Управление на проекти по информационни технологии

Кратко представяне на програмата:

предлага подготовка по управление на проекти в областта на информационните технологии. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Застъпени са различни аспекти на управлението на проекти като правна регулация, финансиране, човешки ресурси, комуникации и др. Включени са лицензирани курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon, които разглеждат софтуерните процеси на персонално и екипно ниво. Поставен е акцент на развитие на базите от данни и информационните системи, data mining, datawarehousing. Към всеки аудиторен курс има проект. Включени са курсове на английски език. Третият семестър предвижда практически стаж. Сред преподавателския екип са: проф. д-р Евгрнии Кръстев, доц. д-р Нели Манева, проф. Димитър Христозов, доц. д-р Александър Димов, Николай Душков, доц. Деница Топчийска, д.н., проф. Евгения Стоименова, д.н., проф. д-р Мария Видолова, проф. Снежана Илиева, проф. Виджей Канабар (Университет на Бостън, САЩ), Валентина Иванова (сертифициран инструктор на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon) и др. Студентите, които изберат да учат лицензираните курсове на Software Engineering Institute към университета Carnegie-Mellon дължат допълнително 20% към стандартната семестриална такса, които се превеждат към SEI/CMU. Студентите, покрили критериите на SEI/CMU, получават документ за успешно завършен курс от SEI/CMU.

Програмата включва обучение по одит на системи за управление. Студентите, които завършат с отличие, могат да кандидатстват за получаване на международно валидни сертификати за одитори на системи за управление на качеството, ИТ услугите и сигурността на информацията.

Обучението в програмата покрива следните CEN ICT профили, дефинирани в термините на европейската рамка на е-компетентностите (e-Competence Framework: http://www.ecompetences.eu/)

- Project Manager/ Ръководител ИТ проекти (Проектен мениджър)

- ICT Operations Manager/ Оперативан ръководител/мениджър ИКТ

- Quality Assurance Manager/ Ръководител/Мениджър качество

- Enterprise Architect/ Архитект на корпоративни ИТ системи

- CIO/ Главен директор по информационни технологии.

Успешно завършилите студенти могат да продължат професионалното си развитие като e-Лидери (e-Leaders) както в корпоративна среда, така и в малки и средни предприятия, като използват знанията си за разработването на иновативни продукти в сферата на информационните технологии, разбирането си за бизнес и лидерските си умения.

МП "Управление на проекти по информационни технологии" е съвместна програма между НБУ и Института по математика и информатика при БАН. Обучението е интензивно, модулно и се провежда събота и неделя в сградата на Института по математика и информатика при БАН.

прочети още
Управление на проекти по информационни технологии
 • проф. Евгения Стоименова, д.н. MITM306 Статистически методи (на англ. език)
 • проф. Нели Огнянова, д.н. MITM129 Правни проблеми на проектната дейност и информационното общество
 • проф. Снежана Илиева, д.н. MITM106 Лидер и екип MITM125 Проект: Лидер и екип
 • проф. д-р Евгений Кръстев MITM126 Проект: Анализ и проектиране на информационни системи MITM201 Анализ и проектиране на информационни системи
 • проф. д-р Кирил Алексиев MITM301 Дейта майнинг MITM322 Проект: Дейта майнинг
 • проф. Мария Ненова-Видолова MITM105 Управление на финансовите ресурси MITM124 Проект: Управление на финансовите ресурси
 • доц. д-р Александър Димов MITM139 Проект: Архитектури на софтуерни системи MITM209 Архитектури на софтуерни системи
 • доц. д-р Виджей Канабар MITM205 Управление на проекти по информационни технологии ІІІ част (на англ. език)
 • доц. д-р Деница Топчийска MITM129 Правни проблеми на проектната дейност и информационното общество
 • доц. д-р Димитър Атанасов MITM205 Управление на проекти по информационни технологии ІІІ част (на англ. език) MITM302 Проектиране и внедряване на data warehouse (на англ. език)
 • доц. д-р Методи Трайков MITM303 Съвременни технологии за управление на производство по ИТ MITM308 Оценяване на софтуера (на англ. език)
 • доц. д-р Петя Асенова MITM138 Проект: Разработване на бизнес план по ИТ
 • доц. д-р Росица Голева MITM101 Управление на проекти по информационни технологии І част MITM102 Управление на проекти по информационни технологии ІІ част MITM108 Практически аспекти на управлението на проекти MITM111 Проект: Управление на проекти MITM123 Проект: Правно регулиране на проекти по ИТ MITM127 Проект: Управление на човешките ресурси и взаимоотношения MITM202 Управление на човешките ресурси и взаимоотношения MITM204 Тестване на софтуер и управление на качеството (на англ. език) MITM223 Семинар: Гъвкави методи за управление на ИТ проекти MITM224 Семинар: Design thinking (на англ език) MITM318 Стаж MITM320 Бизнес анализ в ИТ проекти
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова MITM121 Лидерство в екип от разработчици - уводен курс (курс на Института по софтуерно инженерство, университет Карнеги Мелън, САЩ) MITM134 Практика: Персонален софтуерен процес (курс на Института по софтуерно инженерство, университет Карнеги Мелън, САЩ)
 • гл. ас. д-р Георги Шарков MITM130 Кибер сигурност и устойчив бизнес (на английски език)
 • Бистра Якимова MITM224 Семинар: Design thinking (на англ език)
 • Боряна Маринова   MITM138 Проект: Разработване на бизнес план по ИТ
 • Господин Бодуров MITM142 Предприемачество в инфомационните технологии
 • Дечо Стоянов MITM204 Тестване на софтуер и управление на качеството (на англ. език)
 • Добромир Динев MITM101 Управление на проекти по информационни технологии І част MITM102 Управление на проекти по информационни технологии ІІ част MITM111 Проект: Управление на проекти MITM123 Проект: Правно регулиране на проекти по ИТ MITM205 Управление на проекти по информационни технологии ІІІ част (на англ. език) MITM308 Оценяване на софтуера (на англ. език)
 • Ивайло Георгиев MITM133 Проект: Стратегическо планиране на ИТ организация
 • Николай Душков MITM108 Практически аспекти на управлението на проекти MITM320 Бизнес анализ в ИТ проекти
 • Пенко Иванов MITM303 Съвременни технологии за управление на производство по ИТ MITM320 Бизнес анализ в ИТ проекти
 • Петър Попов MITM303 Съвременни технологии за управление на производство по ИТ
 • Татяна Бояджиева - Еърст MITM127 Проект: Управление на човешките ресурси и взаимоотношения MITM202 Управление на човешките ресурси и взаимоотношения
 • Тодор Брънзов MITM305 Управление на маркетинга (на англ. език)