Счетоводство и одитинг

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в уПрограмата предлага подготовка на студентите в областта на счетоводството и одитинга. Подбраните курсове съответстват на най-добрите образци в университетското образование. Обучението през първата година се организира в специализирани курсове в областта на счетоводството на предприятието, управленското счетоводство, данъчното облагане, финансовия контрол и одиторските стандарти, международните счетоводни стандарти, управлението на риска и вътрешния контрол, анализа на финансовите отчети, консолидираните финансови отчети и др. Предвидени са и извън аудиторни учебни форми, в т.ч. самостоятелни работи, проекти и семинари.

През втората година обучението в програмата е профилирано в две специализации:

- Специализация Счетоводство, включваща курсове по данъчно счетоводство, информационни системи и технологии, счетоводство на банките, счетоводство на застрахователните и осигурителните дружества, счетоводство на предприятията с нестопанска цел, счетоводство в аграрния сектор и осигурителни схеми;

- Сперицализация Одитинг, включваща курсове по данъчен и осигурителен контрол, одит в публичния сектор, одит и оценка на проекти, банков одит, социален одит, митнически контрол и системи за управленски контрол.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

ър".

прочети още
Счетоводство и одитинг
 • проф. Тодор Коларов, д.н. MBAM430 Търговско право MBAM840 Проект: Търговско право
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM065 Финансови институции MBAM472 Данъчен и осигурителен контрол MBAM857 Стратегически финансов мениджмънт
 • проф. д-р Събина Ракарова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • доц. Ивайло Стайков, д.н. MBAM441 Трудово и осигурително право
 • доц. д-р Ангел Георгиев MBAM066 Корпоративен мениджмънт MBAM789 Проект: Корпоративен мениджмънт
 • доц. д-р Емил Калчев MBAM344 Данъчно планиране MBAM457 Семинар: Данъчно облагане MBAM670 Проект: Данъчно планиране MBAM857 Стратегически финансов мениджмънт MBAM858 Данъчно облагане
 • доц. д-р Ирена Николова MBAM060 Глобални финанси MBAM783 Проект: Глобални финанси
 • доц. д-р Пламен Илиев MBAM063 Теория на контрола MBAM470 Одит в публичния сектор MBAM472 Данъчен и осигурителен контрол MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM599 Одиторски стандарти MBAM658 Съдебно-счетоводни експертизи MBAM659 Семинар: Одиторски стандарти MBAM676 Одит на средствата от ЕС MBAM678 Одит на финансови отчети MBAM786 Проект: Теория на контрола MBAM934 Анализ на процесите и реинженеринг
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM010 Банково дело MBAM013 Финанси MBAM065 Финансови институции MBAM473 Банков контрол
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012 Счетоводство MBAM416 Счетоводство на предприятието MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM559 Счетоводно отчитане на международните търговски сделки MBAM581 Данъчно счетоводство MBAM586 Счетоводство на предприятие с нестопанска цел MBAM597 Проект: Счетоводство на предприятието MBAM657 Управленско счетоводство MBAM661 Проект: Управленско счетоводство MBAM759 Проект: Счетоводство MBAM787 Проект: Национални счетоводни стандарти
 • доц. д-р Цветелина Маринова MBAM061 Световна икономика MBAM784 Проект: Световна икономика
 • гл. ас. д-р Елена Спасова MBAM001 Теория на пазарната икономика MBAM758 Проект: Теория на пазарната икономика
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров MBAM013 Финанси
 • гл. ас. д-р Надя Георгиева MBAM010 Банково дело MBAM473 Банков контрол MBAM765 Проект: Финанси MBAM788 Проект: Финансови институции MBAM878 Проект: Банково дело
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян MBAM002 Количествени методи в икономиката
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова MBAM062 Четене на финансов отчет MBAM398 Анализ на финансови отчети MBAM583 Семинар: Анализ на финансови отчети MBAM785 Проект: Четене на финансов отчет
 • д-р Ива Никифорова MBAM500 Счетоводни стандарти MBAM598 Проект: Счетоводни стандарти MBAM662 Проект: Консолидиран финансов отчет
 • д-р Мариета Станчева MBAM426 Консолидиран финансов отчет MBAM429 Стаж: Счетоводство MBAM493 Стаж: Одитинг MBAM567 Счетоводство на икономически групи
 • д-р Надежда Петрова MBAM471 Системи за управленски контрол
 • Александър Свраков MBAM344 Данъчно планиране MBAM670 Проект: Данъчно планиране
 • Ива Андреева MBAM585 Счетоводство на банките
 • Ива Тодорова MBAM064 Национални счетоводни стандарти
 • Иван Нейков MBAM660 Проект: Трудово и осигурително право