Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

Бакалавърската програма е акредитирана в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ и има за цел да осигури висока професионална подготовка в динамично развиващата се област на телекомуникациите и най-иновативната и високо платена пазарна ниша. Завършилите студенти са с предимство за кадри във водещи телеком компании, в сектора на информационните и комуникационни технологии, големи интернет провайдъри, IT организации, мрежови и системни администратори в центрове за данни и доставчици на хардуерни и софтуерни услуги.

През първите две години от обучението си студентите изучават курсове в основни образователни и научни направления: инсталиране и конфигуриране на компютърни системи, софтуер за компютърни системи, безжични мрежи, инфраструктурно изграждане на центрове за данни, системно и мрежово администриране, линукс базирани системи, програмиране на микроконтролери, електроника и електротехника, цифрови системи и мрежи, телекомуникационен софтуер и мрежови операционни системи, дигитално аудио и видео, бизнеспланиране и управление, право и стандарти в телекомуникациите и др.

Програмата дава много възможности студентите да бъдат включвани в научни и образователни проекти и изследвания.

Бакалавърската програма по телекомуникационни и компютърни технологии предлага курсове за обучение, водещи до магистърска и докторска степен по телекомуникационна и компютърна техника.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии
 • проф. Стефан Куцаров, д.н. TCMB019 Електронни елементи и прибори
 • проф. д-р Иван Драганов TCMB593 Телевизионното технологично развитие в съвременната дигитална реалност TCMB669 Техника и технологии на аудиовизуалните средства за масмедии TCMB696 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB796 Проект за медиен мониторинг по изискванията на ЕС TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения
 • проф. д-р Пламен Цветков GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB026 Електротехника за телекомуникации TCMB127 Компютърно моделиране и симулиране на системи TCMB302 Електрозахранване на телекомуникационни системи TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB520 Приложна схемотехника TCMB598 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB633 Анализ и синтез на системи с LabView TCMB645 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB722 Интелигентни средства за измeрване в телекомуникациите
 • проф. д-р Симеон Симов TCMB909 Изкуственият интелект - етика и елегантност в дигиталните медии и услуги
 • проф. Антони Славински TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения
 • доц. д-р Александър Сладкаров TCMB701 Микровълнова техника и технологии
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB108 Безжични мрежи за пренос на данни TCMB501 Въведение в телекомуникационните технологии и стандарти TCMB529 Мобилни клетъчни радиомрежи - I част TCMB613 Измерване в радиокомуникациите TCMB700 Съвременни мрежи за радио и телевизионно разпръскване TCMB801 Системи за мобилни радиокомуникации TCMB839 Електромагнитна съвместимост и нейонизиращи излъчвания
 • доц. д-р Васил Къдрев TCMB118 Технологични решения за мрежова и информационна конфиденциалност TCMB128 Електронно управление и smart устройства TCMB130 Управление на трафика в компютърните и телекомуникационните мрежи (QoS) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB634 Мобилни клетъчни радиомрежи - II част TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии TCMB905 Практика по инсталиране и поддръжка на компютърен хардуер и софтуер
 • доц. д-р Веселин Чобанов TCMB038 Иновации и блокчейн технологии TCMB039 Енергетика и енергийна ефективност
 • доц. д-р Георги Петров TCMB031 Дискретни и аналитични методи при математическото моделиране за смартфон и таблет TCMB109 Сървърни Linux системи и приложения TCMB414 Микропроцесори, микроконтролери и хетерогенни изчислителни архитектури TCMB505 Цифрова обработка на сигналите TCMB532 Скриптове за автоматизация и управление на мрежови възли и телекомуникационни системи TCMB632 Linux базирани мрежови устройства TCMB670 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB678 Анализ на изображенията TCMB698 Проект по основи на програмирането в телекомуникациите TCMB769 Разработка на фиксирани и мобилни приложения с Node-RED TCMB774 Увод в телероботиката TCMB786 Проект по телероботика TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB809 Съвременни конфигурируеми интегрални схеми TCMB840 Създаване на мобилни приложения с App Inventor TCMB888 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB899 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти TCMB903 Проект: Системи за телеметрия и управление WEBB608 Креативност и дизайн процес
 • доц. д-р Елисавета Гурова GENB074 Светът на Интернет TCMB595 Практика: Безжични комуникации TCMB659 Основни принципи на информационното общество TCMB731 Инструменти и техники за управление на знанията TCMB776 Системи с изкуствен интелект TCMB781 Системи с изкуствен интелект - II част TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB899 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти
 • доц. д-р Иван Богомилов SECB810 Информационно осигуряване на управлението TCMB862 Интернет базирани мрежи и протоколи
 • доц. д-р Йосиф Аврамов TCMB007 Основи на икономиката в телекомуникациите TCMB129 Иновации и предприемачество в дигиталния свят TCMB508 Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB647 Фирмено управление TCMB696 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор TCMB795 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения TCMB869 Финансови инструменти за високотехнологичните форми TCMB897 Стаж: Регулиране и мениджмънт в електронните съобщения
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи TCMB021 Инсталиране и конфигуриране на компютърни системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB108 Безжични мрежи за пренос на данни TCMB109 Сървърни Linux системи и приложения TCMB112 Инфраструктурно изграждане на мрежи и компютърни Data- центрове за колокация и хостинг TCMB117 Инсталиране и поддръжка на WEB сайтове TCMB119 Мрежови сторидж системи TCMB124 Мрежово администриране и виртуализация TCMB315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB592 Глобалното работно място – фини настройки TCMB595 Практика: Безжични комуникации TCMB596 Проект: Цифрови комуникации TCMB599 Проект по асемблиране компютърни конфигурации TCMB627 Кабелни и безжични мрежи TCMB635 Инсталиране и поддръжка на WEB услуги TCMB645 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB686 Мобилни приложения за смартфон и таблет TCMB699 Практика по системно и мрежово администриране TCMB701 Микровълнова техника и технологии TCMB721 Системи за фиксирани радиокомуникации TCMB793 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB794 Проект по IP базирани мрежи и технологии TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи TCMB888 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии
 • доц. д-р Цвета Апостолова GENB001A Математика TCMB001 Физика за телекомуникации TCMB030 Физика за телекомуникации - ІІ част TCMB032 Решаване на линейни и оптимизационни задачи със смартфон и таблет TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB628 Влакнестооптични комуникационни системи TCMB645 Практика: Измервания в безжичните мрежи TCMB776 Системи с изкуствен интелект TCMB781 Системи с изкуствен интелект - II част TCMB899 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти TCMB903 Проект: Системи за телеметрия и управление
 • гл. ас. д-р Алена Добрева-Христова TCMB034 Защита на личните данни в електронните съобщения TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации TCMB565 Либерализация на съобщителния сектор в ЕС TCMB706 Политика и регулиране в телекомуникациите
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова TCMB033 3D моделиране и визуализация на обекти от космическата инфраструктура TCMB041 Инженерно моделиране на аерокосмически обекти и радиотехнически устройства за 3D печат TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB599 Проект по асемблиране компютърни конфигурации TCMB698 Проект по основи на програмирането в телекомуникациите TCMB776 Системи с изкуствен интелект TCMB781 Системи с изкуствен интелект - II част TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии TCMB906 Технологии за дигитализация и 3D сканиране
 • гл. ас. д-р Николай Милованов SDEB001 Архитектура на център за обслужване на клиенти (Contact Center - System Architecture) TCMB027 Увод в мрежовото инжeнерство – I част TCMB029 Увод в мрежовото инжeнерство – II част TCMB124 Мрежово администриране и виртуализация TCMB536 Технологии за виртуализация на телекомуникационни услуги TCMB597 Проект: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB636 MPLS базирани опорни мрежи и протоколи TCMB670 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB698 Проект по основи на програмирането в телекомуникациите TCMB793 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства TCMB794 Проект по IP базирани мрежи и технологии TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB870 Стаж: Проектиране на телекомуникационни мрежи TCMB892 Софтуерно дефинирани мрежи (SDN) TCMB899 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти
 • гл. ас. д-р Петко Якимов TCMB678 Анализ на изображенията TCMB694 Високи информационни технологии в телевизията
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова GENB037 Основи на телекомуникациите TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB014 Измервания в електрониката TCMB019 Електронни елементи и прибори TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB024 Измервания на електронни схеми TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB026 Електротехника за телекомуникации TCMB028 Електроника за телекомуникации TCMB500 Компютърно базирани методи за измерване в комуникациите TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB520 Приложна схемотехника TCMB598 Практика: Цифрови и аналогови интегрални схеми TCMB670 Проект по вградени системи и разпределени приложения TCMB786 Проект по телероботика TCMB798 Проект по цифрови схеми TCMB799 Стаж: Телекомуникационни технологии и услуги TCMB888 Стаж: Телекомуникационни системи TCMB903 Проект: Системи за телеметрия и управление
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова TCMB035 Мрежи и протоколи в IoT TCMB118 Технологични решения за мрежова и информационна конфиденциалност TCMB130 Управление на трафика в компютърните и телекомуникационните мрежи (QoS) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето TCMB530 Администриране на потребителски профили и бази данни TCMB594 Мрежова и информационна сигурност в Интернет на нещата (Io T) TCMB634 Мобилни клетъчни радиомрежи - II част TCMB687 Изкуствен интелект и машинно обучение в Интернет на нещата (Io T) TCMB708 Цифрови системи и мрежи TCMB732 Инженеринг на корпоративни мрежи TCMB734 Надеждност и сигурност на компютърни и мрежови ресурси TCMB735 Сигнализации и комуникационни протоколи в телекомуникациите TCMB787 Мрежи и технологии за корпоративни комуникации TCMB905 Практика по инсталиране и поддръжка на компютърен хардуер и софтуер
 • д-р Людмил Дуриданов SDEB029 Светът на IoT- интелигентни решения (The IoT World - SmartSolutions) TCMB480 Многоканално общуване - изкуството да реагираш адекватно (Unify Communications - the Art to Respond) (на английски език) TCMB592 Глобалното работно място – фини настройки TCMB800 Социални мрежи и бизнес приложения TCMB909 Изкуственият интелект - етика и елегантност в дигиталните медии и услуги
 • Ангел Александров TCMB008 Основи на измерванията в телекомуникациите TCMB009 Излъчване и разпространение на електромагнитни вълни TCMB014 Измервания в електрониката TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB025 Комуникационни видео устройства и системи TCMB028 Електроника за телекомуникации TCMB406 Увод в мобилните комуникации TCMB502 Процеси и устройства в радиокомуникациите TCMB613 Измерване в радиокомуникациите
 • Венцислав Йорданов TCMB667 Студийни аудио технологии TCMB768 Специализирани средства за комуникация
 • Денис Симеонов SDEB029 Светът на IoT- интелигентни решения (The IoT World - SmartSolutions)
 • Кирил Гоцев TCMB593 Телевизионното технологично развитие в съвременната дигитална реалност TCMB667 Студийни аудио технологии TCMB669 Техника и технологии на аудиовизуалните средства за масмедии TCMB796 Проект за медиен мониторинг по изискванията на ЕС TCMB797 Проект: Програмиране и управленска структура на телевизионен канал