Киберсигурност

Кратко представяне на програмата:

Две от основните характеристики на магистърска програма "Киберсигурност" са актуалност и уникалност. Магистърската програма е актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Едновременно с това магистърската програма е и уникална поради съчетаването на знания и умения на границата на две изключително важни области на човешкото съществуване: сигурност и авангардни информационни технологии. В своята концепция магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като осигурява:

o изучаване на интердисциплинарни курсове, обхващащи широк кръг теми в области като мениджмънт на киберсигурността, проектиране, изграждане и защита на информационни системи в частния и публичния сектор, приложение на информационните и комуникационни технологии в системите за сигурност и т.н.;

o стимулиране на аудиторната и самостоятелната творческа работа на студентите чрез оценяване на техните постижения с въведена кредитната система за оценяване на придобитите знания и умения;

o участие на студентите в национални и межуднародни проекти, стажове, семинари и конференции, които допринасят за изграждане и затвърждаване на способности за творчееска изява, работа в екип, усвояване на изследователски методи, споделяне и разпространяване на постигнати резултати.

Обучението на студенти по магистърска програма "Киберсигурност" подкрепя мисията на НБУ, насочена към изграждане на специалисти със задълбочена подготовка, знания и умения, способни за самостоятелно решаване на проблеми в професионалното направление.

В магистърска програма "Киберсигурност" се подготвят комплексни специалисти в областта на сигурността в киберпространството, което е резултат от изучаване на теми от основни области от мениджмънта на киберсигурността: управление на риска, планиране за способности за киберсигурност на базата на сценарии, човешкият фактор в киберсигурността, противодействието срещу киберпрестъпления, както и домейните на сигурността: информационна сигурност, сигурност на приложенията, интернет сигурност, мрежова и комуникационна сигурност и сигурност на системите на критичната информационна инфраструктура. Студентите, обучаващи се по програмата, придобиват практически умения по прилагане на съвременни методи и технологии при разработване на проекти за защитени информационни системи.

Нивото, на което се разглеждат темите и проблемите в програмата се фокусира върху ниво бизнес организация (фирма, корпорация) и държавна институция (министерство, правителство), като не се изключват нивата на отделния индивид, национална и глобална сигурност, както и въпроси на международно сътрудничество по проблеми на киберсигурността. Рамките на обхвата, в който се разглеждат темите и проблемите в програмата включват публичния и частния сектор, а също така и въпроси на взаимодействие между тях при създаване и поддържане на киберсигурност.

През 2013 г. департамент "Национална и международна сигурност" разработи и спечели проект "Симулации в интерес на сигурността", финансиран от Централния фонд за стратегически изследвания на НБУ. В рамките на проекта, в лабораторията на департамента, е изградена компютърна мрежа с инсталация на симулационния софтуер "Visual Battlespace 2", който предоставя пред студентите отлична възможност за придобиване на умения за работа и прилагане на практика на знанията, получени по време на обучението.

Магистърската програма е акредитирана с най-висока оценка в рамките на акредитацията на професионално направление 9.1. Национална сигурност.

прочети още
Киберсигурност
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM104 Системи за сигурност и отбрана
 • проф. Димитър Йончев, д.н. SECB003 Възгледи в сигурността
 • проф. Николай Радулов, д.н. NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност SCTM150 Проект: Разузнавателен анализа и киберсигурност SCTM241 Разузнавателен анализ и киберсигурност SCTM322 Цифрови и технологични транформации в сигурността
 • проф. д-р Венелин Георгиев INFM344 Системи за откриване и предотвратяване на прониквания SCTM110 Въведение в киберсигурността SCTM130 Управление на риска в киберсигурността SCTM135 Мениджмънт на киберсигурността SCTM139 Проект: Въведение в киберсигурността SCTM142 Проект: Мениджмънт на киберсигурността SCTM145 Проект: Метрики за киберсигурност SCTM146 Проект: Управление на риска в киберсигурността SCTM148 Проект: Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM151 Проект: Системи за откриване и предотвратяване на прониквания SCTM152 Проект: Противодействие срещу киберсигурността SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM252 Планиране на способности на базата на сценарии SCTM257 Противодействие срещу киберпрестъпността SCTM300 Човешкият фактор в киберсигурността SCTM301 Метрики за киберсигурност SCTM303 Предизвикателства при кризи в киберсигурността SCTM314 Стаж SCTM324 Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността. Киберустойчивост. SCTM325 Проект: Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM111 Основи на сигурността
 • доц. д-р Васил Къдрев SCTM144 Проект: Криптографски основи на сигурността SCTM202 Криптографски основи на сигурността SCTM306 Конфиденциалност в телекомуникационните мрежи и услуги
 • доц. д-р Деница Топчийска SCTM147 Проект: Политики за киберсигурност SCTM236 Политики за киберсигурност SCTM322 Цифрови и технологични транформации в сигурността
 • доц. д-р Михаел Димитров SCTM125 Теоретични основи на сигурността SCTM140 Проект: Теоретични основи на сигурността SCTM150 Проект: Разузнавателен анализа и киберсигурност SCTM241 Разузнавателен анализ и киберсигурност
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова SCTM324 Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността. Киберустойчивост. SCTM325 Проект: Политики и стратегии за отговор на инциденти с киберсигурността
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова SCTM144 Проект: Криптографски основи на сигурността SCTM202 Криптографски основи на сигурността SCTM306 Конфиденциалност в телекомуникационните мрежи и услуги
 • ас. д-р Петър Арабаджийски SCTM148 Проект: Защита на критичната информационна инфраструктура SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура
 • д-р Александър Кирков SCTM147 Проект: Политики за киберсигурност SCTM236 Политики за киберсигурност
 • д-р Светослав Велков INFM344 Системи за откриване и предотвратяване на прониквания SCTM101 Сигурност и защита на информацията в компютърни системи SCTM110 Въведение в киберсигурността SCTM127 Cloud Computing и информационни системи SCTM139 Проект: Въведение в киберсигурността SCTM141 Проект: Cloud Computing и информационни системи SCTM149 Проект: Мрежови технологии и киберсигурност SCTM151 Проект: Системи за откриване и предотвратяване на прониквания SCTM216 Мрежови технологии и киберсигурност SCTM225 Тестване на защитени компютърни системи и мрежи SCTM303 Предизвикателства при кризи в киберсигурността SCTM314 Стаж