Противодействие на престъпността и тероризма

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има две специализации:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма;

- Психология на криминалното поведение.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. NISM103 Международни конфликти и национална сигурност NISM223 Еволюция на международното мироопазване
 • проф. Илин Савов, д.н. CTRM164 Проект: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризъм CTRM220 Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
 • проф. Николай Радулов, д.н. CTRM163 Проект: Технологично противодействие на престъпността и тероризма CTRM166 Проект: Противодействие на организираната престъпност CTRM219 Технологично противодействие на престъпността и тероризма CTRM254 Противодействие на организираната престъпност
 • проф. Тодор Коларов, д.н. CTRM112 Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM161 Проект: Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM164 Проект: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризъм CTRM220 Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма NISM102 Избрани проблеми на конституционното право
 • проф. д-р Венелин Георгиев CTRM162 Проект: Анализ на сигурността в информационното пространство NISM215 Анализ на сигурността в информационното пространство
 • проф. д-р Калин Гайдаров CTRM134 Психология на криминалното поведение CTRM233 Диспозиционни характеристики на терориста NISM214 Психология и сигурност
 • проф. д-р Никифор Стефанов CTRM144 Противодействие на общата престъпност CTRM159 Проект: Противодействие на общата престъпност
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM232 Администрация на сигурността и отбраната
 • доц. д-р Валентин Радев CTRM122 Несмъртоносни оръжия CTRM155 Проект: Несмъртоносни оръжия CTRM216 Оръжията на тероризма и защитата от тях
 • доц. д-р Васил Янарлиев CTRM247 Организация и тактика на специалните служби и противодействието на организираната престъпност и тероризма
 • доц. д-р Йордан Дойков CTRM325 Стаж: Антитерористична защита на стратегически обекти NISM111 Основи на сигурността
 • доц. д-р Константин Пудин NISM232 Администрация на сигурността и отбраната
 • доц. д-р Марин Станчев CTRM110 Проект: Оцеляване в терористична среда CTRM145 Оцеляване в терористична среда
 • доц. д-р Михаел Димитров CTRM165 Проект: Мениджмънт на сигурностт CTRM166 Проект: Противодействие на организираната престъпност CTRM214 Мениджмънт на сигурността CTRM224 Тероризъм и ислямски фундаментализъм CTRM247 Организация и тактика на специалните служби и противодействието на организираната престъпност и тероризма CTRM254 Противодействие на организираната престъпност CTRM352 Ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма
 • доц. д-р Румен Петров CTRM134 Психология на криминалното поведение CTRM231 Психологическо профилиране CTRM335 Стаж: Психологически профил на терориста NISM214 Психология и сигурност
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова CTRM352 Ролята на местната власт в противодействието на престъпността и тероризма
 • ас. д-р Галина Стоянова CTRM224 Тероризъм и ислямски фундаментализъм
 • ас. д-р Петър Арабаджийски CTRM231 Психологическо профилиране CTRM325 Стаж: Антитерористична защита на стратегически обекти
 • ас. Николай Марков CTRM166 Проект: Противодействие на организираната престъпност CTRM254 Противодействие на организираната престъпност CTRM350 Модерно разузнаване и контраразузнаване CTRM351 Проект: Модерно разузнаване и контраразузнаване
 • д-р Антон Михайлов CTRM124 Анализ на кризите със заложници
 • д-р Вероника Стоилова NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM271 Проект: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
 • д-р Георги Георгиев CTRM152 Управление на високорискови операции за противодействие на престъпността и тероризма CTRM160 Проект: Управление на високорискови операции за противодействие на престъпността и тероризма CTRM253 Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
 • д-р Гергана Йорданова CTRM156 Семинар: Организация на антиреростична защита на стратегически обекти
 • д-р Иван Иванов CTRM112 Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм CTRM161 Проект: Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
 • д-р Красимир Желязков CTRM123 Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
 • д-р Мария Христозова NISM102 Избрани проблеми на конституционното право
 • д-р Съби Събев DDSM103 Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
 • Илия Антонов CTRM234 Психологически аспекти на процеса на водене на преговори с терористи CTRM246 Оперативен анализ на структурата и дейността на престъпни групи и терористични организации