Мултимедия и компютърна анимация

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано практическо обучение в областта на мултимедията, компютърния дизайн, тримерното моделиране и компютърната графика. Обучението се извършва в три основни направления - разработка и интеграция на мултимедийни приложения, тримерно моделиране и дизайн, компютърна анимация. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на съответните технологии. Повечето курсове се провеждат в компютърни класове, като практическите занятия се водят с последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Екипът включва както утвърдени преподаватели, така и разработчици с дългогодишна практика в областта на приложението на компютърните технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по цифров видео монтаж и специални ефекти, интегриране на мултимедийни среди, обработване и синтезиране на музика, тримерна компютърна анимация, компютърни системи и технологии в графичния дизайн. Извънаудиторните учебни форми включват проекти, практически задачи, курсови работи.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Мултимедия и компютърна анимация
 • проф. д-р Велина Славова CSTM213 Анимация на персонажи CSTM307 Моделиране за компютърни игри CSTM308 Анимация за компютърни игри
 • проф. д-р Георги Тупаров INFM210 Разработване на Web приложения с Oracle технологии INFM257 Проект: Web приложения с Oracle технологии
 • проф. д-р Господин Желев CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTM204 Програмни средства за обработване и синтезиране на музика
 • проф. Румен Райчев CSTM014 Графичен дизайн CSTM106 Художествено проектиране и оформление CSTM305 Компютърен цветен дизайн и формообразуване
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн INFM121 Мултимедийни приложения в Интернет INFM171 Проект: Мултимедийни приложения в Интернет
 • доц. д-р Димитър Атанасов INFM346 Обработка на изображения и разпознаване
 • доц. д-р Методи Трайков INFM114 Скриптови езици в Интернет INFM308 Разработка на мобилни приложения
 • доц. д-р Росица Голева CSTM103 Методи за интегриране на мултимедийни среди CSTM166 Практика: Реализация на интегрирани мултимедийни среди CSTM167 Проект: Цифрова обработка и анализ на растерни изображения CSTM168 Проект: Методи за компресия на аудио и видео информация CSTM169 Прoект: Моделиране и текстуриране на комютърни игри CSTM170 Проект: Проектиране на компютърни игри CSTM171 Практика: Фотореалистично моделиране и текстуриране CSTM172 Проект: Мултимедийни технологии – подготовка CSTM173 Проект: Мултимедийни технологии – разработка CSTM174 Проект: Моделиране на тримерни обекти CSTM175 Проект: Текстуриране на тримерни обекти CSTM176 Проект: 2D дизайн CSTM301 Цифров видео монтаж и специални ефекти CSTM450 Стаж: Мултимедия, компютърна графика и анимация
 • доц. д-р Юлиана Пенева INFM013 Бази от данни и информационни системи
 • доц. д-р Ясен Горбунов CSTM203 Компютърни системи и технологии в графичния дизайн CSTM402 Методи за компресия на аудио и видео информация
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTM020 Моделиране и фотореалистична визуализация CSTM101 Методи за създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM167 Проект: Цифрова обработка и анализ на растерни изображения CSTM169 Прoект: Моделиране и текстуриране на комютърни игри CSTM170 Проект: Проектиране на компютърни игри CSTM171 Практика: Фотореалистично моделиране и текстуриране CSTM174 Проект: Моделиране на тримерни обекти CSTM175 Проект: Текстуриране на тримерни обекти CSTM176 Проект: 2D дизайн CSTM201 Методи за тримерна компютърна анимация CSTM209 Проектиране и реализация на компютърни игри CSTM212 Основи на фотореалистичното моделиране и текстуриране CSTM213 Анимация на персонажи CSTM308 Анимация за компютърни игри
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTM004 Въведение в мултимедийните технологии CSTM103 Методи за интегриране на мултимедийни среди CSTM109 Цифрова обработка и анализ на изображения в графични редактори CSTM166 Практика: Реализация на интегрирани мултимедийни среди CSTM168 Проект: Методи за компресия на аудио и видео информация CSTM172 Проект: Мултимедийни технологии – подготовка CSTM173 Проект: Мултимедийни технологии – разработка CSTM402 Методи за компресия на аудио и видео информация CSTM900 Проектиране и реализация на WEB приложения
 • ас. Георги Кирков CSTM450 Стаж: Мултимедия, компютърна графика и анимация
 • ас. Златка Узунова CSTM170 Проект: Проектиране на компютърни игри CSTM176 Проект: 2D дизайн CSTM209 Проектиране и реализация на компютърни игри
 • ас. Мартин Стойчев CSTM109 Цифрова обработка и анализ на изображения в графични редактори CSTM167 Проект: Цифрова обработка и анализ на растерни изображения CSTM203 Компютърни системи и технологии в графичния дизайн
 • д-р Димитър Петров INFM308 Разработка на мобилни приложения
 • д-р Олена Чебанюк CSTM307 Моделиране за компютърни игри
 • Веселина Георгиева CSTM201 Методи за тримерна компютърна анимация CSTM213 Анимация на персонажи CSTM308 Анимация за компютърни игри
 • Георги Костадинов INFM346 Обработка на изображения и разпознаване
 • Делян Керемедчиев INFM114 Скриптови езици в Интернет
 • Добромир Динев CSTM307 Моделиране за компютърни игри
 • Илия Горанов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн
 • Мария Петева CSTM101 Методи за създаване на сложни фотореалистични обекти CSTM212 Основи на фотореалистичното моделиране и текстуриране CSTM301 Цифров видео монтаж и специални ефекти