Социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата се основава на убеждението на авторите й, че мисията на социалната работа в България сега е да се повиши социалния капитал в българските общности и да се промени разбирането за природата на представителната демокрация. Програмата съоръжава бъдещите специалисти в социалната работа с умения да оценяват, разбират и преобразуват отношенията между хората. Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, а през третата и четвъртата се организира в общи и специализирани курсове преподаващи теорията и практиката на социалната работа.

прочети още
Социална работа
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък
 • проф. Райна Николова, д.н. OOOK245 Право и култура
 • проф. Толя Стоицова, д.н. GENB013B Увод в социалната психология
 • проф. д-р Васил Гарнизов OOOK009 Идеи в антропологията
 • проф. д-р Виолета Боянова GENB008 Човешкият мозък
 • проф. д-р Морис Гринберг SODB848 Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация
 • проф. д-р Орлин Тодоров OOOK048 Идеи и практики в Психоанализата
 • проф. д-р Тома Томов GENB042 Отношения между хората OOOK039 Човешки отношения SODB104 Социалните системи SODB210 Социални защити (учещата се организация) SODB211 Отношенията като предмет на научно изследване SODB532 Общество и социална работа SODB533 Индивид и социална работа SODB535 Практика: Социална работа в институциите SODB536 Проект: Социална работа с деца SODB623 Терапевтична ситуация SODB624 Социална оценка на случая SODB628 Проект: Клинична социална работа: теория и практика на оценката и формулировката SODB629 Проект: Интегриране на оценките и формулировка по случай SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB747 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB749 Семинар: Участие в клиничен семинар SODB850 Проект: Анализ на социалните услуги за правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие SODB851 Семинар: участие в теоретичен семинар SODB852 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Екатерина Тодорова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение
 • доц. д-р Елена Паспаланова OOOK038 Психология
 • доц. д-р Златка Михова SODB306 Смисълът в психичните и социалните системи SODB421 Теории в семейното консултиране SODB526 Развитие в юношеството и зрелостта SODB535 Практика: Социална работа в институциите SODB536 Проект: Социална работа с деца SODB626 Семейно интервю и оценка на семейство SODB745 Социална работа със случай: зависимости SODB747 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB748 Проект: Анализ на социалните услуги за зависими, бедни, безработни, жители на гето SODB844 Социална работа по случай: лица с интелектуални затруднения SODB850 Проект: Анализ на социалните услуги за правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие SODB852 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение OOOK232 Човешкото здраве SODB400 Психични разстройства (деца)
 • доц. д-р Момчил Баджаков OOOK040 Политология за неполитолози
 • доц. д-р Ралица Костадинова OOOK225 Право
 • доц. д-р Румен Петров OOOK232 Човешкото здраве SODB303 Човешката група. Организацията SODB522 Програми от грижи в клиничната социална работа SODB605 Социалната служба : управление SODB606 Групова анализа
 • доц. д-р Светлозар Василев OOOK039 Човешки отношения SODB300 Психични разстройства (възрастни) SODB504 Координиране (водене) на случая: принципи SODB528 Тялото и умът на човека и ранното им развитие SODB535 Практика: Социална работа в институциите SODB536 Проект: Социална работа с деца SODB622 Психиатрична оценка SODB628 Проект: Клинична социална работа: теория и практика на оценката и формулировката SODB629 Проект: Интегриране на оценките и формулировка по случай SODB747 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB748 Проект: Анализ на социалните услуги за зависими, бедни, безработни, жители на гето SODB842 Социална работа по случай: лица с асоциално поведение и правонарушители SODB846 Социална работа със случай: жертви на насилие SODB850 Проект: Анализ на социалните услуги за правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие SODB852 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • доц. д-р Стоян Ставру OOOK178 Биоетика и биоправо - въведение
 • доц. д-р Харалан Александров SODB120 Социални институции и институционализъм (основи на социалната политика) SODB203 Глобалното общество SODB210 Социални защити (учещата се организация) SODB303 Човешката група. Организацията SODB532 Общество и социална работа SODB534 Семинар: Анализ на социални политики SODB604 Етични проблеми на работата със случаи SODB621 Социалнато законодателство SODB747 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB841 Социална работа в условията на демографска криза SODB850 Проект: Анализ на социалните услуги за правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие SODB852 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • гл. ас. д-р Евгения Христова SODB848 Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация
 • ас. Антоанета Матеева SODB211 Отношенията като предмет на научно изследване SODB310 Социална патология и възраст SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB533 Индивид и социална работа SODB535 Практика: Социална работа в институциите SODB536 Проект: Социална работа с деца SODB624 Социална оценка на случая SODB741 Социална работа със случай: безработни SODB744 Социална работа със случай: приобщаващо образование SODB747 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB748 Проект: Анализ на социалните услуги за зависими, бедни, безработни, жители на гето SODB845 Социална работа по случай: старост SODB850 Проект: Анализ на социалните услуги за правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие SODB852 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • ас. Майя Младенова SODB524 Измерения на индивидуалното развитие SODB535 Практика: Социална работа в институциите SODB536 Проект: Социална работа с деца SODB607 Психодрама SODB625 Клинично интервю и оценка SODB627 Семинар: Клинично интервю SODB628 Проект: Клинична социална работа: теория и практика на оценката и формулировката SODB629 Проект: Интегриране на оценките и формулировка по случай SODB742 Социална работа със случай: бедност SODB749 Семинар: Участие в клиничен семинар SODB843 Социална работа по случай: емигранти SODB851 Семинар: участие в теоретичен семинар SODB852 Стаж: Служби за социална работа с правонарушители, лица с умствена изостаналост, стари хора, емигранти, жертви на насилие
 • д-р Галина Маркова-Дерелиева SODB301 Теория на привързаността SODB525 Човекът и неговото обкръжение SODB628 Проект: Клинична социална работа: теория и практика на оценката и формулировката SODB629 Проект: Интегриране на оценките и формулировка по случай SODB743 Социална работа в условията на гетоизация SODB747 Стаж: Социална работа в училище, служби за социална работа със зависимости, бедни, безработни, жители на гето SODB748 Проект: Анализ на социалните услуги за зависими, бедни, безработни, жители на гето
 • д-р Людмил Дуриданов OOOK080 Ключови умения за общуване
 • д-р Яна Кацарова SODB507 Психосоциална рехабилитация