Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

The program is developed in accordance with the International Standards for Human Resource Management of the Chartered Institute of Personnel & Development (CIPD), UK and the European and National Qualifications Framework.

The program is available in Bulgarian and English language.

The program thematic areas cover the strategic role of human resources and staffing; the new roles of the HR manager as coach, mentor and consultant; training and career development; labor relations and safety management; organizational development and change; knowledge management, human capital information and people creativity; innovation and entrepreneurship in the organization.

The program is structured into four terms: a preparatory module and three semesters.

The preparatory module trains on policies and strategies for HR planning and management, the processes of staff recruitment, selection and retention, types of interviews, professional standards for human resource management, assessment and development centers, coaching, mentoring and consulting, best practices in human resources management, provides knowledge and develops skills for insurance, training and staff career development.

In the first semester key aspects of HR employment, performance management, reward and compensation, health and safety, and pensions systems are considered and discussed. The second semester is focusing on the human resources in an international context in terms of globalization and constant change, leadership in organizations, global and national culture, quality management, project management.

The third semester draws attention to employer branding as a mean of attracting and retaining talent, the conditions for talent development, the stimulus for creativity, innovation and entrepreneurship, the role of information technology and knowledge management. The program pays special attention to the role of lifelong learning and build up skills for continuing professional development through a specialized Practicum "Continuing Professional Development".

The program offers building on semester for candidates with a degree "Professional Bachelor" from the professional (vocational) field of study "Administration and Management"

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език)
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MHRE324 Проект: Разработване на проект MSME026 Проект: Разработване на бизнес план
 • проф. д-р Милен Балтов MHRE311 Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
 • проф. д-р Стефан Стефанов MHRE311 Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР MHRE328 Проект: Международни аспекти и глобализация
 • доц. д-р Ангел Георгиев MHRE211 Управление на изпълнението на дейността MHRE312 Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси MHRE417 Предприемачество в организацията и човешките ресурси
 • доц. д-р Димитър Панайотов MHRE214 Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд MHRE217 Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики MHRE230 Проект: Здравословни и безопасни условия на труд MHRE412 Работа с емоции. Управление на емоциите
 • доц. д-р Елмира Банчева MSME011 Самоуправление MSME012 Управленски контрол MSME014 Управление на очакванията на заинтересованите страни
 • доц. д-р Ирена Николова MHRE328 Проект: Международни аспекти и глобализация
 • доц. д-р Кирил Радев MHRE315 Управление на качеството и стандарти MHRE327 Семинар: Стандарти и системи за качество
 • доц. д-р Мария Иванова MHRE113 Учене и развитие в организацията MHRE117 Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси MHRE123 Практика: Непрекъснато професионално развитие, I част MHRE126 Семинар: Личностна ефективност MHRE127 Семинар: Ролята на мениджъра по ЧР в управлението на бизнессреда MHRE212 Системи за възнаграждение и компенсация MHRE216 Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRE217 Системи за атестиране на човешките ресурси. Добри практики MHRE227 Практика: Продължаващо професионално развитие, II част MHRE228 Проект: Ефективност и възнаграждения MHRE229 Семинар: Трудово-правни взаимоотношения MHRE314 Управление на проекти MHRE316 Етика и корпоративна социална отговорност MHRE317 Човешката страна на бизнеса MHRE325 Практика: Продължаващо професионално развитие, III част MHRE414 Управление на знанието и информацията за човешкия капитал MHRE416 Организационен анализ, дизайн и развитие MHRE417 Предприемачество в организацията и човешките ресурси MHRE420 Стаж MSME012 Управленски контрол MSME013 Мисия, ценности, етика в организацията MSME017 Управление на маркетинга MSME027 Семинар: Ресурсите на мениджъра
 • доц. д-р Надя Маринова MSME017 Управление на маркетинга
 • доц. д-р Ренета Димитрова MSME015 Финансови рамки MSME016 Работа с бюджети MSME025 Семинар: Разходи и финансови решения
 • доц. д-р Стела Балтова MHRE311 Глобализация на бизнеса. Международни аспекти на УЧР
 • доц. д-р Юлиана Василева MHRE124 Семинар: Управлението на дейности в организацията и мениджърът по ЧР MHRE314 Управление на проекти MHRE324 Проект: Разработване на проект
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев MHRE114 Управление на кариерата MHRE115 Коучинг, менторство и консултиране MHRE128 Проект: Кариерно развитие MHRE313 Лидерство и организационна култура MHRE329 Семинар: Развитие на лидерски умения MHRE330 Проект: Фирмена култура MHRE415 Методи за изследване в областта на УЧР MSME011 Самоуправление MSME014 Управление на очакванията на заинтересованите страни
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MHRE113 Учене и развитие в организацията MHRE215 Системи за пенсионно осигуряване MHRE216 Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRE230 Проект: Здравословни и безопасни условия на труд MHRE231 Проект: Системи за пенсионно осигуряване MHRE232 Семинар: Управление на различията и политика за равните възможности за труд MHRE316 Етика и корпоративна социална отговорност
 • гл. ас. д-р Мария Тумбева MHRE111 Стратегии и политики за планиране и управление на човешките ресурси MHRE112 Подбор и оценяване на таланти MHRE116 Центрове за оценяване и развитие на ЧР MHRE117 Бизнес контекст и управлението на човешките ресурси MHRE121 Проект: Осигуряване на таланти и планиране на работна сила MHRE125 Проект: Техники за интервюиране MHRE211 Управление на изпълнението на дейността MHRE221 Проект: Оценка на индивидуалното изпълнение MHRE312 Промяната и стратегическо управление на човешките ресурси MHRE322 Проект: Управление на промяната MHRE411 Управление на таланти. Работодателската марка MHRE413 Иновации и креативност в организацията
 • ас. Лазар Базлянков MSME015 Финансови рамки MSME016 Работа с бюджети
 • д-р Веселка Радева MHRE213 Трудови отношения и сигурност на персонала
 • д-р Милена Михайлова MHRE413 Иновации и креативност в организацията
 • Анета Димитрова MHRE414 Управление на знанието и информацията за човешкия капитал
 • Елена Тикварска-Кръстенова MHRE214 Стандарти за здравословни и безопасни условия на труд
 • Елена Хинова MHRE412 Работа с емоции. Управление на емоциите
 • Юлиан Узунов MHRE212 Системи за възнаграждение и компенсация MHRE416 Организационен анализ, дизайн и развитие