Писмен и устен превод

Кратко представяне на програмата:

ПРИЗНАНИЕ ЗА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ: Генералната дирекция „Писмени преводи" към Европейската комисия добави Магистърската програма „Писмен и устен превод", предлагана от департамент „Чужди езици и култури" в НБУ, към Европейската мрежа на магистърските програми (European Master's in Translation) за периода 2019-2024 г. Това е висока оценка за програмата и определен атестат за качеството на обучението на преводачи. Бъдещи студенти, очакваме Ви!

https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-masters-translation-emt_en

МП „Писмен и устен превод” подготвя специалисти в областта на превода и междукултурната комуникация, които владеят професионално един или два чужди езика и имат умения за водене на конструктивен диалог в междуетнически и международен контекст. Студентите придобиват компетенции в актуалните видове и жанрове на писмения и устния превод и усъвършенстват уменията си за организация на делови преговори и конференции, което спомага за бързата им адаптация към пазара на труда. Програмата предлага новаторски курсове като машинен превод и езикова локализация, филмов превод, субтитриране за хора с увреден слух и жестов превод. Студентите развиват изследователски умения, както при разработването на научни проекти, така и в конкретното прилагане на резултатите от тях в професионалната си практика. Програмата предлага възможност за обучение и придобиване на магистърска степен по превод от и на следните езици: български, английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, арабски и руски. В програмата могат да се обучават бакалаври както от филологически, така и други области на знанието.

прочети още
Писмен и устен превод
 • проф. Дияна Янкова, д.н. TRIM080 Превод при преговори - английски език TRIM110 Теория на превода TRIM112 Жанров анализ и превод TRIM121 Съдебен превод – английски език TRIM242 Превод на юридически текстове – английски език TRIM271 Писмен превод за институциите на ЕС – английски език TRIM301 Изследователски методи в преводознанието TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация TRSM333 Семинар: Защита на проект на магистърска теза
 • проф. Ирена Василева, д.н. TRIM040 Превод на административни и политически текстове - английски език TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • проф. Мария Грозева, д.н. TRIM011 Консекутивен превод от немски език TRIM071 Конферентен превод за институциите на ЕС - немски език TRIM122 Съдебен превод – немски език TRIM232 Превод на текстове от електронни медии – немски език TRIM262 Симултанен превод от немски език TRIM272 Писмен превод за институциите на ЕС – немски език TRIM281 Устен превод за малцинствени общности – немски език TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRIM372 Финансов превод за търговски фирми – немски език TRIM411 Писмен превод за малцинствени общности – немски език TRIM431 Писмен превод от втори чужд език – немски език TRIM452 Консекутивен превод II – от немски език TRIM461 Симултанен превод II – немски език TRIM501 Консекутивен превод III – немски език TRIM511 Симултанен превод III – немски език TRIM521 Устен превод за бизнеса и дипломацията – немски език TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • доц. д-р Борис Наймушин TRIM010 Консекутивен превод от английски език TRIM070 Конферентен превод за институциите на ЕС - английски език TRIM110 Теория на превода TRIM211 Машинен превод - пред- и постредакция TRIM214 Информационни технологии в устния превод TRIM261 Симултанен превод от английски език TRIM268 Симултанен превод от руски език TRIM280 Устен превод за малцинствени общности – английски език TRIM361 Бизнес аспекти на професията „преводач” TRIM362 Качество и оценяване на преводите TRIM363 Управление на международни преводачески проекти TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRIM410 Писмен превод за малцинствени общности – английски език TRIM451 Консекутивен превод II – английски език TRIM460 Симултанен превод II – английски език TRIM467 Симултанен превод II – руски език TRIM500 Консекутивен превод III – английски език TRIM510 Симултанен превод III – английски език TRIM517 Симултанен превод III – руски език TRIM520 Устен превод за бизнеса и дипломацията – английски език TRSM002 Проект: Превод за международни организации TRSM009 Стаж: Специализиран писмен превод TRSM020 Семинар: Техники на говора за устни преводачи TRSM021 Практика: Учебна конференция TRSM023 Семинар: Придружаващ превод, шушотаж, превод от лист TRSM024 Семинар: Превод в ефир TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория TRSM201 Семинар: Преводачи и преводачески агенции TRSM301 Стаж: Специализиран устен превод TRSM302 Проект: Професионална етика и работа в екип TRSM333 Семинар: Защита на проект на магистърска теза
 • доц. д-р Венета Сиракова TRIM022 Превод на научно-технически текстове от испански език TRIM033 Техники на писмения превод - испански език TRIM043 Превод на административния и политически текстове - испански език TRIM053 Превод на икономически текстове - испански език TRIM063 Превод в туризма - испански език TRIM073 Конферентен превод за институциите на ЕС - испански език TRIM124 Съдебен превод – испански език TRIM234 Превод на текстове от електронни медии – испански език TRIM384 Превод на художествени текстове – испански език TRIM455 Консекутивен превод II – испански език TRIM504 Консекутивен превод III – испански език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация TRSM006 Проект: Извличане на лексикални и граматични колокации TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • доц. д-р Елена Савова TRIM041 Превод на административни и политически текстове - немски език TRIM061 Превод в туризма - немски език TRIM081 Превод при преговори - немски език TRIM112 Жанров анализ и превод TRIM382 Превод на художествени текстове – немски език TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация
 • доц. д-р Елена Тарашева TRIM020 Превод на научно-технически текстове от английски език TRIM111 Корпусна лингвистика и превод TRIM211 Машинен превод - пред- и постредакция TRIM213 Терминологични банки за преводачи TRIM231 Превод на текстове от електронни медии – английски език TRSM006 Проект: Извличане на лексикални и граматични колокации TRSM008 Семинар: Корпусно-базиран машинен превод TRSM022 Семинар: Устен превод от разстояние: виртуални платформи
 • доц. д-р Ирина Георгиева TRIM087 Превод при преговори - руски език TRIM238 Превод на текстове от електронни медии – руски език TRIM278 Писмен превод за институциите на ЕС – руски език TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRIM378 Финансов превод за търговски фирми – руски език TRIM437 Писмен превод от втори чужд език – руски език TRIM447 Двупосочен устен превод – руски език TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация
 • доц. д-р Мариана Малинова TRIM016 Консекутивен превод от арабски език TRIM036 Техники в писмения превод - арабски език TRIM046 Превод на административния и политически текстове - арабски език TRIM066 Превод в туризма - арабски език TRIM237 Превод на текстове от електронни медии – арабски език TRIM277 Писмен превод за институциите на ЕС – арабски език TRIM387 Превод на художествени текстове – арабски език TRIM446 Двупосочен устен превод – арабски език TRIM457 Консекутивен превод II – арабски език TRIM476 Устен медицински превод – арабски език TRIM506 Консекутивен превод III – арабски език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация TRSM006 Проект: Извличане на лексикални и граматични колокации TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • доц. д-р Нели Раданова TRIM404 Редактиране на преводен текст - италиански език
 • доц. д-р Татяна Фед TRIM017 Консекутивен превод от руски език TRIM027 Превод на научно-технически текстове от руски език TRIM037 Техники в писмения превод - руски език TRIM047 Превод на административния и политически текстове - руски език TRIM057 Превод на икономически текстове - руски език TRIM067 Превод в туризма - руски език TRIM077 Конферентен превод за институциите на ЕС - руски език TRIM128 Съдебен превод – руски език TRIM249 Превод на юридически текстове – руски език TRIM259 Превод на медицински текстове – руски език TRIM388 Превод на художествени текстове – руски език TRIM407 Редактиране на преводен текст - руски език TRIM417 Писмен превод за малцинствени общности – руски език TRIM458 Консекутивен превод II – руски език TRIM477 Устен медицински превод – руски език TRIM507 Консекутивен превод III – руски език TRIM527 Устен превод за бизнеса и дипломацията – руски език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • гл. ас. д-р Велин Белев TRIM406 Редактиране на преводен текст - арабски език
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова TRIM263 Симултанен превод от испански език TRIM443 Двупосочен устен превод – испански език TRIM463 Симултанен превод II – испански език TRIM513 Симултанен превод III – испански език
 • гл. ас. д-р Десислава Давидова TRIM284 Устен превод за малцинствени общности – италиански език TRIM295 Устен превод от втори чужд език – италиански език TRIM424 Филмов превод – италиански език TRIM434 Писмен превод от втори чужд език – италиаски език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова TRIM035 Техники в писмения превод - гръцки език TRIM045 Превод на административния и политически текстове - гръцки език TRIM055 Превод на икономически текстове - гръдки език TRIM065 Превод в туризма - гръцки език TRIM075 Конферентен превод за институциите на ЕС - гръдки език TRIM085 Превод при преговори - гръцки език TRIM247 Превод на юридически текстове – гръцки език TRIM257 Превод на медицински текстове – гръцки език TRIM276 Писмен превод за институциите на ЕС – гръцки език TRIM296 Устен превод от втори чужд език – гръцки език TRIM386 Превод на художествени текстове – гръцки език TRIM405 Редактиране на преводен текст - гръцки език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • гл. ас. д-р Мария Спасова TRIM083 Превод при преговори - испански език TRIM245 Превод на юридически текстове – испански език TRIM255 Превод на медицински текстове – испански език TRIM274 Писмен превод за институциите на ЕС – испански език TRIM283 Устен превод за малцинствени общности – испански език TRIM374 Финансов превод за търговски фирми – испански език TRIM413 Писмен превод за малцинствени общности – испански език TRIM473 Устен медицински превод – испански език TRIM523 Устен превод за бизнеса и дипломацията – испански език
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов TRIM012 Консекутивен превод от френски език TRIM032 Техники в писмения превод - френски език TRIM233 Превод на текстове от електронни медии – френски език TRIM264 Симултанен превод от френски език TRIM293 Устен превод от втори чужд език – френски език TRIM422 Филмов превод – френски език TRIM442 Двупосочен устен превод – френски език TRIM453 Консекутивен превод II – от френски език TRIM462 Симултанен превод II – френски език TRIM472 Устен медицински превод – френски език TRIM502 Консекутивен превод III – френски език TRIM512 Симултанен превод III – френски език TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • гл. ас. д-р Неделя Китаева TRIM026 Превод на научно-технически текстове от арабски език TRIM056 Превод на икономически текстове - арабски език TRIM258 Превод на медицински текстове – арабски език TRIM377 Финансов превод за търговски фирми – арабски език
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева TRIM072 Конферентен превод за институциите на ЕС - френски език TRIM123 Съдебен превод – френски език TRIM244 Превод на юридически текстове – френски език TRIM254 Превод на медицински текстове – френски език TRIM273 Писмен превод за институциите на ЕС – френски език TRIM282 Устен превод за малцинствени общности – френски език TRIM373 Финансов превод за търговски фирми – френски език TRIM412 Писмен превод за малцинствени общности – френски език TRIM522 Устен превод за бизнеса и дипломацията – френски език
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов TRIM212 Компютърно-подпомогнат превод TRIM214 Информационни технологии в устния превод TRIM239 Субтритриране и аудио транскрипция за хора с увреден слух TRIM308 Техники в езиковата локализация TRSM007 Практика: Преводачески софтуер (SDL TradosStudio, SDLMultiTerm, Deja vu) TRSM010 Проект: Създаване на преводаческа агенция
 • гл. ас. д-р Янко Димитров TRIM015 Консекутивен превод от гръцки език TRIM025 Превод на научно-технически текстове от гръцки език TRIM076 Конферентен превод за институциите на ЕС - арабски език TRIM086 Превод при преговори - арабски език TRIM236 Превод на текстове от електронни медии – гръцки език TRIM285 Устен превод за малцинствени общности – гръцки език TRIM376 Финансов превод за търговски фирми – гръцки език TRIM415 Писмен превод за малцинствени общности – гръцки език TRIM425 Филмов превод – гръцки език TRIM445 Двупосочен устен превод – гръцки език TRIM456 Консекутивен превод II – гръцки език TRIM475 Устен медицински превод – гръцки език TRIM505 Консекутивен превод III – гръцки език TRIM525 Устен превод за бизнеса и дипломацията – гръцки език
 • гл. ас. Амелия Марева TRIM239 Субтритриране и аудио транскрипция за хора с увреден слух TRIM252 Превод на медицински текстове – английски език TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRIM420 Филмов превод – английски език
 • гл. ас. Анелия Ламбова TRIM031 Техники в писмения превод - немски език TRIM243 Превод на юридически текстове – немски език TRIM421 Филмов превод – немски език TRIM471 Устен медицински превод – немски език TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • гл. ас. Станимир Мичев TRIM014 Консекутивен превод от испански език TRIM294 Устен превод от втори чужд език – испански език TRIM402 Редактиране на преводен текст - испански език TRIM423 Филмов превод – испански език TRIM433 Писмен превод от втори чужд език – испански език
 • ас. д-р Мария Ладовинска TRIM054 Превод на икономически текстове - италиански език TRIM064 Превод в туризма - италиански език TRIM074 Конферентен превод за институциите на ЕС - италиански език TRIM084 Превод при преговори - италиански език TRIM256 Превод на медицински текстове – италиански език TRIM375 Финансов превод за търговски фирми – италиански език TRIM414 Писмен превод за малцинствени общности – италиански език TRIM474 Устен медицински превод – италиански език
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева TRIM013 Консекутивен превод от италиански език TRIM024 Превод на научно-технически текстове от италиански език TRIM034 Техники в писмения превод - италиански език TRIM044 Превод на административния и политически текстове - италиански език TRIM125 Съдебен превод – италиански език TRIM235 Превод на текстове от електронни медии – италиански език TRIM246 Превод на юридически текстове – италиански език TRIM265 Симултанен превод от италиански език TRIM275 Писмен превод за институциите на ЕС – италиански език TRIM385 Превод на художествени текстове – италиански език TRIM444 Двупосочен устен превод – италиански език TRIM454 Консекутивен превод II – италиански език TRIM464 Симултанен превод II – италиански език TRIM503 Консекутивен превод III – италиански език TRIM514 Симултанен превод III – италиански език TRIM524 Устен превод за бизнеса и дипломацията – италиански език TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM004 Проект: Междукултурна комуникация TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM006 Проект: Извличане на лексикални и граматични колокации TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • ас. Марина Христова TRIM060 Превод в туризма - английски език TRIM291 Устен превод от втори чужд език – английски език TRIM440 Двупосочен устен превод – английски език TRIM470 Устен медицински превод – английски език
 • д-р Ирина Георгиева TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM006 Проект: Извличане на лексикални и граматични колокации
 • д-р Ирина Димитрова TRIM213 Терминологични банки за преводачи TRSM022 Семинар: Устен превод от разстояние: виртуални платформи
 • д-р Радосвета Кръстева-Христова TRIM082 Превод при преговори - френски език
 • д-р Славина Лозанова TRIM450 Въведение в жестовия превод
 • преп. Андрей Андреев TRIM030 Техники в писмения превод - английски език TRIM050 Превод на икономически текстове - английски език TRIM371 Финансов превод за търговски фирми – английски език TRIM381 Превод на художествени текстове – английски език TRIM430 Писмен превод от втори чужд език – английски език TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • преп. Анжела Ангелова TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език TRSM006 Проект: Извличане на лексикални и граматични колокации
 • преп. Владимира Петрова-Тинкова TRIM021 Превод на научно-технически текстове от немски език
 • преп. Галина Величкова TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM202 Проект: Превод и системи за управление на качеството (ISO 9001)
 • преп. Десислава Дуриданова TRIM268 Симултанен превод от руски език TRIM287 Устен превод за малцинствени общности – руски език TRIM298 Устен превод от втори чужд език – руски език TRIM427 Филмов превод – руски език TRIM467 Симултанен превод II – руски език TRIM517 Симултанен превод III – руски език
 • преп. Диан Карагеоргиев TRIM023 Превод на научно-технически текстове от френски език
 • преп. Елена Апостолова-Мутафчийска TRIM052 Превод на икономически текстове - френски език TRIM062 Превод в туризма - френски език TRIM432 Писмен превод от втори чужд език – френски език TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • преп. Камелия Джурелова TRIM051 Превод на икономически текстове - немски език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • преп. Магдалена Божкова TRIM042 Превод на административни и политически текстове - френски език TRIM383 Превод на художествени текстове – френски език TRIM432 Писмен превод от втори чужд език – френски език TRSM001 Преводаческа работилница: Специализиран писмен превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • преп. Нора Кръстева TRIM292 Устен превод от втори чужд език – немски език TRIM441 Двупосочен устен превод – немски език
 • преп. Христина Янисова TRIM126 Съдебен превод – гръцки език TRIM266 Симултанен превод от гръцки език TRIM435 Писмен превод от втори чужд език – гръцки език TRIM465 Симултанен превод II – гръцки език TRIM515 Симултанен превод III – гръцки език TRSM107 Семинар: Публична реч и поведение пред аудитория
 • преп. Цветилена Кръстева TRIM403 Редактиране на преводен текст - френски език
 • Веселина Райжекова TRIM127 Съдебен превод – арабски език TRIM267 Симултанен превод от арабски език TRIM286 Устен превод за малцинствени общности – арабски език TRIM297 Устен превод от втори чужд език – арабски език TRIM416 Писмен превод за малцинствени общности – арабски език TRIM426 Филмов превод – арабски език TRIM436 Писмен превод от втори чужд език – арабски език TRIM466 Симултанен превод II - арабски език TRIM516 Симултанен превод III – арабски език TRIM526 Устен превод за бизнеса и дипломацията – арабски език
 • Симеон Ганев TRIM253 Превод на медицински текстове – немски език