Културна и социална антропология ДО

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователски ориентирана и предлага специализирано познание за разнообразието на човешките общества и култури. Студентите ще усвоят знания от различни области на антропологията (икономическа, политическа, символна) и ще придобият умения за сравнително изследване на културите и обществата в Европа, Черноморския басейн и на Балканите. Обучението в програмата преминава през специализирани курсове по антропология на Европа и Евразия, конструиране на културна и национална идентичност, културна памет, трансгранична мобилност и глобализационни процеси, регионализация, методология на антропологичното изследване. При извънаудиторната подготовка на студентите се набляга върху провеждането на теренни антропологически наблюдения и разработването на изследователски проекти. Върху собствено теренно проучване се опира и подготовката на магистърската теза.

прочети още
Културна и социална антропология ДО
  • проф. Румен Даскалов, д.н. APLM213D Практика: Институции, власт, актьори APLM231D Институции, власт, актьори APLM346D Антропология на България
  • проф. д-р Васил Гарнизов APLM135D Практика: Градска антропология APLM308D Антропологът, теренът, текстът APLM400D Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • проф. д-р Магдалена Елчинова APLM102D Антропология на етничността APLM112D Семинар: Антропологични четения APLM130D Практика: Теренно проучване APLM136D Теренна антропология APLM208D Семинар: Антропологични четения APLM242D Практика: Европа като антропологичен терен APLM244D Антропология на Европа APLM304D Съвременни миграционни процеси APLM400D Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • проф. д-р Пламен Бочков APLM019D Практика: Аналитичен обзор на медия APLM108D Мит, ритуал, религия APLM202D Пол и социални роли APLM400D Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • проф. Людмил Христов APLM143D Практика: "Работилница за антропологични филми" APLM261D Практика: Работилница за антропологични филми
  • доц. д-р Венцислав Джамбазов SEMM406D Количествени методи за изследване на рекламата
  • доц. д-р Евгения Благоева APLM400D Стаж: Теренно антропологическо изследване SEMM503D Град и консумация
  • доц. д-р Ирена Бокова APLM117D Антропология на наследството APLM135D Практика: Градска антропология APLM143D Практика: "Работилница за антропологични филми" APLM219D Практика: Градско развитие APLM241D Проект: Антропология на наследството APLM255D Градско развитие APLM261D Практика: Работилница за антропологични филми APLM308D Антропологът, теренът, текстът APLM400D Стаж: Теренно антропологическо изследване
  • гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол APLM118D Икономическа рационалност APLM124D Проект: Икономическата рационалност
  • гл. ас. д-р Невена Димова APLM019D Практика: Аналитичен обзор на медия APLM022D Семинар: Национална идентичност и конфликти на Балканите (изучаване на случаи) APLM114D Проект: Конфликт и насилие APLM137D Конфликт и насилие APLM237D Национална идентичност и конфликти на Балканите (изучаване на случаи)