Англицистика (Английски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове: Наука за езика, Наука за литературата, Антропология, Обща социология, Митология и религия; практически курсове: Практическа граматика, Академични умения, Комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и разнообразни извънаудиторни учебни форми – самостоятелни работи, творчески изяви, проекти с използване на езикови технологии и др. През четвъртата година програмата предлага две специализации, преподавател и преводач, които водят до професионална квалификация. Студентите в програмата задължително изучават втори чужд език.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература)
 • проф. Албена Бакрачева, д.н. ENGB001 Увод в англицистиката ENGB026 Американска културна история ENGB516 Стара британска литература ENGB548 Проект „Великобритания-културни и литературни традиции“ ENGB637 Проект:“Американски културни традиции“ ENGB712 Стара американска литература ENGB812 Нова американска литература ENGB840 Американска поезия на XIX и XX век
 • проф. Дияна Янкова, д.н. ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB033 Писмен превод от български на английски език ENGB034 Превод на културноспецифични понятия ENGB036 Превод на специализирани текстове ENGB611 Морфология на английския език ENGB634 Семинар: „Превод на обществено-политически текст ENGB673 Бизнес английски език ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB714 Културна история на Канада ENGB716 Стилистика ENGB731 Лингвистика на текста ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB827 Стаж: Преводачески стаж
 • проф. Иван Касабов, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Ирена Василева, д.н. ENGB015 Академични умения на английски език ENGB028 Превод на устойчиви словосъчетания, фразеологизми, идиоми ENGB040 Съпоставително езикознание ENGB041 Прагматика ENGB611 Морфология на английския език ENGB711 Семантика и лексикология на английския език ENGB731 Лингвистика на текста ENGB811 Синтаксис на английския език
 • проф. Мони Алмалех, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Христо Тодоров EDUB207 Съвременни аспекти на гражданското образование
 • проф. Михаил Неделчев GENB024 Наука за литературата
 • доц. д-р Борис Наймушин ENGB022 Практическа лексика на английски език ENGB024 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB031 Редакция и оформление на преводен текст ENGB032 Устен превод от английски на български език ENGB035 Устен превод от български на английски език ENGB606 Съвременно преводознание ENGB816 Фразеология на английския език ENGB828 Профиг: Стаж по устен превод
 • доц. д-р Евгения Тополска BCLB766 Дидактика
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB513 Проект: Приобщаващо образование GENB076 Психология на образованието
 • доц. д-р Елена Савова BCLB004 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда BCLB005 Комуникативни умения в образователна среда BCLB008 Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009 Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010 Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • доц. д-р Елена Тарашева ENGB001 Увод в англицистиката ENGB005 Практическа фонетика на английски език ENGB025 Британска културна история ENGB030 Езикови технологии в превода и работа с терминологични корпуси ENGB039 Математическа лингвистика ENGB100 Английски език чрез медии ENGB200 Езикови средства за аргументация ENGB511 Фонетика и фонология на английския език ENGB545 Практика "Междукултурни аспекти на превода" ENGB547 Проект «Разбиране на съвременни английски диалекти» ENGB549 Проект «Етнографско наблюдение на англоезични културни пракики» ENGB629 Практика:“Информационни технологии в превода“ ENGB636 Проект:“Английски чрез медии“ ENGB696 Математическа лингвистика ENGB736 Корпусно подпомогната работа върху лексиката ENGB737 Проект: Терминология на международните организации и терминологични банки ENGB836 Практика: Субтитри и дублаж
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Пенка Христова GENB076 Психология на образованието
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB008 Проект: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB009 Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB010 Семинар: Компетентностен подход и иновации в образованието BCLB424 Дигитална компетентност и дигитална креативност BCLB562 Увод в методика на ЧЕО BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“ BCLB682 Педагогика и езиково обучение BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част ENGB018 Английски език чрез литературни текстове ENGB023 Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB710 Практически английски език ENGB717 Писмено изложение ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739 Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB811 Синтаксис на английския език ENGB837 Стаж: Стажантска практика ENGB838 Семинар: Защита на стажа: Моята педагогическа компетентност ENGB839 Проект: Педагогическо портфолио
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • гл. ас. д-р Георги Няголов ENGB516 Стара британска литература
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда
 • гл. ас. д-р Надя Колчева GENB076 Психология на образованието
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB003 Разработване на уроци за обучение в електронна среда BCLB424 Дигитална компетентност и дигитална креативност BCLB682 Педагогика и езиково обучение BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда ENGB024 Развиване на комуникационни умения в англоезична среда ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • гл. ас. Амелия Марева ENGB001 Увод в англицистиката ENGB022 Практическа лексика на английски език ENGB546 Семинар "Практическа граматика" ENGB836 Практика: Субтитри и дублаж
 • ас. Марина Христова ENGB510 Практически английски език ENGB610 Практически английски език
 • ас. Мария Василева ENGB015 Академични умения на английски език ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB023 Умения за четене и интерпретация на текстове ENGB810 Практически английски език
 • ас. Сияна Харизанова BCLB005 Комуникативни умения в образователна среда BCLB861 Методика на ранното чуждоезиково обучение ENGB015 Академични умения на английски език ENGB510 Практически английски език ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • д-р Ирина Димитрова ENGB029 Увод в преводаческата практика ENGB037 Стилистика и превод
 • д-р Калоян Дамянов BCLB682 Педагогика и езиково обучение
 • преп. Андрей Андреев ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB027 Писмен превод от английски на български език ENGB029 Увод в преводаческата практика ENGB033 Писмен превод от български на английски език ENGB037 Стилистика и превод ENGB516 Стара британска литература ENGB616 Нова британска литература ENGB635 Проект:“Екипна работа при превод“ ENGB700 Стаж: Специализиран превод ENGB710 Практически английски език ENGB714 Културна история на Канада ENGB735 Проект: Анализ на стажа: Казуси от преводаческата практика ENGB810 Практически английски език ENGB827 Стаж: Преводачески стаж
 • преп. Благовеста Троева BCLB513 Проект: Приобщаващо образование BCLB803 Приобщаващо образование
 • преп. Галина Величкова BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията ENGB016 Практическа граматика на английски език ENGB017 Учебен превод ENGB027 Писмен превод от английски на български език ENGB031 Редакция и оформление на преводен текст ENGB038 Умения за ползване на преводачески източници ENGB610 Практически английски език ENGB810 Практически английски език
 • преп. Десислава Дуриданова BCLB004 Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда
 • преп. Росица Иванова ENGB034 Превод на културноспецифични понятия ENGB036 Превод на специализирани текстове
 • преп. Светлана Ташевска BCLB763 Методи за проверка и оценка на знанията и уменията BCLB906 Методика на ЧЕО - I част BCLB907 Методика на ЧЕО - II част ENGB639 Практика-наблюдение „Хоспитиране“ ENGB738 Стаж: Текуща педагогическа практика ENGB739 Семинар: Планиране на учебния процес ENGB743 Семинар: Анализ-самооценка на учебно занятие и стажантска практика ENGB837 Стаж: Стажантска практика
 • Любка Стоименова BCLB766 Дидактика