Финанси

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на финансите, финансовия мениджмънт и финансовите пазари. Обучението преминава през курсове по управление на капитала, данъчно планиране, маркетинг, риск мениджмънт, финансови стратегии. Програмата предлага две специализации:

- Корпоративни финанси

- Инвестиционен мениджмънт

- Финансов мениджмънт на стартъпи

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Финанси
 • проф. Тодор Коларов, д.н. MBAM840 Проект: Търговско право
 • проф. д-р Васил Георгиев MBAM430 Търговско право
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM900 Стаж
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM395 Финансови пазари MBAM857 Стратегически финансов мениджмънт MBAM936 Проект: Финансови пазари MBAM956 Инфраструктура за финансиране на стартъп компании
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM365 Балансирана система от показатели MBAM789 Проект: Корпоративен мениджмънт MBAM949 Кризисен корпоративен мениджмънт MBAM953 Управление на стойността на предприятието
 • доц. д-р Емил Калчев MBAM344 Данъчно планиране MBAM857 Стратегически финансов мениджмънт MBAM858 Данъчно облагане MBAM937 Проект: Финансов мениджмънт
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM224 Международен финансов инженеринг MBAM783 Проект: Глобални финанси
 • доц. д-р Йосиф Аврамов MBAM944 Инвестиционни стратегии на небанкови финансови институции MBAM954 Възникване и развитие на стартъп компании MBAM955 Мениджмънт на стартъпи
 • доц. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM786 Проект: Теория на контрола
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM304 Банков мениджмънт MBAM387 Банково финансиране на бизнеса MBAM765 Проект: Финанси MBAM900 Стаж MBAM956 Инфраструктура за финансиране на стартъп компании
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM064 Национални счетоводни стандарти MBAM759 Проект: Счетоводство MBAM787 Проект: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM203 Световна финансова система MBAM784 Проект: Световна икономика MBAM947 Управление на европейски проекти MBAM959 Управление на европейски проекти
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM363 Финансово моделиране с MS Excel MBAM367 Проект: Емпирични корпоративни финанси MBAM395 Финансови пазари MBAM765 Проект: Финанси MBAM769 Проект: Финансово моделиране с MS Excel MBAM900 Стаж MBAM935 Риск мениджмънт I част MBAM936 Проект: Финансови пазари MBAM938 Проект: Риск мениджмънт I част MBAM943 Алтернативни инвестиции MBAM949 Кризисен корпоративен мениджмънт
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM788 Проект: Финансови институции MBAM791 Маркетинг на финансови услуги MBAM878 Проект: Банково дело
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM002 Количествени методи в икономиката MBAM300 Управление на капитала MBAM304 Банков мениджмънт MBAM358 Реални опции MBAM365 Балансирана система от показатели MBAM391 Поведенчески финанси MBAM900 Стаж MBAM939 Риск мениджмънт II част MBAM940 Проект: Риск мениджмънт II част MBAM945 Управление на портфейла MBAM946 Инвестиционен анализ MBAM950 Финансиране на инвестиционни проекти MBAM951 Финансова иконометрия с "R" MBAM957 Финансово моделиране и оценяване на стартъпи
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM300 Управление на капитала MBAM364 Проект: Управление на капитала MBAM389 Рисков капитал MBAM785 Проект: Четене на финансов отчет MBAM900 Стаж MBAM941 Проект: Рисков капитал MBAM948 Сливания и придобивания MBAM953 Управление на стойността на предприятието MBAM958 Дю Дилиджънс анализ
 • д-р Кирил Величков MBAM959 Управление на европейски проекти
 • Александър Свраков MBAM344 Данъчно планиране