Екологични експертизи и контрол - ДО

Кратко представяне на програмата:

Във връзка с членството на страната ни в ЕС рестрикциите в областта на опазването на околната среда нарастват и засягат все повече стопански сектори. Това води до нарастване на нуждата от специалисти "еколози" в държавната и местна власт, публични и частни предприятия в областта на промишления, строителния и научния сектори, неправителствени организации и др. Заемането на определени длъжности в йерхархията на организациите и изискванията по нормативни документи в областта на превантивните и контролни дейности по опазването на околната среда изискват определена образователна степен и придобити знания и умения, получени в съответно образователно ниво. Така структурирана магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможност за широка реализация на завършилите бакалавърска програма студенти и повишаване квалификацията и специализацията в степен "магистър".

прочети още
Екологични експертизи и контрол - ДО
 • проф. Гаро Мардиросян, д.н. EEKM106D Контрол върху шум и вибрации EEKM114D Практика: Шум и вибрации EEKM304D Контрол на електромагнитното замърсяване
 • проф. Николай Радулов, д.н. EEKM305D Екологична сигурност
 • проф. Рангел Гюров, д.н. EEKM303D Оценка на геоложка основа
 • проф. д-р Вилма Стоянова EEKM001D Химия EEKM011D Семинар: Химия EEKM105D Контрол на замърсяване на въздуха EEKM117D Семинар: Анализ и контрол на атмосферата EEKM206D Контрол върху радиационното замърсяване EEKM219D Семинар: Контрол на замърсяване с химични вещества
 • проф. д-р Даниела Пиларска EEKM016D Биологично разнообразие EEKM017D Семинар: Биологично разнообразие EEKM112D Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM205D Контрол на генномодифицирани организми EEKM214D Практика: Доказване на ГМО EEKM216D Семинар: Управление на околната среда EEKM301D Лабораторни методи за изследване в околната среда
 • проф. д-р Никола Колев EEKM108D Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Биляна Костова EEKM005D Геология, хидрогеология и хидрология EEKM015D Семинар: Геология EEKM116D Семинар: Контрол на антропогенното въздействие върху околната среда EEKM203D Опазване и използване на подземните богатства EEKM218D Семинар: Подземни богатства EEKM302D Контрол на замърсяването на водите EEKM303D Оценка на геоложка основа EEKM310D Стаж: Оценка и контрол на околната среда
 • доц. д-р Ботьо Захаринов EEKM004D Почвознание EEKM014D Семинар: Почвознание EEKM101D Контрол на замърсяване на почвите EEKM103D Теория на екологичните експертизи EEKM110D Практика: Почвознание EEKM201D Комплексни разрешителни EEKM210D Практика: Комплексни разрешителни EEKM306D Стандартизация по околна среда на предприятия
 • доц. д-р Боян Думанов EEKM109D Археология на ландшафта
 • доц. д-р Вилма Петкова EEKM204D Контрол на замърсяване с химични вещества
 • доц. д-р Илиян Боянов EEKM109D Археология на ландшафта
 • доц. д-р Надя Маринова EEKM108D Екологичен мениджмънт
 • доц. д-р Ралица Берберова EEKM103D Теория на екологичните експертизи EEKM112D Семинар: Европейска и национална политика по изменение на климата EEKM118D Семинар: ОВОС EEKM202D Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM207D Управление и контрол на отпадъците EEKM217D Семинар: Управление и контрол на защитени територии и зони EEKM220D Семинар: Управление и контрол на отпадъците EEKM305D Екологична сигурност EEKM306D Стандартизация по околна среда на предприятия EEKM310D Стаж: Оценка и контрол на околната среда GEOM167D Семинар: Екологични проблеми в туризма
 • доц. д-р Ралица Костадинова EEKM104D Екологично законодателство
 • доц. д-р Стоян Мишев EEKM002D Физика EEKM012D Семинар: Физика
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева EEKM307D Оценка и контрол на горските системи
 • гл. ас. д-р Живко Узунов EEKM109D Археология на ландшафта