Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо об-разование; обучение по основни научни направления в двусеместри-ални курсове - Основи на информатиката, Математика, практически курсове като - Графичен потребителски интерфейс, Организация на компютърни системи, Рисуване, Цветознание в компютърното проек-тиране, Структури в програмирането и информационните технологии, Растерна графика, Векторна графика, Графично документиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специа-лизирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.. През четвъртата година програмата предлага две специализации, кои-то водят до професионална квалификация в областта на 3D моделира-нето и анимацията, програмирането на игри, виртуалната и разширена реалност, както и корпоративния дизайн и компютърната печатна графика.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. д-р Елисавета Гаджева CSTB001 Графичен потребителски интерфейс CSTB132 Лабораторни занятия по графичен потребителски интерфейс
 • проф. д-р Емил Колев CSTB133 Линейна алгебра
 • проф. д-р Марин Маринов CSTB207 Аналитична геометрия и системата Mathematica
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • проф. д-р Симо Лазаров CSTB105 Въведение в създаването на звукови картини
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB502 Компютърна графика CSTB841 Виртуална и разширена реалност
 • проф. Румен Райчев CSTB024 Практическо изграждане на пространствени форми CSTB127 Композиция на пространствени форми CSTB409 Цветознание в компютърното проектиране CSTB611 Компютърен графичен дизйн CSTB718 Художествен уебдизайн CSTB719 Корпоративен дизайн
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Владимир Иванов CSTB013 Проект по компютърни мрежи CSTB026 Компютърни комуникации и мрежи
 • доц. д-р Георги Бижев CSTB547 Дискретни структури
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в изобразителното изкуство
 • доц. д-р Петя Асенова GENB005 Основи на информатиката
 • доц. д-р Росица Голева CSTB506 Функции и услуги на операционни среди
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Ясен Горбунов CSTB200 Организация на компютърни системи
 • доц. Борис Данаилов GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • доц. Валентин Савчев GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • гл. ас. д-р Валентина Иванова GENB005 Основи на информатиката
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 Обща история на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB019 Растерна графика CSTB020 Проект по растерна графика CSTB440 Графично документиране с AutoCAD CSTB503 Лабораторни занятия по компютърна графика CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB562 Проект: Синтез на реалистични изображения CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB705 Компютърна анимация CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB761 Бакалавърски семинар I част CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова CSTB652 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB845 Технологии за 3D печат и дигитализация
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB504 Компютърна периферия CSTB505 Лабораторни занятия по компютърна периферия CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB563 Проект: Компютърна периферия CSTB650 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – II част CSTB729 Цифрови видео формати CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB787 Интегрирани среди за WEB приложения CSTB803 Мултимедийни технологии CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB847 Бакалавърски семинар – II част CSTB848 Проект: Мултимедийни технологии
 • гл. ас. д-р Стела Атанасова CSTB723 Обработка на звук
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов CSTB802 Шрифт в компютърното проектиране
 • гл. ас. д-р Христина Дякова CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB762 Проект: компютърен графичен дизайн
 • ас. д-р Васил Ангелов CSTB116 Рисуване CSTB117 Рисуване
 • ас. д-р Димитър Петров CSTB220 Въведение в структурното програмиране CSTB527 Софтуерни технологии със С#
 • ас. Златка Узунова CSTB031 Интерактивни техники за създаване на двумерни компютърни игри CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB613 Създаване на компютърни игри CSTB651 Проект: Интерактивни техники в среда Animate CSTB741 Геометрично моделиране с Maya CSTB760 Стаж: Графичен дизайн и анима-ция CSTB843 Интерактивна тримерна визуализация при генератори за компютърни игри CSTB844 Интерактивни устройства във вирту-ална реалност
 • ас. Мартин Стойчев CSTB012 Проектиране с векторна графика CSTB025 Векторна графика CSTB561 Практика: Мултимедия, компютърна графика и анимация – I част CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер CSTB722 Графичен дизайн на опаковка CSTB817 Компютърна печатна графика CSTB818 Лабораторни занятия по компютърна печатна графика CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри CSTB849 Проект: Компютърна печатна графика
 • Веселина Георгиева CSTB642 Анимационни техники
 • Георги Кирков CSTB846 Стаж по мултимедия, уеб дизайн и компютърни игри
 • Йоана Панкова CSTB030 Визуален анализ CSTB130 Драматургия на екранните форми CSTB134 Екранен език CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения
 • Мария Петева CSTB643 Постпродукционни ефекти с Adobe After Effects CSTB669 Визуализация и глобално осветление CSTB740 Техника за създаване на концептуални визуализации (Concept art)
 • Мирослава Янкова CSTB624 Класически анимационни техники