Артистични психо-социални практики и психодрама

Кратко представяне на програмата:

Програмата е интердисциплинарна и практически ориентирана. Тя предлага знания за индивида, междуличностните отношения и човешкото поведение в социалния контекст. Основа и методология на програмата са философията, теоретичните подходи и методи на психодрамата и груповите процеси, както и на приложението на изкуствата и експресивните подходи в психо-социалните практики и работата с хора.

Обучението в програмата преминава през теоретико-практически курсове и семинари върху: съвременни психологически теории, теории за изграждането на психичните структури, психодрама и психоанализа, психо-социални практики и методи като психодрама, социометрия, групова динамика, ролеви анализ, теория и практика на плейбек и уличния театър, форум театъра, изкуство терапия, теория на ролевите игри и др.

Извънаудиторните учебни форми включват участие в проекти под супервизия, самостоятелна работа, разработване на проект, семинари, самостоятелни научни разработки, супервизия и др.

Инициатор и основен партньор в развитието на програмата е Центърът за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов" (www.redhoude-sofia.org).

прочети още
Артистични психо-социални практики и психодрама
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. APPM113 Невронауките и човешкото поведение APPM119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част APPM132 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси - наблюдение APPM211 Стаж APPM319 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси II част
 • проф. Камелия Николова, д.н. APPM311 Краят на интерпретациите
 • проф. д-р Виолета Боянова APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип I част APPM112 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия II част APPM131 Семинар: Практически семинар на гост-лектор
 • проф. д-р Георги Арнаудов APPM311 Краят на интерпретациите
 • доц. д-р Ася Иванова APPM118 Принципи на създаването на кратка сценична форма
 • доц. д-р Възкресия Вихърова APPM117 Сценичен анализ и тълкуване на текст APPM121 Въведение в действените методи и подходи APPM129 Въведение в арт методи и социални практики APPM224 Практически ролеви тренинг
 • доц. д-р Диана Циркова APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки APPM120 Практика: І част APPM133 Практика в екип APPM139 Практика II част APPM211 Стаж
 • доц. д-р Екатерина Тодорова APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част APPM120 Практика: І част APPM124 Основни функционални нарушения при работа с деца APPM130 Проект: Участие в изследователски проект като наблюдател APPM133 Практика в екип APPM135 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част APPM139 Практика II част APPM223 Психологични теории за развитието през призмата на драмата
 • доц. д-р Златка Михова APPM122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек) APPM128 Въведение в системната теория APPM222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
 • доц. д-р Харалан Александров APPM104 Социометрични подходи APPM127 Въведение в теорията на групите и груповата динамика APPM329 Човекът и културата
 • доц. Снежина Петрова APPM118 Принципи на създаването на кратка сценична форма APPM304 Драма без сценарий
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева APPM100 Конфликти в социалната работа и тяхното решаване в практиката APPM136 Проект: Проучване, анализ, разработване на проект I част APPM138 Проект: Проучване, анализ, разработване на проект II част APPM145 Практика: Проучване и анализ
 • д-р Давид Иерохам APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част APPM115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности) APPM117 Сценичен анализ и тълкуване на текст APPM119 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси І част APPM121 Въведение в действените методи и подходи APPM122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек) APPM125 Въведение в теорията на психодрамата, социометрията и груповата терапия APPM126 Въведение в теорията на психоанализата APPM130 Проект: Участие в изследователски проект като наблюдател APPM132 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси - наблюдение APPM135 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част APPM137 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на психодрамата, социометрията и груповата терапия APPM140 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на груповата анализа APPM211 Стаж APPM222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста) APPM224 Практически ролеви тренинг APPM302 Психодрама и психоанализа APPM303 Психоанализа на изкуството APPM319 Семинар: Супервизия и разглеждане на казуси II част APPM332 Психодрама и обектни отношения APPM333 Психодрама и групова работа със сънища
 • ..... ..... APPM128 Въведение в системната теория
 • Десислава Морозова APPM118 Принципи на създаването на кратка сценична форма APPM129 Въведение в арт методи и социални практики
 • Златко Теохаров APPM104 Социометрични подходи APPM122 Драмата на личността в различните психологически теории (Играещият човек) APPM222 Човекът и неговите отношения (Човекът в контекста)
 • Мален Маленов APPM103 Тълкуване и психодрама на приказки APPM304 Драма без сценарий
 • Николай Божков APPM140 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на груповата анализа
 • Цветелина Господинова   APPM304 Драма без сценарий
 • Цветелина Господинова APPM118 Принципи на създаването на кратка сценична форма APPM137 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на психодрамата, социометрията и груповата терапия
 • Цветелина Господинова APPM129 Въведение в арт методи и социални практики
 • Цветелина Йосифова APPM106 Развитие на терапевтичната идея. Разглеждане на казуси APPM110 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип I част APPM111 Семинар: Практически курс с гост-лектор и екип II част APPM112 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия II част APPM115 Теория и практика на груповия процес (групи, организации и общности) APPM117 Сценичен анализ и тълкуване на текст APPM121 Въведение в действените методи и подходи APPM125 Въведение в теорията на психодрамата, социометрията и груповата терапия APPM126 Въведение в теорията на психоанализата APPM127 Въведение в теорията на групите и груповата динамика APPM130 Проект: Участие в изследователски проект като наблюдател APPM131 Семинар: Практически семинар на гост-лектор APPM135 Проект: Участие в изследователски проект под супервизия I част APPM136 Проект: Проучване, анализ, разработване на проект I част APPM137 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на психодрамата, социометрията и груповата терапия APPM138 Проект: Проучване, анализ, разработване на проект II част APPM140 Практика: Въведение в груповата динамика. Личен опит в група чрез средствата на груповата анализа APPM145 Практика: Проучване и анализ APPM211 Стаж APPM224 Практически ролеви тренинг APPM302 Психодрама и психоанализа APPM303 Психоанализа на изкуството APPM329 Човекът и културата APPM332 Психодрама и обектни отношения APPM333 Психодрама и групова работа със сънища