Продуктов дизайн за интериор

Кратко представяне на програмата:

Програмата е насочена към теоретично и практическо обучение на дизайнери на обекти, предназначени за използване в интериорни пространства - мебели, осветителни тела, декоративни елементи и др. Обучението в програмата преминава през курсове по продуктов дизайн, устойчив дизайн, осветление, работа с материали и конструкции, триизмерно компютърно проектиране, моделиране и визуализация. Извънаудиторните учебни форми включват разработване на курсови проекти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Продуктов дизайн за интериор
 • проф. д-р Борис Сергинов ARPM002 Технологии и материалознание - I част ARPM004 Технологии и материалознание - II част ARPM020 Проект: Технологии и материалознание – І част ARPM021 Проект: Технологии и материалознание – ІІ част
 • доц. д-р Веляна Найденова ARPM301 Формоизграждане и композиция на мебели за обществен интериор
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM297 Проект: Пластика в Ателие VIPM434 Пластична култура
 • доц. д-р Георги Червендинев ARPM111 Въведение в триизмерното моделиране (Sketchup) ARPM113 Двуизмерно проектиране с AutoCAD ARPM213 Дигитално проектиране и реализация с Autodesk Inventor
 • доц. д-р Георги Червендинев ARPM008 Проект: Пластично студио ARPM009 Проект: Въведение в триизмерното моделиране (Sketchup) ARPM010 Проект: Двуизмерно проектиране с AutoCAD ARPM016 Проект: Дигитално проектиране и реализация с Autodesk Inventor
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARPM007 Проект: Основи на архитектурното проектиране - жилищен интериор ARPM013 Проект: Основи на архитектурното проектиране - обществен интериор ARPM107 Архитектурно проектиране - жилищен интериор ARPM205 Архитектурно проектиране - обществен интериор
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова ARPM001 Проектиране - анализ и изследване ARPM006 Проект: Устойчив продуктов дизайн ARPM014 Проект: Дизайн на средства за игра и мебели за деца ARPM050 Проект: Проектиране - анализ и изследване ARPM103 Устойчив продуктов дизайн ARPM209 Дизайн на средства за игра и мебели за деца ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • доц. д-р Светослав Анев ARPM003 Методология на проектирането ARPM011 Проект: Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен ARPM051 Проект: Методология на проектирането ARPM201 Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен интериор ARPM207 Дизайн за хора с увреждания ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • доц. д-р Софрони Върбев ARPM012 Проект: Експериментиране с материали ARPM203 Експериментиране с материали ARPM302 Специализирани мебели за работна среда ARPM303 Трансформируеми и многофункционални мебели ARPM307 Графично представяне на дизайнерски продукт ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • доц. д-р Янчо Генчев ARPM105 Материали, конструкции и технологии в мебелния дизайн
 • доц. Банко Банков ARPM005 Проект: Продуктов дизайн - тенденции и развитие ARPM011 Проект: Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен ARPM101 Продуктов дизайн - морфология ARPM201 Формоизграждане и композиция на мебели за жилищен интериор ARPM301 Формоизграждане и композиция на мебели за обществен интериор ARPM305 Осветление за интериор ARPM308 Стаж: Визуализиране на магистърска теза
 • доц. Валентин Савчев VIPM297 Проект: Пластика в Ателие
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARPM101 Продуктов дизайн - морфология
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARPM015 Проект: Триизмерно моделиране със Sketchup 3D Studio MAX ARPM211 Триизмерно моделиране със Sketchup и 3D Studio MAX ARPM306 Визуализиране на продуктов дизайн с 3D Studio MAX
 • д-р Мирослава Петрова ARPM203 Експериментиране с материали ARPM302 Специализирани мебели за работна среда
 • д-р Ралица Кацова ARPM109 Пластично студио
 • д-р Теодора Пешева ARPM020 Проект: Технологии и материалознание – І част ARPM021 Проект: Технологии и материалознание – ІІ част
 • Николай Маринов   ARPM304 Дизайн за мултимедийната индустрия