Русистика (с втори чужд език английски)

Кратко представяне на програмата:

Програма „Русистика (с втори чужд език английски)“ дава широкопрофилна подготовка в областта на езика, литературата, теорията и практиката на превода, методиката на преподаване на руски език, както и на историята и културата на Русия и рускоезичния свят. Езиковото обучение се провежда през четирите години и съчетава теоретичен и приложен характер. По време на обучението си студентите получават задълбочена подготовка по два чужди езика: първи чужд език руски (на ниво С2), и втори чужд език английски (на ниво В2). Обучението предлага основополагащи курсове както в областта на филологическите науки, така и интердисциплинарни курсове, имащи допирни точки с професионалното направление „Филология“. Студентите придобиват задълбочени знания за руския език, литературата, историята и култура на рускоезичния свят, теорията и практиката на превода и чуждоезиковото обучение. През третата и четвъртата година програмата предлага специализации „Преводач“ и „Учител“, както и възможност за minor програма – втора специалност по избор на студентите, която при постигане на определен успех е безплатна.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)
 • проф. Дина Манчева, д.н. BCLB300 Увод в западноевропейската литератра
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Мария Грозева, д.н. BCLB531 Психолингвистика OOOK159 Междукултурна комуникация
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Лидия Денкова OOOK005 Естетика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Анушка Леви BCLB310 Изкуството на превода през вековете
 • доц. д-р Борис Наймушин BCLB310 Изкуството на превода през вековете
 • доц. д-р Венета Сиракова BCLB777 Науката за превода
 • доц. д-р Галина Куртева BCLB321 Български език за лингвисти (норма и узус) OOOK128 Език и народопсихология
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB766 Дидактика BCLB782 Семинар: Планиране на учебния процес BCLB783 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение RUSB894 Проект: Педагогическо портфолио
 • доц. д-р Живко Лефтеров BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология OOOK157 Европа - региони и култури
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB203 Руски език за бизнеса OOOK128 Език и народопсихология RUSB510 Практически руски език RUSB511 Фонетика и фонология RUSB515 Странознание на Русия: природни и човешки ресурси RUSB533 Бизнес превод на руски език RUSB593 Практика: Преводаческа практика RUSB595 Проект „Практическа руска граматика“ RUSB596 Проект „Практическа руска граматика“ RUSB610 Практически руски език RUSB611 Лексикология и словообразуване RUSB615 Светоусещане, бит и традиции на рускоезичния свят RUSB617 Проект "Лексически анализ на текст" RUSB633 Руска фразеология RUSB662 Преводаческа практика RUSB663 Проект „Лексически анализ на текст“ RUSB665 Проект по превод на икономически текстове RUSB667 Практика: Хоспитиране RUSB704 Превод на специализиран текст RUSB710 Практически руски език RUSB711 Морфология на руски език RUSB737 Лингвистика на текста RUSB738 Бизнес комуникация на руски език RUSB756 Практика: Преводаческа практика RUSB757 Практика: Педагогическа практика RUSB758 Проект: Превод на публицистичен текст RUSB810 Практически руски език RUSB811 Синтаксис на руски език RUSB825 Превод на търговска кореспонденция RUSB850 Специализиран превод RUSB881 Стаж: Преводачески стаж RUSB892 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието BCLB766 Дидактика ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • доц. д-р Наталия Христова OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB514 Проект: Чуждоезиково обучение BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB782 Семинар: Планиране на учебния процес BCLB783 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика RUSB893 Семинар: Защита на стажа: моята педагогическа компетентност RUSB894 Проект: Педагогическо портфолио
 • доц. д-р Татяна Фед LEAB170 Професионална кореспонденция (на руски език) LEAB171 Руски език за бизнеса LEAB200 Практически курс по руски език LEAB201 Практически курс по руски език LEAB202 Практически курс по руски език LEAB203 Руски език за бизнеса RUSB510 Практически руски език RUSB512 Руска класическа литература RUSB513 Техники на писмения превод RUSB593 Практика: Преводаческа практика RUSB594 Проект „Романтизмът в руската литература на ХІХ век“ RUSB595 Проект „Практическа руска граматика“ RUSB596 Проект „Практическа руска граматика“ RUSB610 Практически руски език RUSB612 Руска класическа литература RUSB613 Техники в устния превод RUSB651 Консекутивен превод RUSB662 Преводаческа практика RUSB664 Семинар „Литературен анализ на класически руски роман“ RUSB667 Практика: Хоспитиране RUSB668 Семинар „Литературен анализ на класически руски роман“ RUSB725 "Сребърният век" на руската литература RUSB751 Симултанен превод RUSB755 Семинар: Руският свят в контекста на световната цивилизация RUSB756 Практика: Преводаческа практика RUSB757 Практика: Педагогическа практика RUSB813 Устен превод RUSB824 Руската литература от 20. век RUSB881 Стаж: Преводачески стаж RUSB882 Семинар по устен превод RUSB883 Проект: Специализиран превод RUSB892 Стаж: Преддипломен педагогически стаж
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия OOOK203 Европа - история, култура и общество
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов OOOK051 Старогръцка култура
 • гл. ас. д-р Живко Минков BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието ENGB537 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB628 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В) ENGB825 Практически английски език (ЧЕ В)
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов OOOK005 Естетика
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. Анелия Ламбова OOOK159 Междукултурна комуникация
 • ас. Сияна Харизанова BCLB803 Приобщаващо образование BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Вержиния Велкова OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Гергана Стоилова OOLE211 Английски език, A2
 • преп. Ива Митрева OOLE311 Английски език, B1.1 OOLE411 Английски език, B1.2
 • преп. Мария Ганчева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Ралица Митева OOLE111 Английски език, A1
 • преп. Светлана Ташевска BCLB612 Семинар: „Методи за проверка на знанията и уменията“ BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB782 Семинар: Планиране на учебния процес BCLB783 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантската практика
 • преп. Слава Черпокова OOLE211 Английски език, A2