Антропология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Антропология, Обща социология, Политология, Митология и религия, Биологична антропология, Обща психология, Увод в археологията; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, водещи до професионална квалификация.

прочети още
Антропология
 • проф. Мария Грозева, д.н. OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Румен Даскалов, д.н. APLB662 Практика: Терен по антропология на развитието APLB673 Антропология и медии APLB791 Етнопсихология APLB843 Символна антропология OOOK259 Власт и господство в световна перспектива
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Васил Гарнизов APLB410 Икономическа антропология APLB545 Увод в антропологията на развитието APLB662 Практика: Терен по антропология на развитието APLB751 Политическа антропология APLB752 Регионални етнографии и теренни изследвания PHOB536 Фотография и антропология
 • проф. д-р Вилма Стоянова OOOK020 Екология за всеки
 • проф. д-р Екатерина Михайлова OOOK073 Що е парламентарна държава - история и функциониране
 • проф. д-р Магдалена Елчинова APLB200 Антропология на религията APLB302 История на антропологията APLB537 Етнични и религиозни общности в България APLB553 Семинар „Антропологични четения“ – І част APLB556 Практика „Количествени и качествени методи в социалните науки“ APLB560 Ритуал и общество APLB631 Културна география на България APLB751 Политическа антропология APLB829 Приложна антропология APLB833 Проект : Интервю в практиката на антрополога APLB848 Стаж GENB011 Антропология OOOK138 Етнопсихиатрия OOOK207 Съвременна Турция
 • проф. д-р Мартин Канушев OOOK100 "Лудост" и "престъпление" в съвременните общества
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова OOOK027 Музика и преживяване (познание или наслаждение)
 • проф. д-р Пламен Бочков APLB537 Етнични и религиозни общности в България APLB631 Културна география на България APLB790 Експертизата на антрополога APLB834 Семинар: Писане на научен текст GENB021 Митология и религия OOOK007 Световни религии
 • проф. д-р Росен Стоянов OOOK119 Медии и политика
 • проф. д-р Тома Томов OOOK244 Езикът на иконата
 • доц. д-р Антоний Гълъбов GENB010B Обща социология
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов APLB505 Мултимедийни технологии в антропологията и социологията
 • доц. д-р Галина Куртева OOOK215 Азия - история, култура и общество
 • доц. д-р Евгения Благоева APLB016 Култови и свещени места на Балканите APLB554 Проект: Консумативна култура и реклама APLB558 Консумативна култура и реклама APLB699 Социални практики на свободното време APLB746 Антропология на града APLB756 Стаж OOOK134 Храна и култура
 • доц. д-р Ирена Бокова APLB537 Етнични и религиозни общности в България APLB555 Културно наследство и международни политики APLB631 Културна география на България APLB657 Проект за местно развитие в областта на културното наследство APLB746 Антропология на града APLB751 Политическа антропология APLB752 Регионални етнографии и теренни изследвания GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Мариана Малинова OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • доц. д-р Оксана Минаева OOOK136 Разкази за изобразителното изкуство
 • доц. д-р Стефан Дечев APLB889 Работа с архиви, каталози и статистически материали
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия OOOK172 Мистерии, гадания, магии в древния свят
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Ясен Захариев OOOK143 Култура и география на виното
 • гл. ас. д-р Велин Белев OOOK217 Близкият изток - история, култура и общество
 • гл. ас. д-р Гергана Стефанова OOOK067 Големите майстори на архитектурата
 • гл. ас. д-р Методи Методиев OOOK037 История на модерния свят
 • гл. ас. д-р Невена Димова APLB412 Съвременни дебати в антропологията APLB578 Управление на културното различие APLB732 Проект: Речник на антропологичните термини APLB754 Проект: Писане на изследователски проекти APLB756 Стаж APLB795 Изследователски и приложни проекти в социалните науки APLB891 Социални неравенства и толерантност в съвременното общество
 • гл. ас. д-р Росица Гичева OOOK120 Празник и празничност
 • гл. ас. д-р Светлозар Василев OOOK048 Идеи и практики в Психоанализата
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • д-р Любомира Вълчева-Нъндлол APLB409 Човекът: възраст и поколение APLB647 Семинар: Антропологични четения – ІІ част APLB848 Стаж GENB026 Човешката култура