Философия (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по актуална проблематика: изучаване на природните ресурси, проблемите, свързани с тяхното използване, замърсяване и изчерпване, възможностите за минимизиране и ликвидиране на негативните въздействия върху околната среда. Програмата е структурирана йерархично, като в първите две години студентите придобиват основополагащи знания и умения, които се надграждат в третата и четвъртата година на обучението чрез специализирани курсове, практики и стажове.

Изискванията в областта на опазването на околната среда в ЕС нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти по опазване на околната среда в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Химия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Биология; курсове като Кристалография и минералогия, Основи на геологията, Опазване на околната среда, Природни ресурси, Екологични катастрофи и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове.

прочети още
Философия (на английски език)
 • проф. Кольо Коев, д.н. PHEB303 Практическа логика PHEB408 Феноменология и херменевтика PHEB703 Утилитаризъм и теория за рационалния избор PHEB704 Глобализация PHEB804 Карл Маркс
 • проф. д-р Александър Кънев PHEB806 Лудвиг Витгенщайн
 • проф. д-р Димитър Вацов PHEB104 Политическа философия PHEB404 Прагматизъм PHEB506 Фридрих Ницше PHEB521 Философски изследователски проекти – част I PHEB605 Философия на обикновения език PHEB621 Философски изследователски проекти – част II PHEB723 Преподаване на философия
 • проф. д-р Лидия Денкова PHEB103 Естетика PHEB505 Екзистенциализъм PHEB525 Философско кафене (европейски диалози) – част I PHEB625 Философско кафене (европейски диалози) – част II PHEB708 Етика на добродетелта
 • проф. д-р Лилия Гурова PHEB306 Философия на науката PHEB502 Философия и когнитивна наука
 • проф. д-р Мартин Канушев PHEB202 Философия и социални науки PHEB405 Модерното общество PHEB604 Суверенност и права
 • проф. д-р Христо Тодоров PHEB201 Етика PHEB204 Разбиране на текстове PHEB305 Произход и основи на модерната демокрация PHEB307 Философска антропология PHEB401 Съвременна морална философия PHEB503 Свобода на волята PHEB508 Публичност PHEB524 Семинар: Умения за четене и писане на философски текст – Част I PHEB601 Държава и конституционализъм PHEB606 Справедливост PHEB608 Морални проблеми в медицината PHEB624 Семинар: Умения за четене и писане на философски текст – Част II PHEB702 Философия на киното PHEB722 Ad hoc курс – част III PHEB805 Хайдегер PHEB822 Ad hoc курс – част IV
 • доц. Боян Манчев, д.н. PHEB407 Декарт и Спиноза PHEB607 Критическа теория PHEB803 Съвременното изкуство и критческата философия
 • доц. д-р Теодора Карамелска PHEB202 Философия и социални науки PHEB701 Религия и политика PHEB704 Глобализация
 • доц. д-р Христо Гьошев PHEB102 Епистемология PHEB301 Философия на религията PHEB303 Практическа логика PHEB304 Аналитична философия PHEB402 Философия на скептицизма PHEB408 Феноменология и херменевтика PHEB507 Теории за обществения договор PHEB521 Философски изследователски проекти – част I PHEB603 Кант и Критиката на чистия разум PHEB621 Философски изследователски проекти – част II PHEB703 Утилитаризъм и теория за рационалния избор PHEB705 Теории за истината PHEB707 Практическата философия на Кант PHEB723 Преподаване на философия PHEB724 Проект: Подготовка на научен текст за публикация – Част I PHEB802 Практическата философия на Хегел PHEB804 Карл Маркс PHEB806 Лудвиг Витгенщайн PHEB824 Проект: Подготовка на научен текст за публикация – Част II
 • доц. д-р Ясен Захариев PHEB101 Въведение във философията PHEB105 Философията на Сократ и Платон PHEB308 Философия на правото PHEB403 Философия на ума PHEB501 Лок и Хюм PHEB504 Просвещение PHEB602 Съвременна българска философия PHEB706 Публичност и медии PHEB801 Философия на изкуството PHEB823 Стаж: Проучвания в архиви и бази данни
 • гл. ас. д-р Анна Бешкова PHEB205 Логика PHEB304 Аналитична философия
 • гл. ас. д-р Росица Генчева PHEB406 Джендър и сексуалност
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHEB203 Аристотел PHEB302 Средновековна философия PHEB307 Философска антропология