Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Кратко представяне на програмата:

Програмата обхваща актуални аспекти на предприемачеството, иновациите и технологичното управление на съвременните компютърни и комуникационни технологични индустрии. Аспектите на проектното финансиране, разработката и внедряване на нови системи, предприемачеството в електронните медии и телекомуникационни оператори, аусторсинг компании и системни интегратори на хардуерни и софтуерни ресурси и услуги, дисруптвните електронни технологии, реализация на инфраструктурни проекти в телекомуникациите и компютърните технологии, дистрибуция и поддръжка на цифрови технологии и услуги.

Програмата има една специализация:

- Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Програмата предлага и подготвителен семестър от БП "Телекомуникации и компютърни технологии" за кандидати с образователно-квалификационна степен "бакалавър" от друго професионално направление.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
 • проф. д-р Иван Драганов TCMM273 Предприемачество в електронните медии
 • проф. д-р Пламен Цветков TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии
 • проф. Антони Славински TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите TCMM294 Семинар: Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорств TCMM367 Телекомуникационния пазар в България
 • доц. д-р Александър Сладкаров TCMM143 Структура и характеристики на микровълнови системи
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи TCMM020 Семинар: Радио и телевизионни мрежи и системи и мрежи TCMM021 Практика: Основи на радиото и телевизията
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMM006 Основи на цифровите мрежи TCMM017 Семинар: Далекосъобщителни мрежи TCMM230 Семинар: Телекомуникационни мрежи в условията на дерегулация TCMM290 Семинар: Интегрирани услуги през хибридни мрежи TCMM299 Семинар: Телекомуникационни системи и технологии
 • доц. д-р Георги Петров TCMM050 Семинар: Иновационен инженеринг TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM292 Семинар: Софтуерни приложения за създаване на бизнесмодели TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • доц. д-р Евелина Христова COMM502 Социалният интранет
 • доц. д-р Елисавета Гурова TCMM025 Технологии на информационното общество TCMM028 Одит на знания и иновации TCMM032 Семинар: Технологии на информационното обществo TCMM211 Увод в информационните и комуникационните технологии TCMM274 Стратегическо управление на организацията на знания TCMM279 Практика: Предприемачество в електронните медии TCMM293 Семинар: Техники за креативно мислене TCMM319 Технология на иновативното мислене и поведение
 • доц. д-р Иван Богомилов TCMM165 Електронни приложения за планиране на управленската дейност
 • доц. д-р Йосиф Аврамов MBAM954 Възникване и развитие на стартъп компании TCMM011 Основи на икономиката и финансите в телекомуникациите TCMM041 Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ TCMM295 Семинар: Стопанско управление в електронните съобщения TCMM296 Семинар: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности TCMM365 Пари, банки и капиталови пазари
 • доц. д-р Надя Маринова MBAM130 Управление на проекти (тренинг)
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMM298 Семинар: Основи на цифровите мрежи за електронни комуникации TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни TCMM358 Безжични локални мрежи (IEEE 802.11)
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство TCMM261 Мениджмънт в телекомуникациите TCMM367 Телекомуникационния пазар в България
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM769 Проект: Финансово моделиране с MS Excel
 • гл. ас. д-р Николай Милованов TCMM276 Практика: Интернет на нещата (Internet of Things) TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMM062 Системи и устройства за озвучаване TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни TCMM347 Семинар: Радиочестотен спектър и разпространение на електромагнитните вълни
 • д-р Жанет Захариева TCMM064 Значение на високоскоростната свързаност и съобщителните мрежи от ново поколение за развитието на цифровата икономика
 • Ангел Александров TCMM063 Въведение в радиосистемите – наземни, спътникови и мобилни
 • Кирил Гоцев TCMM008 Радио- и телевизионни системи и мрежи