Мениджмънт за организационно съвършенство

Кратко представяне на програмата:

Организационното съвършенство е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

"Мениджмънт за организационно съвършенство" (МОС) е първата и единствената магистърска програма в България, фокусирана върху съвкупността от съвременни подходи, техники и култура на мениджмънта, обединени от фундаменталните концепции на "Организационното съвършенство" (ОС). ОС е управленската парадигма, възприета от най-успешните организации в началото на 21 век.

Мисията на програмата е свързана с подготовката на мениджъри - лидери, способни да управляват и да използват ресурсите на организацията ефективно в условията на динамичния и непредсказуем 21-ви век.

МП МОС e проектирана в съответствие с международните стандарти за компетентност в областта на мениджмънта и лидерството, и с изискванията, заложени в европейския модел за съвършенство. Тя отчита най-новите постижения на теорията и практиката в тази област. Насочена е към формиране на знания, разбиране, способности и нагласи за разработване, внедряване и усъвършенстване на системи, процеси, продукти и услуги.

За да постигне своята мисия, МП МОС се отличава с:

1. Иновативна структура и съдържание, следващи актуалните тенденции в обучението и развитието на мениджъри и лидери

2. Учебен процес, насочен към обучаващия се

3. Технология на обучение, подпомагаща работата на студента

4. Практическа насоченост

5. Оценяване, основано на компетентност

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство
 • проф. д-р Димитър Тенчев SMMB017 Управление на маркетинга SMMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти SMMB026 Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Иванка Данева SQBM270 Корпоративни финанси
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) MBAM165 Проект: Управление на екипи SMMB026 Проект: Разработване на бизнес план SQBM001 Въведение в системното мислене. Организацията като система SQBM003 Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM034 Самостоятелна работа: Теория на пазарната икономика MBAM101 Международен бизнес
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM179 Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса)
 • доц. д-р Виктор Аврамов SQBM003 Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
 • доц. д-р Димитър Панайотов MBAM118 Психология на бизнеса (управленски тренинг) MBAM125 Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MBAM126 Проект: Бизнес медиация и водене на преговори MBAM129 Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания) SQBM002 Самопознание и управление на личностното развитие SQBM004 Управленско учене и развитие SQBM005 Учене и развитие в организацията SQBM011 Самопознание SQBM277 Лидерство и организационна култура SQBM381 Изследвания в бизнеса и мениджмънта
 • доц. д-р Елмира Банчева SMMB011 Самоуправление SMMB012 Управленски контрол SMMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB021 Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра SMMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията SQBM012 Ефективно взаимодействие с другите SQBM386 Управление на креативността и иновациите SQBM387 Коучинг и менторство
 • доц. д-р Ирена Николова SQBM278 Управление на международната търговия
 • доц. д-р Кирил Радев SQBM003 Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство SQBM150 Стратегическо управление SQBM152 Управление на бизнес процеси SQBM162 Диагностика на организацията чрез самооценка SQBM271 Интегрирани системи за управление SQBM273 Трансформация на организацията
 • доц. д-р Мария Иванова SMMB012 Управленски контрол SMMB013 Мисия, ценности, етика в организацията SMMB017 Управление на маркетинга SMMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра SQBM002 Самопознание и управление на личностното развитие SQBM011 Самопознание SQBM152 Управление на бизнес процеси SQBM153 Управление на знанието SQBM272 Управление на проекти SQBM275 Управление на човешкия капитал SQBM286 Проект: Управление на човешкия капитал SQBM385 Организационен анализ, дизайн и развитие
 • доц. д-р Надя Маринова SQBM280 Интегрирани информационни системи за управление
 • доц. д-р Ренета Димитрова SMMB015 Финансови рамки SMMB016 Работа с бюджети SMMB023 Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация SMMB025 Семинар: Разходи и финансови решения
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев SMMB011 Самоуправление SMMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни SMMB021 Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра SMMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията SQBM004 Управленско учене и развитие SQBM005 Учене и развитие в организацията SQBM016 Проект: Умения за учене и саморазвитие SQBM151 Маркетинг и фокус към клиента SQBM160 Лятно училище "Лидерство за организационно съвършенство" SQBM161 Практики на лидерството SQBM163 Практикум: Системно решаване на проблеми SQBM277 Лидерство и организационна култура SQBM281 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата SQBM282 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата SQBM381 Изследвания в бизнеса и мениджмънта SQBM386 Управление на креативността и иновациите SQBM387 Коучинг и менторство SQBM390 Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация, оценка, защита
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева MBAM163 Бизнес контролинг
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева SQBM154 Количествени методи за анализ и контрол SQBM270 Корпоративни финанси SQBM384 Управление на риска
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян SQBM384 Управление на риска
 • ас. Лазар Базлянков SMMB015 Финансови рамки SMMB016 Работа с бюджети SMMB023 Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация SMMB025 Семинар: Разходи и финансови решения SMMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра
 • ас. Светла Димова SMMB013 Мисия, ценности, етика в организацията
 • Цилия Стоянова SMMB024 Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти
 • Юлиан Узунов SQBM001 Въведение в системното мислене. Организацията като система SQBM385 Организационен анализ, дизайн и развитие