Управление на здравеопазването ДО

Кратко представяне на програмата:

Mагистърска програма "Управление на здравеопазването" - ДО предлага интердисциплинарна подготовка в областта на нормативната, документална и икономическа дейности в медицината, управление на човешките ресурси в сферата на здравеопазването, както правното регламентирането и стандартизирането на избрани медицински дейности в България.

Програмата подготвя интердисциплинарни професионалисти със знания и компетенции в областта на управлението на съвременните здравни системи, базирайки се на фундаментални области от науката като: икономика и управление на здравеопазването, организационна психология, управление на риска в здравеопазването, финансов анализ, публична администрация, икономика на публичния сектор, лечебен процес и болничен мениджмънт (управление на здравноосигурителната система), лекарствена политика и ценообразуване на медицинските услуги, администрация и организация на труда на парамедиците, добри управленски и лидерски практики в медицината, правно регулиране в здравеопазването, както и управление на информационните потоци в здравния сектор посредством специализирани софтуерни решения.

прочети още
Управление на здравеопазването ДО
 • проф. Живка Винарова, д. м. н. MEDM024D Теоретични основи на общественото здравеопазване MEDM102D Икономика на здравеопазването MEDM105D Медицина за немедици MEDM205D Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването MEDM300D Системи за здравните грижи
 • проф. д-р Виолета Боянова MEDM105D Медицина за немедици
 • проф. д-р Иванка Данева MBAM156D Икономика и управление на социалното осигуряване
 • проф. д-р Калин Гайдаров MEDM200D Здравна психология
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев MEDM107D Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследoвателски проект MEDM207D Проект: Управление на екипи MEDM307D Стаж
 • проф. д-р Мартин Канушев MEDM302D Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • проф. д-р Николай Арабаджийски MEDM201D Организация на публичната администрация
 • проф. д-р Стефан Стефанов MBAM001D Теория на пазарната икономика MBAM031D Проект: Теория на пазарната икономика
 • проф. д-р Христо Тодоров MEDM304D Морално-етични регулатори в здравеопазването
 • доц. д-р Ангел Георгиев MEDM102D Икономика на здравеопазването MEDM303D Цени и ценообразуване
 • доц. д-р Анушка Станчева MEDM202D Управление на информационни източници в здравния сектор
 • доц. д-р Ботьо Захаринов MEDM025D Околна среда и здраве
 • доц. д-р Васил Къдрев MEDM305D Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване
 • доц. д-р Димитър Панайотов MEDM106D Проект: Стратегическо мислене и управленски решения MEDM206D Семинар: Изграждане на система за мотивация в организацията
 • доц. д-р Елмира Банчева MBAM199D Подбор и обучение на персонала в организациите MEDM203D Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Кирил Радев MEDM100D Стратегии за управление на качеството в медицината и здравеопазването MEDM306D Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи
 • доц. д-р Маргарита Станкова MEDM024D Теоретични основи на общественото здравеопазване MEDM105D Медицина за немедици MEDM200D Здравна психология MEDM203D Лидерство и управление на медицинските организации MEDM300D Системи за здравните грижи
 • доц. д-р Михаил Михайлов MEDM022D Мениджмънт
 • доц. д-р Надежда Димова MBAM008D Маркетинг MBAM033D Проект: Маркетинг
 • доц. д-р Надя Маринова MEDM205D Пазар на здравни услуги и маркетинг в здравеопазването MEDM208D Семинар: Стратегии в здравеопазването
 • доц. д-р Полина Михова MEDM024D Теоретични основи на общественото здравеопазване MEDM104D Стандарти за електронно управление в здравеопазването MEDM107D Проект: Стандарти за изготвяне на научно-изследoвателски проект MEDM109D Семинар: Приоритети в здравеопазването MEDM202D Управление на информационни източници в здравния сектор MEDM208D Семинар: Стратегии в здравеопазването MEDM210D Семинар: Електронно здравеопазване по света и в България MEDM305D Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване MEDM306D Мениджмънт на качеството и медицинските стандарти в здравните системи MEDM307D Стаж
 • доц. д-р Ралица Костадинова MEDM101D Медицинско право - въведение MEDM211D Проект: Казуси и правни проблеми в медицинската практика MEDM299D Правни аспекти на медицинския и здравния мениджмънт
 • доц. д-р Ренета Димитрова MBAM030D Проект: Банково дело
 • доц. д-р Румен Петров MEDM302D Конфликти и посредничество в медицинската практика
 • доц. д-р Светлозар Василев MEDM203D Лидерство и управление на медицинските организации
 • доц. д-р Станислава Георгиева MBAM012D Счетоводство MBAM042D Проект: Счетоводство
 • доц. д-р Стоян Ставру MEDM023D Правни основи на управлението MEDM108D Практика: Участие в съдебен процес
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова MBAM199D Подбор и обучение на персонала в организациите
 • ас. д-р Петър Арабаджийски MEDM201D Организация на публичната администрация
 • д-р Асен Пачеджиев MEDM220D Управление на качеството и безопасността в медицината и здравеопазването
 • д-р Емил Райнов MEDM110D Мениджмънт на здравните заведения
 • д-р Надежда Славчева MEDM101D Медицинско право - въведение MEDM211D Проект: Казуси и правни проблеми в медицинската практика MEDM299D Правни аспекти на медицинския и здравния мениджмънт