Екологични експертизи и контрол

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EEKM106 Контрол върху шум и вибрации EEKM114 Практика: Шум и вибрации EEKM304 Контрол на електромагнитно замърсяване
 • проф. Николай Радулов, д.н. EEKM305 Екологична сигурност
 • проф. Рангел Гюров, д.н. EEKM303 Оценка на геоложка основа
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEKM001 Химия EEKM011 Семинар: Химия EEKM105 Контрол на замърсяване на въздуха EEKM117 Семинар: Анализ и контрол на атмосферата EEKM204 Контрол на замърсяване с химични вещества EEKM206 Контрол върху радиационното замърсяване EEKM219 Семинар: Контрол на замърсяване с химични вещества EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • проф. д-р Даниела Пиларска EEKM016 Биологично разнообразие EEKM017 Семинар: Биологично разнообразие EEKM112 Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM205 Контрол на генномодифицирани организми EEKM214 Практика: Доказване на ГМО EEKM216 Семинар: Управление на околната среда EEKM301 Лабораторни методи за изследване в околната среда
 • проф. д-р Никола Колев EEKM108 Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Биляна Костова EEKM005 Геология, хидрогеология и хидрология EEKM015 Семинар: Геология EEKM116 Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM203 Опазване и използване на подземните богатства EEKM218 Семинар: Подземни богатства EEKM302 Контрол на замърсяването на водите EEKM303 Оценка на геоложка основа EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEKM004 Почвознание EEKM014 Семинар: Почвознание EEKM101 Контрол на замърсяване на почви EEKM103 Теория на екологичните експертизи EEKM110 Практика: почвознание EEKM201 Комплексни разрешителни EEKM210 Практика: комплексни разрешителни EEKM306 Стандартизация по околна среда на предприятия
 • доц. д-р Боян Думанов EEKM109 Археология на ландшафта
 • доц. д-р Илиян Боянов EEKM109 Археология на ландшафта
 • доц. д-р Надя Маринова EEKM108 Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Ралица Берберова EEKM103 Теория на екологичните експертизи EEKM112 Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM118 Семинар: ОВОС EEKM202 Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM207 Управление и контрол на отпадъците EEKM217 Семинар: Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM220 Семинар: Управление и контрол на отпадъците EEKM305 Екологична сигурност EEKM306 Стандартизация по околна среда на предприятия EEKM310 Стаж: Оценка и контрол на околната среда GEOM167 Семинар: Екологични проблеми в туризма
 • доц. д-р Ралица Костадинова EEKM104 Екологично законодателство
 • доц. д-р Стоян Мишев EEKM002 Физика EEKM012 Семинар: Физика
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева EEKM307 Оценка и контрол на горските системи
 • гл. ас. д-р Живко Узунов EEKM109 Археология на ландшафта