Начална училищна педагогика и чужд език

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Начална училищна педагогика и чужд език“ (НУПЧЕ) цели да даде знания на студентите за теорията и практиката на образованието и умения да обучават малките ученици по индивидуален и холистичен начин. Бихме искали нашите студенти да възприемат педагогиката като изкуство на възпитанието и базисното образоване на децата. Студентите в програмата се научават да използват най-новите академични подходи и техники в началното образование, за да координират класовете; да следват и развиват учебната програма, като същевременно се грижат за индивидуалните нужди на учениците; да стимулират социалната комуникация и уменията за самостоятелно учене; да развиват критичното мислене, дигиталните умения, креативността, екипната работа; да запознават с културните норми. Студентите се обучават да работят в екип с други специалисти, с родители и общности, да изграждат саморефлексия за непрекъснато професионално развитие.

Необходимостта от учители с качествена подготовка и мотивация в България е безспорна. За това свидетелстват както български, така и европейски изследвания. Сред най-търсените специалисти са началните учители и тези по чужди езици, каквито позиции могат да заемат завършилите програмата НУПЧЕ. В последните години в България се забелязва цялостен подход към подобряване качеството на образованието в страната, създават се условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите, като професията става все по ценена и предпочитана. Програмата на НБУ цели да привлече и възпита студенти, които да осъзнават ключовата роля на своята професия за възпитание, грижа и подготовка на децата на България като знаещи, можещи и уверени граждани.

Обучението в бакалавърската програма се базира на:

• съвременни световни, европейски и национални политики в образованието, които определят визията на образователния процес за учениците в начален етап от образователната система;

• водещи научни изследвания във фундаментални и частно-дидактични научни области, които концептуално изграждат взаимодействието между процесите преподаване и учене - както в условията на висшето училище, така и в условията на училищна и извънучилищна образователна среда.

• добри практики от световния и български педагогически опит, които осигуряват качествено образование и напредък на всеки ученик съобразно с индивидуалните образователни потребности и нормативни изисквания за изграждане на приобщаваща образователна среда.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език
 • проф. Сийка Чавдарова-Костова, д.н. EDUB306 Семейна педагогика
 • проф. д-р Виолета Боянова LOGB705 Превенция на комуникативни нарушения в детско-юношеска възраст
 • проф. д-р Георги Тупаров EDUB605 Компютърно моделиране и роботика EDUB801 Обучителни компютърни игри
 • проф. д-р Даниела Тупарова EDUB605 Компютърно моделиране и роботика EDUB801 Обучителни компютърни игри
 • проф. д-р Елена Благоева EDUB103 Политики и програми на ЕС в образованието EDUB403 Мултикултурни аспекти в началното образование EDUB803 Култура и интеркултурни компетенции
 • проф. д-р Емилия Алексиева EDUB104 Превенция на агресията и тормоза в начална училищна възраст EDUB302 Педагогическа и психологическа диагностика - тестове и други форми за оценяване EDUB303 Проверка и оценка на постиженията
 • проф. д-р Ирина Генова EDUB407 Изкуство и емоционална интелигентност EDUB652 Семинар: Изкуство и емоционална интелигентност HACB541 Увод във визуалната култура
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова EDUB408 Основи на образованието по музика
 • проф. д-р Христо Тодоров EDUB207 Съвременни аспекти на гражданското образование
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. EDUB209 История на педагогиката и българското образование
 • доц. Огняна Георгиева-Тенева, д.н. BULB596 Увод в методиката на обучението по български език и литература EDUB606 Българска литература за деца EDUB705 Чуждестранна литература за деца
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов EDUB404 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда
 • доц. д-р Галина Куртева EDUB102 Съвременен български език – I част EDUB203 Съвременен български език – II част EDUB551 Практика: Функционална грамотност
 • доц. д-р Евгения Тополска EDUB101 Педагогика – I част: Дидактика EDUB201 Педагогика – II част: Теория на Възпитанието EDUB204 Приемственост между детската градина и началното училище EDUB301 Начална училищна педагогика – I част EDUB304 Дидактика на началното ограмотяване EDUB305 Обучение по български език на ученици с друг майчин език EDUB401 Начална училищна педагогика – II част EDUB403 Мултикултурни аспекти в началното образование EDUB405 Специална педагогика EDUB406 Методика на обучението по български език и литература EDUB553 Практика::Хоспетиране-I част EDUB603 Интерактивни методи на обучение EDUB651 Практика: Хоспитиране-II част EDUB751 Проект: Педагогическо портфолио EDUB752 Практика: Текуща педагогическа практика в училище EDUB806 Сравнително образование EDUB853 Стажантска практика в училище
 • доц. д-р Екатерина Тодорова LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането - деца и възрастни TEAB212 Говорни техники
 • доц. д-р Елена Савова BCLB862 Разработване на учебни материали
 • доц. д-р Ирена Бокова EDUB106 Фолклор за деца
 • доц. д-р Маргарита Станкова LOGB618 Семинар: Оценка на нарушенията на когнитивното развитие
 • доц. д-р Мая Сотирова EDUB502 Методика на обучението по … (Човек и свят) EDUB552 Семинар: Анализ и оценка на учебни материали
 • доц. д-р Милена Мутафчиева PSYB001 Въведение в психологията
 • доц. д-р Оксана Минаева HACB541 Увод във визуалната култура
 • доц. д-р Пенка Христова PSYB503 Памет и обучение
 • доц. д-р Петя Асенова EDUB501 Методика на обучението по математика
 • доц. д-р Полина Михова LOGB730 Семинар: Проблеми в здравето и безопасността, превенция, комуникативни взаимодействия
 • доц. д-р Ралица Мирчева EDUB703 Методика на обучението по изобразително изкуство
 • доц. д-р Росица Бечева EDUB408 Основи на образованието по музика EDUB704 Методика на обучението по музика
 • доц. д-р Светлана Ангелова EDUB504 Методика на обучението по…(Човек и природа) EDUB506 Здравно и екологично образование EDUB701 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева EDUB505 Английски език за начални учители – I част EDUB602 Методика на обучението по чужд език EDUB604 Английски език за начални учители – II част EDUB706 Английски език за начални учители – III част EDUB802 Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална училищна възраст
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB541 Увод във визуалната култура
 • гл. ас. д-р Иван Неделчев EDUB601 Методика на обучението по физическо възпитание и спорт
 • гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова PSYB001 Въведение в психологията
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология
 • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев EDUB209 История на педагогиката и българското образование EDUB404 ИКТ в обучението и работа в дигитална среда EDUB603 Интерактивни методи на обучение EDUB804 Разработване на уроци за обучение в електронна среда за начален курс EDUB851 Семинар: Разработване на уроци за обучение в електронна среда за начален курс
 • ас. д-р Лъчезар Африканов EDUB208 Компетентностен подход в образованието EDUB307 Училищна медиация и ненасилствена комуникация EDUB806 Сравнително образование EDUB852 Проект: Сравнително образование
 • д-р Калоян Дамянов EDUB405 Специална педагогика EDUB702 Методика на обучението по технологии и предприемачество
 • д-р Лъчезар Африканов EDUB105 Дизайн мислене за насърчаване на мотивацията и образователните постижения в начален курс EDUB503 Мениджмънт на класа EDUB805 Лидерство в образованието (Leadership in Education) EDUB853 Стажантска практика в училище
 • преп. Галина Величкова EDUB505 Английски език за начални учители – I част EDUB604 Английски език за начални учители – II част EDUB706 Английски език за начални учители – III част EDUB802 Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална училищна възраст
 • преп. Светлана Ташевска EDUB602 Методика на обучението по чужд език
 • Илиана Измирлиева TEAB212 Говорни техники
 • Маргарита Ленкова   EDUB307 Училищна медиация и ненасилствена комуникация
 • Милена Драгова   EDUB202 Управление на взаимоотношенията в образователна среда EDUB402 Теория на играта и игрови образователни технологии