Архитектура

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя квалифицирани специалисти в проучването и проектирането на сгради и съоръжения, градоустройствени разработки, интериор и дизайн за архитектурата.

Програмата осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация "архитект" и е съобразена с единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (ДВ. бр.7, януари 2016 г.).

През първата и втората година на обучение успоредно с аудиторните лекционни и тренингови курсове с програмата се покриват общообразователните изисквания за знания и умения по български език, компютри, спорт и изкуства, чужд език.

Програмата съчетава теоретични и приложни курсове в областите урбанизъм, териториално и ландшафтно планиране, архитектура на сгради и комплекси и архитектурно и урбанистично наследство. Обучението обхваща задължителни аудиторни лекционни курсове по архитектура на града, жилищни, обществени и индустриални сгради и комплекси, интериор и дизайн за архитектурата, съвременни материали и технологии в архитектурата, теория и история на архитектурата, градоустройството и изобразителното изкуство, контекст и реконструкция, паркоустройство и озеленяване, инженерно-технически курсове, математика и информатика, курсове в областта на хуманитарните, социалните, стопанските и правните науки, както и упражнения по всеки един от курсовете. Предлагат се и избираеми аудиторните лекционни курсове, сред които мениджмънт в архитектурата и изкуството, социология на града, архитектурна фотография, обществени поръчки за строителството и архитектурни конкурси, енергоефективна архитектура и др.

Извънаудиторните учебни форми включват проекти, самостоятелни работи и практики - посещения на място и в архитектурно бюро.

Обучението е шестгодишно и включва задължителна практика, държавен теоретико-практически изпит - клаузура и дипломна работа.

прочети още
Архитектура
 • проф. д-р Асен Писарски ARCM280 Компютърно архитектурно проектиране III част
 • проф. д-р Георги Георгиев ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM158 Упражнение: Съвременна архитектура І част ARCM162 Упражнение: Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM168 Упражнения: Съвременна архитектура ІІ част ARCM185 Упражнение: Жилищна политика и териториално устройство I част ARCM189 Упражнение:Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM194 Проект: Жилищна политика и териториално устройство I част ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част ARCM245 История на архитектурата на европейското средновоековие ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM322 Жилищна политика и териториално устройство II част ARCM330 Преддипломен проект II ARCM334 Дипломно проектиране ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM911 Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност ARCM912 Упражнение: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност
 • проф. д-р Йордан Радев ARCM330 Преддипломен проект II
 • проф. д-р Пеньо Пенев ARCM025 Геодезия ARCM172 Упражнение: Геодезия
 • проф. д-р Пеньо Столаров ARCM041 Архитектура и исторически контекст ARCM043 История на архитектурата ХV-ХVІІІ век ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM050 История на българската архитектура ARCM078 Съвременна архитектура и архитектурна критика ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM099 Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM180 Упражнение: Ваканционна архитектура ARCM188 Упражнение:Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM200 Проект: Реконструкция и обновяване на обществени пространства и сгради ARCM285 Практика: Строителство и реконструкция на сгради ARCM287 Българската архитектура в европейския контекст ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM324 Реконструкция на сгради и квартали в историческа среда ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM331 Проект: Обществени сгради и комплекси І част ARCM334 Дипломно проектиране ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част
 • проф. д-р Тотю Даалов ARCM027 Изкуството на конструирането (стоманобетон) І част ARCM227 Изкуството на конструирането (стоманени и дървени конструкции) ІІ част
 • доц. д-р Анна Аврамова ARCM063 Цветът в архитектурата ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM174 Упражнение: Индустриални сгради І част ARCM183 Упражнение: Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM191 Проект: Цветът в архитектурата ARCM237 Индустриални сгради и комплекси ІІ част
 • доц. д-р Антоний Гълъбов ARCM080 Социология на града
 • доц. д-р Веляна Найденова ARCM035 Ландшафтна архитектура ARCM064 Фитодизайн ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM149 Ландшафтен дизайн ARCM175 Упражнение: Ландшафтна архитектура ARCM192 Проект: Фитодизайн ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM334 Дипломно проектиране ARCM335 Проект: Ландшафтна архитектура
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARCM003 Изобразителни средства ARCM009 Въведение в теорията и практиката на архитектурата І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM151 Упражнение: Изобразителни средства ARCM156 Упражнение: Въведение в теорията и практиката на архитектурата І час ARCM161 Упражнение: Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част ARCM209 Въведение в теорията и практиката на архитектурата ІІ част ARCM281 История на интериорния дизайн ARCM326 Професионална преддипломна практика ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част ARCM334 Дипломно проектиране
 • доц. д-р Климент Иванов ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM163 Упражнение:: Жилищни сгради и комплекси I част ARCM166 Упражнение: Жилищни сгради и комплекси II част ARCM189 Упражнение:Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM293 Проект: Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част ARCM334 Дипломно проектиране ARCM419 Проект: Жилищни сгради и комплекси ІІ част
 • доц. д-р Константин Вълчев ARCM193 Проект: Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност ARCM206 Художествено стъкло в архитектурата ARCM487 Присъствието на художественото стъкло в архитектурата. История и съвременност
 • доц. д-р Недялко Бончев ARCM019 Жилищни сгради и комплекси І част ARCM163 Упражнение:: Жилищни сгради и комплекси I част ARCM166 Упражнение: Жилищни сгради и комплекси II част ARCM219 Жилищни сгради и комплекси ІІ част
 • доц. д-р Пламен Рилски ARCM021 Архитектурни конструкции І част ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM160 Упражнение: Сградостроителство I част ARCM164 Упражнение: Архитектурни конструкции І част ARCM167 Упражнение: Сградостроителство II част ARCM171 Упражнение: Архитектурни конструкции II част ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част ARCM272 Сградостроителство I част ARCM274 Сградостроителство II част ARCM321 Проект: Архитектурни конструкции І част ARCM421 Проект: Архитектурни конструкции ІІ част
 • доц. д-р Ралица Мирчева ARCM154 Упражнение: Рисуване ARCM159 Упражнения: Рисуване. Интериор и екстериор
 • доц. д-р Росен Савов ARCM062 Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството ARCM182 Упражнение: Архитектура за общодостъпна среда
 • доц. д-р Ясен Захариев ARCM225 Философия и естетика в архитектурата
 • доц. Банко Банков ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM176 Упражнение: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM184 Упражнение: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • доц. Димитър Андрейчин ARCM031 Обществени сгради и комплекси І част
 • доц. Зарко Узунов ARCM046 Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища) ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM145 История на архитектурата на Стария свят ARCM170 Упражнение: Обществени сгради и комплекси І част ARCM177 Упражнение: Моделиране ARCM178 Упражнение: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM180 Упражнение: Ваканционна архитектура ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM299 Проект: Архитектура на сгради и комплекси I част ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM334 Дипломно проектиране ARCM346 Проект: Ваканционна архитектура (в планински, крайморски, балнеоложки селища)
 • гл. ас. д-р Весела Попова ARCM001 Дескриптивна геометрия І част ARCM013 Съвременна архитектура І част ARCM048 Опазване на архитектурното наследство ARCM050 История на българската архитектура ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM150 Упражнение: Дескриптивна геометрия І част ARCM155 Упражнение: Дескриптивна геометрия ІІ част ARCM179 Упражнение: Архитектура и исторически контекст ARCM181 Упражнение: Опазване на архитектурното наследство ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM196 Проект: Съвременна архитектура II ARCM201 Дескриптивна геометрия ІІ част ARCM213 Съвременна архитектура ІІ част ARCM287 Българската архитектура в европейския контекст ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM332 Архитектура на сгради и комплекси II част ARCM334 Дипломно проектиране ARCM348 Проект: Опазване на архитектурното наследство
 • гл. ас. д-р Виолета Шатова ARCM039 Интериор и дизайн за архитектура І част ARCM078 Съвременна архитектура и архитектурна критика ARCM153 Упражнение: Архитектурна композиция ARCM176 Упражнение: Интериор и дизайн за архитектурата І част ARCM184 Упражнение: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част ARCM271 Компютърно архитектурно проектиране I част ARCM275 Компютърно архитектурно проектиране II част ARCM439 Проект: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров ARCM071 Артмениджмънт ARCM093 История на изкуството HACM106 История на българското изкуство
 • гл. ас. д-р Петър Петров ARCM051 Сградни инсталации ARCM173 Упражнение: Съвременно градоустройство ARCM190 Проект: Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството ARCM277 Проект: Градоустройство
 • гл. ас. д-р Светослава Андрейчин ARCM037 Индустриални сгради и комплекси І част ARCM067 Архитектура на сгради и комплекси І част ARCM144 Архитектурна типология ARCM174 Упражнение: Индустриални сгради І част ARCM183 Упражнение: Индустриални сгради и комплекси ІІ част ARCM337 Проект: Индустриални сгради и комплекси І част ARCM437 Проект: Индустриални сгради и комплекси ІІ част
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов ARCM225 Философия и естетика в архитектурата
 • ас. Александър Бояджиев ARCM170 Упражнение: Обществени сгради и комплекси І част ARCM178 Упражнение: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM331 Проект: Обществени сгради и комплекси І част ARCM431 Проект: Обществени сгради и комплекси ІІ част
 • д-р Анета Василева ARCM078 Съвременна архитектура и архитектурна критика
 • д-р Анета Славова ARCM170 Упражнение: Обществени сгради и комплекси І част ARCM178 Упражнение: Обществени сгради и комплекси ІІ част ARCM231 Обществени сгради и комплекси ІІ част
 • д-р Бисер Козлев ARCM056 Съвременни технологии в архитектурата ARCM186 Упражнение: Съвременни технологии в архитектурата
 • д-р Георги Георгиев ARCM911 Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност ARCM912 Упражнение: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност
 • д-р Елеонора Гайдарова-Георгиева ARCM185 Упражнение: Жилищна политика и териториално устройство I част ARCM322 Жилищна политика и териториално устройство II част ARCM912 Упражнение: Фасилити мениджмънт и енергийна ефективност
 • д-р Стефан Ганчев ARCM018 Основи на строителната механика І част ARCM218 Основи на строителната механика ІІ част
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова ARCM011 Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM062 Законова и нормативна база в архитектурата и градоустройството ARCM096 Архитектура на сгради и комплекси, Дипломно проектиране ARCM157 Упражнение: Архитектурно студио - Архитектура на града І част ARCM165 Упражнение: Градоустройство ARCM173 Упражнение: Съвременно градоустройство ARCM180 Упражнение: Ваканционна архитектура ARCM189 Упражнение:Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM195 Упражнение: Преддипломен проект ARCM211 Архитектурно студио - Архитектура на града ІІ част ARCM278 Практика: Градоустройство ARCM279 Градоустройство ARCM290 Проект: Интериор и дизайн за архитектурата I част ARCM295 Специализирани зони (бизнес паркове и други) ARCM302 Проект: Преддипломен проект ARCM325 Тренинг: Преддипломен проект ARCM334 Дипломно проектиране
 • Алеко Христов ARCM051 Сградни инсталации
 • Ангел Савлаков ARCM006 Архитектурна композиция ARCM153 Упражнение: Архитектурна композиция ARCM158 Упражнение: Съвременна архитектура І част ARCM168 Упражнения: Съвременна архитектура ІІ част
 • Даниела Джуркова ARCM048 Опазване на архитектурното наследство ARCM165 Упражнение: Градоустройство ARCM173 Упражнение: Съвременно градоустройство
 • Димитър Гочев ARCM043 История на архитектурата ХV-ХVІІІ век ARCM145 История на архитектурата на Стария свят ARCM197 Архитектурно заснемане и документиране ARCM245 История на архитектурата на европейското средновоековие
 • Николай Стефанов ARCM072 Архитектурна фотография ARCM152 Упражнение: Архитектурно макетиране ARCM270 Компютърна архитектурна графика I част ARCM273 Компютърна архитектурна графика II част
 • Теофана Харалампиева ARCM169 Упражнение: Компютърно архитектурно проектиране IV част