Тракия и културата на Древния свят

Кратко представяне на програмата:

Програмата дава задълбочени знания за генезиса и развитието на културата в Древна Тракия и през ІІ-І хилядолетие пр. Хр. като акцентът пада върху сравнителния анализ между процесите в Тракия и процесите в останалия древен свят. След завършването й ще можете да провеждате самостоятелни научни и теренни археологически изследвания (обхождания, разкопки, обработка на материал и др.). По време на следването си ще сте усвоили умения за експертен анализ на произведенията на тракийското изкуство (стилови черти и технологически особености на обработката на метала, датиране на археологически артефакти). Освен това обучението в програмата изисква изграждане на умения за рефериране и съставяне на библиографска справка, критически анализ на научна литература по въпросите на тракийската култура, писане на научен текст върху проблемите на тракийската култура - самостоятелно изследване в тази проблемна област, преподавателска дейност (подготовка на лекция и тематично обосноваване на курс).

прочети още
Тракия и културата на Древния свят
  • проф. Иван Маразов, д.н. HACM118 Семинар: Предметни форми в тракийската торевтика HACM127 Тракия в контекста на древните култури HACM176 Живопис и вазопис в Древна Тракия HACM210 Героят в изкуството и епоса на траките HACM284 Въоръжението на траките HACM317 Семинар: Семантика на архаичния изобразителен текст HACM323 Практика: Анализ на произведението на древното изкуство HACM401 Иконография на античното изкуство
  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM099 Изкуствоведското изследване: методология и практика HACM175 Евразия и изкуството на авангарда HACM219 Проект: Изложба на древното изкуство HACM285 Частната колекция. Европейски и български практики HACM303 Архаичната култура и модерното изкуство HACM305 Стаж: Музеят и тракийското изкуство HACM326 Семинар: Античната култура в европейската живопис
  • доц. д-р Гергана Кабакчиева HACM201 Бронзова пластика и оброчен релеф в римска Тракия HACM202 Скулптура и живопис в римска Тракия
  • доц. д-р Оксана Минаева HACM308 От Тракия към България. Типология на етно-културния преход HACM325 Семинар: Ахеменидски влияния в тракийското изкуство
  • доц. д-р Татяна Шалганова HACM101 Периодизация и структура на тракийската култура HACM104 Предметният текст в древната култура HACM116 Семинар: Гърците и варварите. Типология на културните взаимодействия HACM117 Практика: Дигитална антична колекция на Учебния музей на НБУ HACM146 Проект: Тракийската култура от къснобронзовата и ранножелязната епоха в контекстта на Древна Европа HACM176 Живопис и вазопис в Древна Тракия HACM177 Практика: Дигитална колекция "Тракийски животински стил" HACM203 Тракийската юзда HACM210 Героят в изкуството и епоса на траките HACM279 Античният бронз HACM283 Тракийските скъпоценни съдове HACM284 Въоръжението на траките HACM300 Тракийски погребални обичаи HACM301 Зооморфният код в евразийската култура HACM320 Проект: Разкопки и проучвания HACM401 Иконография на античното изкуство
  • доц. Иля Прокопов HACM114 Тракийска нумизматика
  • гл. ас. д-р Росица Гичева HACM324 Практика: Извори за историята и културата на Древна Тракия HACM400 Политическа история на Древна Тракия
  • д-р Руслан Стойчев HACM127 Тракия в контекста на древните култури HACM279 Античният бронз HACM283 Тракийските скъпоценни съдове