Криминология и политики за превенция на престъпността

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма осигурява възможно най-висока квалификация в сферата на превенцията на престъпността, социализацията и ресоциализацията на крииминално застрашени и проявени лица в доктринален и практически аспект. И доколкото ефективната превенция и контрол на престъпността са важен елемент на националната сигурност, то настоящата програма е ориентирана към сектора на националната сигурност.

прочети още
Криминология и политики за превенция на престъпността
 • проф. Тодор Коларов, д.н. CRIM105 Избрани проблеми на административното право и административния процес CRIM162 Проект: Избрани проблеми на административното право и административния процес CRIM301 Превенция и контрол на престъпността. Международно сътрудничество CRIM306 Превенция на корупцията CRIM355 Международни стандарти за отношение към осъдените и жертвите на престъпления NISM102 Избрани проблеми на конституционното право
 • проф. д-р Венелин Георгиев CRIM307 Превенция на киберпрестъпността
 • проф. д-р Веселин Вучков CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM106 Пенитенциарно право CRIM161 Проект: Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM163 Проект: Пенитенциарно право
 • проф. д-р Димитър Вацов CRIM002 Философия
 • проф. д-р Калин Гайдаров CRIM107 Юридическа психология CRIM164 Проект: Юридическа психология
 • проф. д-р Мартин Канушев CRIM003 Съвременна социология CRIM103 Социология на правото и наказателните практики CRIM160 Проект: Социология на правото и наказателните практики CRIM351 Социология на социалните отклонения
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация
 • проф. д-р Христо Георгиев CRIM355 Международни стандарти за отношение към осъдените и жертвите на престъпления
 • доц. д-р Васил Янарлиев CRIM101 Криминология (обща част) CRIM158 Проект: Криминология ( обща част ) CRIM167 Проект: Методика на криминологичните изследвания CRIM203 Методика на криминологичните изследвания CRIM302 Превенция на общата престъпност CRIM355 Международни стандарти за отношение към осъдените и жертвите на престъпления
 • доц. д-р Искра Владова-Недкова CRIM165 Проект: Криминология ( особена част CRIM201 Криминология (особена част)
 • доц. д-р Михаел Димитров CRIM168 Проект: Система за противодействие на престъпността CRIM204 Система за противодействие на престъпността CRIM304 Превенция на организираната престъпност CRIM305 Превенция на тероризма CRIM341 Стаж: Министерство на вътрешните работи - НИКК и АМВР CRIM391 Стаж: Министерство на правосъдието
 • доц. д-р Румен Петров CRIM102 Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM107 Юридическа психология CRIM159 Проект: Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM164 Проект: Юридическа психология CRIM166 Проект: Личност на престъпника CRIM169 Проект: Криминална психология CRIM170 Проект: Пенитенциарна психология CRIM202 Личност на престъпника CRIM205 Криминална психология CRIM206 Пенитенциарна психология CRIM352 Психология на девиантното поведение CRIM354 Психологическо портретиране на извършителите на престъпления
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова CRIM166 Проект: Личност на престъпника CRIM202 Личност на престъпника CRIM301 Превенция и контрол на престъпността. Международно сътрудничество CRIM306 Превенция на корупцията
 • гл. ас. д-р Милена Караджова CRIM105 Избрани проблеми на административното право и административния процес CRIM162 Проект: Избрани проблеми на административното право и административния процес
 • ас. д-р Галина Стоянова CRIM102 Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM159 Проект: Виктимология и антивиктимогенни политики CRIM168 Проект: Система за противодействие на престъпността CRIM169 Проект: Криминална психология CRIM204 Система за противодействие на престъпността CRIM205 Криминална психология CRIM303 Превенция на престъпността на непълнолетните CRIM341 Стаж: Министерство на вътрешните работи - НИКК и АМВР CRIM354 Психологическо портретиране на извършителите на престъпления
 • ас. д-р Петър Арабаджийски CRIM352 Психология на девиантното поведение
 • ас. Николай Марков CRIM304 Превенция на организираната престъпност
 • д-р Ана Филибева CRIM104 Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM106 Пенитенциарно право CRIM161 Проект: Избрани проблеми на наказателното право и наказателния процес CRIM163 Проект: Пенитенциарно право CRIM357 Наказателноправният институт "Пробация" - актуални нормативни и практически проблеми
 • д-р Валентина Караганова CRIM171 Проект: Пенитенциарна педагогика CRIM207 Практика: Пътуващ семинар по криминология CRIM353 Педагогика на девиантното поведение CRIM356 Корекционно-възпитателна работа в местата за изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода"
 • д-р Иван Иванов CRIM305 Превенция на тероризма
 • д-р Тихомир Стойчев CRIM001 Политическа организация на обществото. Общество и престъпност. CTRM112 Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм SECB703 Основи на криминологията