Общообразователни курсове по чужд език

Кратко представяне:

Обучението на студенти и докторанти на НБУ в ООК по чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски, новогръцки, арабски) цели усвояването на знания за езика и умения за ефективната му употреба в академична, професионална и мултикултурна среда на равнища А1 – С2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа.

Студентите се обучават през първите четири семестъра на бакалавърската програма. Семестриалният хорариум е 90 академични часа и носи 6 кредита от успешно преминат курс. Задължителният брой кредити, който всеки студент е необходимо да придобие по време на обучението си по чужд език, е 24, а нивата, с които избира да се дипломира, са съответно В1.2 – С2 според Общата европейска езикова рамка.

Студентите, които се обучават в програми с дистанционна форма, изучават ООК по чужд език (английски, немски, руски и испански) през първите две години, като достигат до равнище В1.1. според Общата европейска езикова рамка.

прочети още
Общообразователни курсове по чужд език