроорганизмите“ MICR066 Практика „Таксономично определяне на бактериите“ MICR067 Практика „Микробиология на плодове, зеленчуци, тестени изделия и яйца“ MICR068 Проект „Екзо- и ендотоксини при бактериите“
 • доц. д-р Йована Тодорова MICR006 Микробна биохимия MICR010 Практика “Микробна биохимия“
 • доц. д-р Михаил Илиев MICR002 Общи принципи на класификацията на бактериите. Определител на Бърджи. Молекулярна таксономия. Таксономия на бактериите - I MICR066 Практика „Таксономично определяне на бактериите“
 • доц. д-р Николай Петров MICR003 Състав и биологична стойност на храните и напитките MICR009 Практика „Mетоди за анализ състава на храните“ MICR034 Семинар “Вирусни инфекции при човека“ MICR038 Вируси в хранителните суровини MICR059 Клетъчна биология
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова MICR012 Проект „Анализ генома на бактериите“ MICR027 Механизми на бактериалната патогенеза MICR055 Обща биохимия MICR070 Биологични оръжия
 • доц. д-р Росица Добревска MICR026 Mикробиология на човека. Част 1- Бактериология I MICR036 Семинар „Национални, европейски и световни структури за епидемиологичен контрол“
 • доц. д-р Ясен Захариев MICR003 Състав и биологична стойност на храните и напитките MICR009 Практика „Mетоди за анализ състава на храните“
 • гл. ас. д-р Виолета Гетова MICR025 Глобално здраве и епидемиология
 • гл. ас. д-р Кирил Кирилов MICR060 Практика „Обща биохимия“ MICR069 Организмова биология
 • ас. Даяна Борисова MICR008 Практика „Основни микробиологични техники“ MICR020 Практика „Класически методи за доказване на патогенни бактерии в храните“ MICR021 Практика „Патогенни гъби в храните“ MICR061 Практика „Анализ на микроорганизмите в околната среда“ MICR062 Практика „Техники за култивиране на микроорганизмите“ MICR069 Организмова биология
 • д-р Александър Илиев MICR005 Анатомия и физиология на човека
 • Евгения Карова MICR049 Добри практики при създаване на частна микробиологична лаборатория. Мениджмънт
 • Михаил Илиев MICR007 Генетика на бактериите MICR054 Микророрганизми в екстремни местообитания