Интериорен дизайн

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Композиция във визуалните изкуства, Обща история на изобразителното изкуство, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Човешка култура, Митология и религия, Увод в археологията; практически курсове като - Морфология в дизайна, Идеи и практически решения в интериорния дизайн, Художествено проектиране и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Интериорен дизайн
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. д-р Борис Сергинов ARTB597 Дизайн на жилищен интериор ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда ARTB819 Тотален дизайн в интериора ARTB912 Интериорна графика ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради ARTB971 Практически курс "Дизайн на жилищен интериор" ARTB981 Практически курс "Дизайн на комплексни обекти в градска среда" ARTB982 Практически курс "Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение" ARTB984 Практически курс "Тотален дизайн в интериора" INTB113 Класически и нетрадиционни подходи към техники и материали в интериорния дизайн INTB116 Графични и цветни техники в интериора – I част INTB210 Графични и цветни техники в интериора – II част INTB302 Визуален език в дизайна - I част INTB402 Визуален език в дизайна - II част INTB707 Проект "Дизайн на жилищен интериор" INTB710 Стаж INTB808 Стаж INTB810 Проект "Тотален дизайн в интериора"
 • проф. д-р Веселина Манева ARTB299 Законодателство в изкуството и дизайна
 • проф. д-р Елена Тодорова INTB037 Дизайн рисуване - І част INTB038 Дизайн рисуване - ІІ част INTB900 Мебелен дизайн
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Моника Попова GENB097 Съвременното изкуство
 • проф. Георги Гиков ARTB722 Съоръжения за спорт и рекреация - І част
 • проф. Момчил Методиев, д.ф.н. GENB095 Съвременният свят
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Гергана Стефанова ARTB910 Въведение в архитектурното проектиране - І част ARTB916 Въведение в архитектурното проектиране-ІІ част
 • доц. д-р Димитър Гюдуров GENB095 Съвременният свят
 • доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова INTB025 Методика на дизайна - I част INTB026 Дизайн работилница - I част INTB027 Методика на дизайна - II част INTB028 Дизайн работилница - II част INTB509 Дизайн за жилищна среда за деца INTB510 Дизайн за обществена среда за деца INTB513 Практика INTB515 Проект "Дизайн на детската среда" INTB607 Практика INTB608 Проект "Арт шоп"
 • доц. д-р Иво Попов ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB621 Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB915 Визуална комуникация за градска среда ARTB989  Конструкции, технологии и материали в интериорния дизайн ARTB991 Обществена среда - проектиране и обзавеждане чрез модулни системи INTB114 Форма и функция – I част INTB117 Конструиране – І част INTB201 Структурна комбинаторика INTB207 Цветоизграждане в интериорния дизайн INTB208 Форма и функция – II част INTB217 Конструиране – ІІ част INTB511 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - I част INTB512 Организация на музейни експозиции и изложбени пространства - II част INTB513 Практика INTB809 Проект "Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и реклама"
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Йордан Ефтимов GENB097 Съвременното изкуство
 • доц. д-р Калина Христова GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • доц. д-р Ралица Стефанова ARTB920 Екодизайн ARTB999 Интериорен текстил-смисъл и функция, материали и продукти INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част INTB035 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - II част INTB104 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - I част INTB106 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - II част INTB115 Орнаментът в дизайна – I част INTB209 Орнаментът в дизайна – II част INTB301 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - І част INTB401 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - ІІ част INTB509 Дизайн за жилищна среда за деца INTB510 Дизайн за обществена среда за деца INTB808 Стаж
 • доц. д-р Софрони Върбев ARTB598 Дизайн на градска среда ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB793 Дизайн и реклама на съоръжения за отдих и развлечение ARTB912 Интериорна графика ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн" INTB011 Графично представяне на дизайнерски продукт INTB017 Графично оформление на портфолио INTB514 Проект "Дизайн на градска среда" INTB607 Практика
 • доц. Банко Банков ARTB692 Интериор на търговски обекти ARTB973 Практически курс "Интериор на търговски обекти" INTB808 Стаж
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. ARTB693 Интериор на обекти в сферата на обслужването ARTB822 Съоръжения за спорт и рекреация - ІІ част ARTB920 Екодизайн ARTB923 Организация на пространство в обществени сгради ARTB972 Практически курс "Дизайн на градска среда" ARTB974 Практически курс "Интериор на обекти в сферата на обслужването" INTB301 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - І част INTB401 Основи на стилообразуването в интериорния дизайн - ІІ част INTB708 Проект „Екодизайн" INTB710 Стаж INTB808 Стаж
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Евелина Гебрева ARTB999 Интериорен текстил-смисъл и функция, материали и продукти
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров ARTB623 Компютърни експерименти INTB007 Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев ARTB989  Конструкции, технологии и материали в интериорния дизайн INTB609 Проект "Интериор на търговски обекти"
 • гл. ас. д-р Светослав Анев ARTB726 Макетиране INTB037 Дизайн рисуване - І част INTB038 Дизайн рисуване - ІІ част INTB513 Практика INTB607 Практика INTB900 Мебелен дизайн
 • гл. ас. д-р Теодора Карамелска GENB095 Съвременният свят
 • гл. ас. д-р Явор Жаблянов ARTB528 Компютърно проектиране на триизмерни пространства ARTB827 Компютърно проектиране на триизмерни обекти (3D studio max) ARTB891 Компютърно проектиране : триизмерни пространства ARTB914 Двуизмерно компютърно проектиране (AutoCAD) INTB206 Основи в компютърното проектиране (Sketchup) INTB513 Практика INTB710 Стаж INTB808 Стаж
 • гл. ас. д-р Яна Василева INTB710 Стаж
 • ас. д-р Тодор Петев GENB031 Композиция във визуалните изкуства
 • преп. Илиана Гълъбова-Гикова ARTB985 Практически курс "Продуктдизайн"
 • Гергана Кръстева ARTB991 Обществена среда - проектиране и обзавеждане чрез модулни системи INTB110 Основи на проектирането в интериорния дизайн - I част INTB111 Основи на проектирането в интериорния дизайн- ІІчаст INTB117 Конструиране – І част INTB217 Конструиране – ІІ част