Културен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси. Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" - колежи по туризъм или икономика.

прочети още
Културен туризъм
 • проф. Иван Маразов, д.н. APTM107 Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм APTM110 Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
 • проф. Рангел Гюров, д.н. GEOM107 Геоложки и природни феномени
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. MSCM910 Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLM034 Проект: Антропология на Черноморието APLM119 Семинар: На изток от София APLM230 Антропология на Черноморието
 • проф. д-р Георг Краев GEOM213 Фолклор и туризъм
 • проф. д-р Евгений Дайнов APLM119 Семинар: На изток от София
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM008 Мит, ритуал, религия APLM031 Проект: Мит, ритуал, религия APTM301 Миграция и свободно време
 • проф. д-р Пламен Бочков APLM008 Мит, ритуал, религия APLM031 Проект: Мит, ритуал, религия
 • проф. д-р Тома Томов APTM106 Историческите места като туристически обект APTM205 Исторически и свети места на Балканите APTM313 Семинар: Византийски Константинопол MSCM910 Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова APTM203 Българско изобразително изкуство APTM208 Практика: Музеи и галерии
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов APTM204 Информационни системи и нови технологии в културния туризъм APTM207 Практика: Е-туризъм и технологии (сайтове и услуги)
 • доц. д-р Емил Бузов APTM306 Световни туристически дестинации (Северна Африка и Латинска Америка)
 • доц. д-р Иван Иванов APLM033 Проект: Основи на социологията
 • доц. д-р Ирена Бокова APLM010 Културна антропология APLM032 Проект: Културна антропология APLM117 Антропология на наследството APLM241 Проект: Антропология на наследството APTM024 Практика: Туризмът - икономически и социални аспекти APTM029 Проект: Културни наследства в България APTM100 Туризмът - икономически и социални аспекти APTM200 Културни наследства в България APTM202 Културни ресурси и местно развитие APTM220 Стаж APTM221 Семинар (посещения на места на културните наследства и дискусии със сцециалисти по места) I част APTM222 Семинар (посещения на места на културните наследства и дискусии със сцециалисти по места) II част APTM223 Семинар: регионални туристически практики I част APTM224 Семинар: регионални туристически практики II част
 • доц. д-р Ирена Емилова APTM101 Организационна структура на туристическата индустрия APTM111 Практика: Организационна структура на туристическата индустрия
 • доц. д-р Оксана Минаева APTM203 Българско изобразително изкуство APTM208 Практика: Музеи и галерии
 • доц. д-р Соня Алексиева APTM025 Проект: Специализирани видове туризъм APTM030 Проект: Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм APTM102 Специализирани видове туризъм (религиозен, винен и др.) APTM201 Реклама и връзки с обществеността на културния туризъм APTM220 Стаж APTM302 Управление на събития
 • доц. д-р Татяна Шалганова APTM107 Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм APTM110 Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм
 • доц. д-р Теодор Леков MSCM910 Световни, национални и регионални културно-исторически резервати и забележителности в България
 • доц. Иван Евтимов APLM011 Основи на социологията APTM027 Проект: Социална психология и туристическо поведение