Културна и социална антропология

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователски ориентирана и предлага специализирано познание за разнообразието на човешките общества и култури. Студентите ще усвоят знания от различни области на антропологията (икономическа, политическа, символна) и ще придобият умения за сравнително изследване на културите и обществата в Европа, Черноморския басейн и на Балканите. Обучението в програмата преминава през специализирани курсове по антропология на Европа и Евразия, конструиране на културна и национална идентичност, културно наследство, трансгранична мобилност и глобализационни процеси, регионализация, методология на антропологичното изследване. При извънаудиторната подготовка на студентите се набляга върху провеждането на теренни антропологически наблюдения и разработването на изследователски проекти. Върху собствено теренно проучване се опира и подготовката на магистърската теза.

прочети още
Културна и социална антропология
  • проф. Румен Даскалов, д.н. APLM213 Практика: Иституции, власт, актьори APLM231 Институции, власт, актьори APLM346 Антропология на България
  • проф. д-р Васил Гарнизов APLM118 Икономическа рационалност APLM124 Проект: Икономическата рационалност APLM135 Практика: Градска антропология APLM308 Антропологът, теренът, текстът APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM102 Антропология на етничността APLM112 Семинар: Антропологични четения APLM130 Практика: Теренно проучване APLM136 Теренна антропология APLM208 Семинар: Антропологични четения APLM242 Практика: Европа като антропологичен терен APLM244 Антропология на Европа APLM304 Съвременни миграционни процеси APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • проф. д-р Пламен Бочков APLM008 Мит, ритуал, религия APLM019 Практика: Аналитичен обзор на медия APLM202 Пол и социални роли APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • проф. Людмил Христов APLM143 Практика: "Работилница за антропологични филми" APLM261 Практика: Работилница за антропологични филми
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов SEMM406 Количествени методи за изследване на рекламата
  • доц. д-р Евгения Благоева APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване SEMM503 Град и консумация
  • доц. д-р Ирена Бокова APLM117 Антропология на наследството APLM135 Практика: Градска антропология APLM143 Практика: "Работилница за антропологични филми" APLM219 Практика: Градско развитие APLM241 Проект: Антропология на наследството APLM255 Градско развитие APLM261 Практика: Работилница за антропологични филми APLM308 Антропологът, теренът, текстът APLM400 Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • гл. ас. д-р Невена Димова APLM014 Проект: Конфликт и насилие APLM019 Практика: Аналитичен обзор на медия APLM022 Семинар: Национална идентичност и конфликти на Балканите APLM137 Конфликт и насилие APLM237 Национална идентичност и конфликти на Балканите (изучаване на случаи)